Νόμος 2145/93 - Άρθρο 23

Άρθρο 23


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1017/1971, όπως ισχύει, προστίθενται οι εξής περιπτώσεις:

 

{ζ) για τις κτιριακές μεταρρυθμίσεις, καθώς και την επισκευή και συντήρηση μισθωμένων κτιρίων, στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

 

η) για την κατάρτιση, επεξεργασία και ανάλυση προγραμμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης,

 

θ) για την πρόσληψη ειδικών επιστημόνων, φυσικών ή νομικών προσώπων σε θέματα οργανώσεως και πληροφορικής ή τεχνικών μελετών και εκτελέσεως έργων για τις ανάγκες του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου.

 

ι) για αμοιβές μελών νομοπαρασκευαστικών και ειδικών επιτροπών, καθώς και ομάδων εργασίας, το συνολικό ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και δεν μπορεί να υπερβαίνει κατ' έτος το ποσό των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης.

 

Στους προέδρους, τα μέλη και τους γραμματείς των πάσης φύσεως νομοπαρασκευαστικών και ειδικών επιτροπών, καθώς και ομάδων εργασίας αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, καταβάλλεται αποζημίωση που ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 18 του νόμου [Ν] 1505/1984 και 8 του νόμου [Ν] 1810/1988.

 

ι)α) για τα έξοδα κινήσεως των άμισθων επικουρικών Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του νόμου 2207/1994 (ΦΕΚ 65/Α/1994).

 

2. Το εδάφιο α' του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 1017/1971 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα ακίνητα, που έχουν περιέλθει με οποιονδήποτε τρόπο στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων ή ανήκουν στο Δημόσιο και χρησιμοποιούνται για καταστήματα κρατήσεως ή στεγάσεως δικαστικών υπηρεσιών, εφόσον δεν καλύπτουν εν όλω ή εν μέρει το σκοπό τους, μπορούν να εκποιούνται ή να ανταλλάσσονται με άλλα κατόπιν κοινής αποφάσεως των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών και το προϊόν της εκποιήσεως αποτελεί πόρο του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων.}

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1017/1971 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης μπορούν να υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος και οι μισθώσεις κατάλληλων κτιρίων για την επέκταση σε αυτά ειδικά οριζομένων υπηρεσιών, που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.}

 

4. Η εκπόνηση μελετών καθώς και η εκτέλεση επισκευών, ανακαινίσεων ή διαρρυθμίσεων (περιλαμβανομένης και της κατασκευής ή επισκευής μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων) κτιρίων, που ανήκουν κατά κυριότητα ή χρήση ή είναι μισθωμένα από το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων για τη στέγαση υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, και έχουν κηρυχθεί διατηρητέα ή παρουσιάζουν πολιτιστικό ενδιαφέρον, μπορεί να πραγματοποιείται και από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, ύστερα από σχετικό αίτημα των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κατ' εξαίρεση της διατάξεως του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 425/1976.

 

5. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1816/1989 προστίθεται περίπτωση δ' με το ακόλουθο περιεχόμενο:

 

{δ) για την προμήθεια νομικών βιβλίων στα δικαστήρια της Χώρας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.