Νόμος 2115/93 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 8 του νόμου 1428/1984 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Η εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών έξω από τις λατομικές περιοχές επιτρέπεται κατ' εξαίρεση με απόφαση του νομάρχη μετά αιτιολογημένη γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

α) Εάν δεν καταστεί δυνατή με τη διαδικασία του άρθρου 3 του παρόντος η δημιουργία λατομικής περιοχής σε συγκεκριμένη επαρχία ή νήσο.

 

β) Εάν περικλείονται πετρώματα κατάλληλα για την παραγωγή αδρανών υλικών για ειδικές χρήσεις και ιδίως για την παραγωγή τσιμέντου ή ασβέστου ή αντιολισθηρών υλικών ή δομικών λίθων. Η εκμετάλλευση των λατομείων, που τροφοδοτούν τσιμεντοβιομηχανίες ή ασβεστοποιίες, γίνεται από επιχειρήσεις παραγωγής τσιμέντου ή ασβέστου και συνδέεται άμεσα με τον τόπο λειτουργίας των εγκαταστάσεών τους. Ειδικότερα για επιχειρήσεις παραγωγής ασβέστου ή συνεταιρισμούς ασβεστοποιών, η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή, εφόσον οι ποσοτικές ή ποιοτικές ανάγκες τους δεν καλύπτονται από τις λατομικές περιοχές ή τα λειτουργούντα λατομεία της περιοχής τους. Για τη συνδρομή των εν λόγω προϋποθέσεων μεταξύ των οποίων και των ποσοτικών και ποιοτικών αναγκών, απαιτείται απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

 

Τα ανωτέρω λατομεία, που τροφοδοτούν τσιμεντοβιομηχανίες ή ασβεστοποιίες, μπορούν να διαθέτουν αδρανή υλικά και σε παρεμφερείς επιχειρήσεις της περιοχής λειτουργίας τους, καθώς και την πλεονάζουσα παραγωγή τους, το ύψος της οποίας καθορίζεται με την ίδια απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

 

Το ύψος της πλεονάζουσας παραγωγής καθορίζεται ύστερα από εκτίμηση των αναγκών σε αδρανή υλικά εκτελέσεως εντός του νομού δημόσιων, δημοτικών ή κοινοτικών έργων και του ύψους της παραγωγής των λειτουργούντων εντός των λατομικών περιοχών λατομείων.

 

γ) Για την εκτέλεση εθνικών ή διανομαρχιακών ή ειδικών έργων της παραγράφου 2 του άρθρου 5.

 

Για την ίδρυση λατομείου των ως άνω περιπτώσεων ισχύουν οι περιορισμοί και απαγορεύσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 και της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος.

 

3. Πριν από τη μίσθωση ή τη χορήγηση άδειας εκμεταλλεύσεως σε λατομεία των περιπτώσεων α', β' και γ της προηγούμενης παραγράφου, απαιτείται η κατάθεση από τον ενδιαφερόμενο στον αρμόδιο νομάρχη εγγυητικής επιστολής εκπληρώσεως των υποχρεώσεων, που απορρέουν από τις εγκεκριμένες ή Θεωρημένες από τις αρμόδιες, κατά την κείμενη νομοθεσία υπηρεσίες, μελέτες αποκαταστάσεως του περιβάλλοντος. Το ύψος του ποσού της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται ίσο με το ποσά που αναφέρεται στις ανωτέρω εγκεκριμένες ή θεωρημένες μελέτες για τις δαπάνες αποκαταστάσεως του περιβάλλοντος και προσαυξάνεται κατά 40% ανά πενταετία.

 

Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του εκμεταλλευτή προς τις άνω υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του παρόντος νόμου κυρώσεις, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει προς όφελος του Δημοσίου, το δε ποσό διατίθεται στις υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας για την περιβαλλοντολογική αποκατάσταση των λατομικών χώρων.

 

Με τις αποφάσεις των άρθρων 7 και 9 του παρόντος ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής αυτής της παραγράφου.

 

4. Τα εξορυσσόμενα αδρανή υλικά, που προέρχονται από την εκτέλεση δημόσιων έργων, απαγορεύεται να διατίθενται προς εμπορία από τον ανάδοχο του έργου.

 

Η χρησιμοποίηση των υλικών αυτών δεν υπάγεται στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.