Νόμος 2115/93 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι παράγραφοι 3 και 4, το α' εδάφιο της παραγράφου 5 και η παράγραφος 6 του άρθρου 15 του νόμου 1428/1984 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{3. Κάθε παράβαση από τον εκμεταλλευτή των διατάξεων του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, των όρων της άδειας εκμεταλλεύσεως ή της συμβάσεως ή της εγκρίσεως περιβαλλοντολογικών όρων ή της εγκρίσεως επεμβάσεως και των εντολών του επιθεωρητή μεταλλείων, τιμωρείται με πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές, που επιβάλλεται με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του επιθεωρητή μεταλλείων. Με την ίδια διαδικασία επιβάλλονται και τα πρόστιμα, που προβλέπονται από το νόμο 1650/1986.

 

4. Τα πρόστιμα, που προβλέπονται από την προηγούμενη παράγραφο, ως και τα πρόσημα του άρθρου 16 του νόμου 1428/1984 αποδίδονται στους οικείους δήμους και κοινότητες, στην περιοχή των οποίων βρίσκονται τα λατομεία και διατίθενται για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος με έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας της νομαρχίας.

 

5. Ο επιθεωρητής μεταλλείων, αν διαπιστώσει ότι οι παραβάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού γίνονται καθ' υποτροπή ή τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια κτισμάτων έργων κοινής ωφέλειας ή η ζωή και η υγεία των εργαζομένων, των περιοίκων και των διερχομένων ή διενεργείται ανορθολογική εκμετάλλευση κατά παρέβη των διατάξεων του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών ή τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο το περιβάλλον, όπως η προστασία του προσδιορίζεται από τις υφιστάμενες διατάξεις, μπορεί να διατάξει με πλήρως αιτιολογημένη απόφασή του, που κοινοποιείται στον εκμεταλλευτή και στην κατά τόπους Αστυνομική αρχή, την επιβολή περιοριστικών μέτρων στην εκμετάλλευση του λατομείου, ιδίως δε την προσωρινή, ολική ή μερική διακοπή της εκμεταλλεύσεως.

 

6. Οι επιθεωρήσεις μεταλλείων, των οποίων η έδρα και οι αρμοδιότητες καθορίζονται από τα προεδρικά διατάγματα [ΠΔ] 238/1979 (ΦΕΚ 66/Α/1979) και 381/1989 (ΦΕΚ 168/Α/1989), είναι διανομαρχιακού επιπέδου υπηρεσίες και δεν διέπονται από τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1622/1986 (ΦΕΚ 92/Α/1986).}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.