Νόμος 2081/92 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ισχύς νόμων: Οι διατάξεις των άρθρων 4 έως 8 του νόμου [Ν] 1089/1980, (ΦΕΚ 261/Α/1980), εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι της θεσπίσεως του εμπορικού μητρώου. Μετά το άρθρο 5 του νόμου [Ν] 1089/1980 προστίθεται άρθρο 5Α ως εξής:

 

{Άρθρο 5Α: Υποχρεώσεις αρχών.

 

Οι γραμματείς των πρωτοδικείων της περιφέρειας κάθε επιμελητηρίου είναι υποχρεωμένοι:

 

α. Να μη δέχονται για καταχώρηση στα βιβλία εταιρειών, που τηρούν και να μη θωρούν συμφωνητικά σύστασης ή τροποποίησης ή λύσης προσωπικών εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης αν αυτά δεν έχουν θεωρηθεί για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου από το οικείο Επιμελητήριο.

 

β. Να αποστέλλουν σ' αυτό, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα θεωρημένα αντίγραφα, των συμφωνητικών σύστασης, τροποποίησης και λύσης εμπορικών εταιρειών, που έχουν καταχωρισθεί στο οικείο βιβλίο του πρωτοδικείου, καθώς και των πτωχευτικών αποφάσεων. Οι νομαρχίες είναι υποχρεωμένες να μην εγκρίνουν καταστατικά ή τροποποιήσεις καταστατικών Ανωνύμων Εταιρειών, αν αυτά δεν έχουν θεωρηθεί για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου από το οικείο Επιμελητήριο. Οι δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να μην χορηγούν σε φυσικά πρόσωπα βεβαιώσεις υποβολής δήλωσης έναρξης δραστηριότητας, αν αυτά δεν τους προσκομίσουν βεβαίωση ελέγχου της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου από το οικείο Επιμελητήριο.}

 

2. Γραφείο Βρυξελλών: Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εμπορίου, μετά από σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου, των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, ρυθμίζεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς του κτιρίου του Παγκοσμίου Εμπορικού Κέντρου στις Βρυξέλλες, η κυριότητα του οποίου ανήκει κατά 50% στο ΕΒΕ Αθηνών και κατά 25% σε καθένα από τα ΕΒΕ Πειραιά και Θεσσαλονίκης και μεταβιβάζει στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα ρυθμίζονται και οι εργασιακές σχέσεις του προσωπικού, που ήδη υπηρετεί στο Αντιπροσωπευτικό Γραφείο των ΕΒΕ Ελλάδας, που λειτουργεί στις Βρυξέλλες. Το παραπάνω γραφείο καλείται Αντιπροσωπευτικό Γραφείο των Ελληνικών Επιμελητηρίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με το άρθρο 36 του νόμου [Ν] 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005).

 

3. Προσωρινή ισχύς διατάξεων: Μέχρι να εκδοθούν τα προβλεπόμενα από τον παρόντα νόμο προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και κανονισμοί, εξακολουθούν να ισχύουν τα μέχρι τούδε εκδοθέντα.

 

4. Μεταβατική διάταξη: Οι Εκλογές στα Επιμελητήρια θα γίνουν εντός 6 μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου, στη δε Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων εντός 4 μηνών μετά τις επιμελητηριακές Εκλογές. Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου θα πραγματοποιηθούν 4 μήνες μετά την εκλογή νέων διοικήσεων στα Επιμελητήρια σύμφωνα με τ' ανωτέρω. Μέχρι τότε, παρατείνεται η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου.

 

Η θητεία των μελών των οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων, στα οποία δεν έχουν διενεργηθεί Εκλογές μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου παύει αυτοδικαίως από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Το Μονομελές πρωτοδικείο της έδρας του Επιμελητηρίου,κατόπιν αιτήσεως της εποπτεύουσας αρχής, δικάζον ανεκκλήτως, κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ορίζει πενταμελή προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή από τα μέλη του Επιμελητηρίου.

 

Η Επιτροπή αυτή οφείλει εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 3 μηνών από του διορισμού της να διενεργήσει Εκλογές σύμφωνα με την κείμενη περί Επιμελητηρίων νομοθεσία. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που θα εκλεγεί λήγει στον ίδιο χρόνο λήξης της θητείας των Διοικητικών συμβουλίων των λοιπών επιμελητηρίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του νόμου [Ν] 2339/1995 (ΦΕΚ 204/Α/1995).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με το άρθρο 36 του νόμου [Ν] 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005).

 

5. Κατάργηση νόμων: Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου και με την επιφύλαξη των παραπάνω παραγράφων καταργούνται τα άρθρα 1 - 15 και 18 - 21 του νόμου [Ν] 1746/1988, όπως επίσης και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, που αντίκειται στον παρόντα νόμο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με το άρθρο 36 του νόμου [Ν] 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005).

 

6. Μέλη της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου: Το άρθρο 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 31-12-1925, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο [Ν] 2880/1954, τροποποιείται ως εξής:

 

{Άρθρο 3.

 

1. Μέλη της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου είναι εκ του νόμου όλα τα Ελληνικά Επιμελητήρια.

 

2. Μέλη της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου μπορούν να γίνουν, με αίτησή τους, οι εμπορικές, βιομηχανικές και εν γένει οικονομικές ενώσεις, ιδρύματα και οι οργανισμοί, εφόσον οι ενώσεις αυτές τα ιδρύματα και οι οργανισμοί, ή τα μέλη τους συναλλάσσονται κυρίως με το εξωτερικό ή η αποστολή τους συνίστανται στην προστασία ουσιώδους εξαγωγικού προϊόντος της χώρας. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, η παραδοχή αυτών είναι υποχρεωτική για το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο.

 

3. Μέλη της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου μπορούν να γίνουν με αίτησή τους, μετά από απόφασή του διοικητικού συμβουλίου και φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον η επιστημονική ή οικονομική τους δραστηριότητα έχει κατά κύριο λόγο, σχέση με τις διεθνείς οικονομικές συναλλαγές και συναφείς δραστηριότητες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου.

 

4. Το Διοικητικό συμβούλιο, εκλεγόμενο από τη γενική συνέλευση, αποτελείται τουλάχιστον κατά τα 3/4 από εκπροσώπους των τακτικών μελών της παραγράφου 1 του παρόντος.}

 

7. Ισχύς του παρόντος: Η ισχύς του κεφαλαίου Α' του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η δε εφαρμογή των επί μέρους διατάξεων, που αναφέρονται στην οργάνωση και λειτουργία των κάθε μορφής οργάνων διοίκησης αρχίζει μετά τη διεξαγωγή των επιμελητηριακών εκλογών της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

 

8. Η Κεντρική Ένωση επιμελητηρίων υπεισέρχεται αυτοδικαίως, από τη δημοσίευση του νόμου 2081/1992, σε όλα τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και την περιουσία των Περιφερειακών Ενώσεων Επιμελητηρίων που προβλέπονταν από το άρθρο 13 του νόμου [Ν] 1746/1988 και καταργούνται με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης επιμελητηρίων μπορεί να μεταβιβάζεται η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σε Επιμελητήριο ή Επιμελητήρια της Περιφέρειας που κάλυπτε η κατά περίπτωση Περιφερειακή Ένωση Επιμελητηρίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την περίπτωση δ' της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 99 του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 207/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.