Νόμος 4314/14 - Άρθρο 95

Άρθρο 95


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Τα Επιμελητήρια ιδρύονται και καταργούνται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στο οποίο ρυθμίζονται όλα τα σχετικά θέματα.}

 

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 1 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Σε κάθε περιφερειακή ενότητα (πρώην νομό) λειτουργεί ένα Επιμελητήριο. Τα αυτοτελή εμποροβιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά Επιμελητήρια που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, εξακολουθούν να λειτουργούν νομίμως. Δύο ή περισσότερα όμορα επιμελητήρια μπορούν να συγχωνεύονται, με χωροταξικά κριτήρια κατά περιφερειακή ενότητα ή εντός της ίδιας περιφέρειας, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Επιμελητήριο που τα μέλη του είναι λιγότερα από 5.000 και όπως προκύπτει από τα απολογιστικά στοιχεία της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, που υποβάλλονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, δεν είναι βιώσιμο, συγχωνεύεται με ένα ή περισσότερα όμορα Επιμελητήρια με υπουργική απόφαση, που εκδίδεται εντός τριμήνου από την υποβολή των απολογιστικών στοιχείων. Στις περιπτώσεις των κατά τα ανωτέρω συγχωνεύσεων με την ίδια για τη συγχώνευση απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ρυθμίζονται όλα τα σχετικά θέματα και, ιδίως, τα σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων Επιμελητηρίων, τα εμπράγματα δικαιώματα αυτών, τις εκκρεμείς δικές, την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού και την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων. Με την ίδια απόφαση μπορεί να προβλέπεται η ίδρυση και λειτουργία παραρτημάτων σε περιφερειακές ενότητες. Τα Επιμελητήρια υποχρεούνται να μεριμνούν έτσι ώστε έτσι να παρέχουν στα μέλη τους, το σύνολο των υπηρεσιών τους, με ηλεκτρονικά μέσα, όπως ενδεικτικά, ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών και ηλεκτρονική έκδοση και διαβίβαση των εκδιδόμενων πιστοποιητικών. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου μπορεί να ιδρύονται σημεία εξυπηρέτησης επιχειρήσεων και σε άλλες πόλεις του νομού, να ρυθμίζονται τα θέματα διάρθρωσης και στελέχωσης των γραφείων αυτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 99 του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 207/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.