Νόμος 1947/91 - Άρθρο 43

Άρθρο 43


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 45 του νόμου 1892/1990 αντικαθίσταται ως εξής:

 

 

{Άρθρο 45

 

1. Οι κατά την παράγραφο 1 του προηγούμενου άρθρου συμφωνίες συνάπτονται και επικυρώνονται είτε κατευθείαν είτε μετά από απόφαση του εφετείου της περιφέρειας της έδρας της επιχείρησης, με την οποία η επιχείρηση τίθεται υπό επίτροπο. Στην τελευταία περίπτωση το εφετείο επιλαμβάνεται ύστερα από αίτηση των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 44, παράγραφος 1, εδάφιο γ' του παρόντος νόμου.

 

Το εφετείο κρίνει κατά τη διαδικασία των άρθρων 739 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και θέτει την επιχείρηση υπό επίτροπο, εφ' όσον

 

α) η τελευταία περιλαμβάνεται σε μία από τις περιπτώσεις α', β', γ' ή δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1386/1983 και

β) ζήτησαν το διορισμό επιτρόπου πιστωτής ή πιστωτές που αντιπροσωπεύουν το 51% των πιστώσεων.

 

Η απόφαση του εφετείου εκδίδεται μέσα σε δέκα ημέρες από τη συζήτηση και δεν υπόκειται στο ένδικο μέσο της αναίρεσης.

 

Το δικαστήριο διορίζει υποχρεωτικά επίτροπο το πρόσωπο που υποδεικνύεται από τους πιο πάνω πιστωτές.

 

2. Επί εταιρειών, ο διορισμός επιτρόπου υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται για κάθε εταιρικό τύπο.

 

3. Ο διοριζόμενος επίτροπος δεν αντικαθιστά τα όργανα της επιχείρησης, απαιτείται όμως η συναίνεση του για οποιαδήποτε διάθεση περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, καθώς και για οποιαδήποτε απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αφορά τροποποίηση του καταστατικού, με την απόφαση πάντως του εφετείου μπορεί να προβλέπονται μέτρα διασφάλισης του ενεργητικού ή συγκεκριμένες ενέργειες του επιτρόπου.

 

4. Αποστολή του επιτρόπου είναι η προσπάθεια επίτευξης της συμφωνίας του προηγούμενου άρθρου. Το έργο αυτό πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης του εφετείου. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί επί τρίμηνο, με απόφαση του εφετείου, μετά από αίτηση του επιτρόπου, αν πιθανολογείται ότι η συμφωνία είναι δυνατή στη νέα αυτή προθεσμία. Το εφετείο μπορεί ν' αντικαταστήσει οποτεδήποτε τον επίτροπο, αν παραιτηθεί ή πιθανολογείται ότι αμελεί την εκπλήρωση των καθηκόντων του. Σε περίπτωση αντικατάστασης είναι δυνατό να χορηγηθεί πρόσθετη τρίμηνη προθεσμία για την επίτευξη συμφωνίας συμβιβασμού. Η συνολική προθεσμία δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να υπερβεί τους εννέα (9) μήνες.

 

5. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο επίτροπος μπορεί να έχει πλήρη πρόσβαση στα βιβλία, λογαριασμούς, και αλληλογραφία της επιχείρησης. Δεν ισχύει απέναντί του το τραπεζικό, φορολογικό ή άλλο επαγγελματικό απόρρητο ή το απόρρητο των ελεγκτών της εταιρίας. Ο επίτροπος έχει υποχρέωση εχεμύθειας για όσα περιήλθαν σε γνώση του κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

 

6. Μόλις δημοσιευθεί η απόφαση του εφετείου, με την οποία ορίζεται ο επίτροπος, αναστέλλονται προσωρινά τα μέτρα, εκκρεμή ή όχι, ατομικής ή συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της επιχείρησης και η λήψη ασφαλιστικών μέτρων εναντίον της.

 

Αναστέλλεται επίσης η τοκοφορία των κάθε είδους απαιτήσεων.

 

7. Μόλις δημοσιευθεί η απόφαση του εφετείου, που επικυρώνει τη συμφωνία του προηγούμενου άρθρου, παύουν τα έργα του επιτρόπου και αίρονται οι αναστολές της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, η πτώχευση δε, που τελούσε υπό αναστολή, ανακαλείται αυτοδίκαια.

 

8. Ο επίτροπος δικαιούται αμοιβής, την οποία καθορίζει το εφετείο με την αρχική ή μεταγενέστερη απόφασή του. Επιτρέπεται η καταβολή προκαταβολής. Ο επίτροπος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ευθύνεται μόνο για δόλο ή βαριά αμέλεια.

 

9. Εάν εντός του προβλεπόμενου, κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, χρονικού διαστήματος δεν επιτευχθεί η συμφωνία του προηγούμενου άρθρου ή μεταγενέστερα δεν εκπληρωθούν οι όροι της, διατάσσεται η εκκαθάριση της επιχείρησης σύμφωνα με το επόμενο άρθρο 46 του παρόντος νόμου.

 

10. Οι κατά την παράγραφο 1 του προηγούμενου άρθρου συμφωνίες επιτρέπεται να συναφθούν και επικυρωθούν και η υπαγωγή υπό επίτροπο κατά το παρόν άρθρο επιτρέπεται να διαταχθεί, μόνο εφ' όσον δεν έχει διενεργηθεί πλειστηριασμός βασικών και σχετιζόμενων με την παραγωγική διαδικασία περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.