Νόμος 2093/92 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Τροποποίηση και συμπλήρωση του νόμου 1892/1990 και συναφείς διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 1892/1990 αντικαθίσταται, αφότου ίσχυσε, ως εξής:

 

{στ. Η κατασκευή καινούριων αποθηκευτικών χώρων, ψυκτικών χώρων, χώρων ξήρανσης και συντήρησης προϊόντων, καθώς και η αγορά καινούριων αυτοκινήτων - ψυγείων.}

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του νόμου 1892/1990, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το ποσοστό της ιδίας συμμετοχής στις επιχορηγούμενες επενδύσεις δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 40% του συνολικού κόστους της παραγωγικής επένδυσης στην περιοχή Β, 35% στην περιοχή Γ, 25% στην περιοχή Δ και 15% στη Θράκη. Στην περιοχή Α και μόνο για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9, το κατώτερο ποσοστό ιδίας συμμετοχής είναι 40%.

 

Στο ποσοστό της ιδίας συμμετοχής μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και η αξία του γηπέδου, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την πραγματοποίηση της επένδυσης, υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) να αγοράζεται μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή και πριν από αυτήν, αλλά πάντως μέσα στην τελευταία διετία από αυτήν, β) να ευρίσκεται εντός Βιομηχανικών Περιοχών Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως ή εντός βιοτεχνικών πάρκων ή εντός ζώνης στην οποία επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία της συγκεκριμένης παραγωγικής μονάδας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο της περιοχής. Επίσης μπορεί να ευρίσκεται εντός Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου, όπως αυτές προσδιορίζονται από τα σχετικά προεδρικά διατάγματα ή εντός των ζωνών που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του νόμου 2052/1992 ή το άρθρο 24 του νόμου 1650/1986, στις οποίες επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία της συγκεκριμένης παραγωγικής μονάδας.

 

Ως αξία του γηπέδου, για τον συνυπολογισμό της στην ιδία συμμετοχή του φορέα της επένδυσης, λογίζεται η αξία επί της οποίας επεβλήθη ο φόρος μεταβίβασης ακινήτου.

 

Το ελάχιστο ποσοστό της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή σε επενδύσεις που παίρνουν επιχορήγηση και επιδότηση επιτοκίου, που αντιστοιχεί σε περιοχή όπου τα κίνητρα αυτά είναι πιο ευνοϊκά από εκείνα της περιοχής όπου πραγματοποιείται η επένδυση, είναι ίσο με το ποσοστό που προβλέπεται για τις επενδύσεις της ευνοϊκότερης αυτής περιοχής. Ειδικά για τις επενδύσεις της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 η ιδία συμμετοχή μειώνεται κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες κατά περιοχή.}

 

3. α. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νόμου 1892/1990, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της εγκριτικής πράξης αναστέλλεται η πληρωμή των δόσεων και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, μετά από γνώμη της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής, ανακαλεί την εγκριτική πράξη ή αποφασίζει για τη μερική ή ολική επιστροφή του ποσού της επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου που έχει καταβληθεί, προσαυξημένου κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από της εκάστοτε καταβολής. Οι σχετικές αποδείξεις καταβολής της επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου από το Δημόσιο αποτελούν τίτλο για τη βεβαίωση του χρέους από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. Για την είσπραξη των οφειλών προς το Δημόσιο εφαρμόζεται αναλογικά και η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 542/1977 (ΦΕΚ 41/Α/1977), η εφαρμογή της οποίας επεκτείνεται και στους διαχειριστές προσωπικών εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και συνεταιρισμών, καθώς και στους εκκαθαριστές νομικών προσώπων

 

β. Οι ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου (α) έχουν εφαρμογή για τις αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων στις διατάξεις του νόμου 1892/1990 που θα υποβληθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

4. α. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 6, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που εκδίδονται κάθε Ιανουάριο, καθορίζεται το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων που εγκρίνονται ετησίως. Με την ίδια απόφαση είναι δυνατό να ενισχύονται ορισμένοι τομείς ή κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Επίσης με την ίδια απόφαση γίνεται η κατανομή του ως άνω ποσού μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και των οργάνων στα οποία έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα υπογραφής αποφάσεων σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και προκειμένου για ιδιαίτερα σημαντικές επενδύσεις, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας είναι δυνατό με όμοιες αποφάσεις να αναπροσαρμόζει, κατά τη διάρκεια του έτους, το παραπάνω ποσό.}

 

β. Οι ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου (α) έχουν εφαρμογή από 01-01-1992.

 

5. Η παράγραφος 11 του άρθρου 6 του νόμου 1892/1990 αντικαθίσταται αφότου ίσχυσε, ως εξής:

 

{11. Η προβλεπόμενη στην αρχική εγκριτική πράξη υπαγωγής προθεσμία ολοκλήρωσης της επένδυσης μπορεί να παρατείνεται για δύο έτη κατ' ανώτατο όριο υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος έχει πραγματοποιηθεί το 50% τουλάχιστον του εγκριθέντος επενδυτικού έργου.

 

Κατ' εξαίρεση, σε περιπτώσεις διακοπής ή καθυστέρησης των εργασιών για λόγους ανωτέρας βίας που αποδεικνύεται επαρκώς, η προθεσμία ολοκλήρωσης της επένδυσης μπορεί να παρατείνεται για επιπλέον χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της διακοπής ή της καθυστέρησης. Στις περιπτώσεις που η ανωτέρα βία ανακύπτει κατά τη διάρκεια της προθεσμίας ολοκλήρωσης που καθορίστηκε με την αρχική εγκριτική πράξη υπαγωγής, το σχετικό αίτημα μπορεί να υποβληθεί και να εξεταστεί χωρίς την προϋπόθεση πραγματοποίησης του 50% του επενδυτικού έργου.}

 

6. Για τους σκοπούς εφαρμογής των ρυθμίσεων της παραπάνω παραγράφου 5 δεν έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του νόμου 1892/1990, προκειμένου για αιτήματα παρατάσεων της προθεσμίας ολοκλήρωσης που έχουν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου απορριφθεί.

 

7. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου 1892/1990, όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση δ' ως εξής:

 

{δ. Για όσες επενδύσεις του παρόντος νόμου αναφέρονται σε μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων και δεν δύνανται να χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η παρεχόμενη βάσει του παρόντος νόμου συνολική επιχορήγηση δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει το 50% της παραγωγικής επένδυσης.}

 

8. Το εδάφιο (γ) της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 1892/1990, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(γ) εξοικονόμηση ενέργειας, με την προϋπόθεση ότι η επένδυση δεν αφορά τον παραγωγικό εξοπλισμό, αλλά τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις κίνησης - λειτουργίας της μονάδας και απ' αυτήν προκύπτει μείωση τουλάχιστον 10% της καταναλισκόμενης ενέργειας ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος.}

 

9. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 1892/1990, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας. Επίσης επενδύσεις εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών. Για το χαρακτηρισμό ως εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας των προϊόντων και υπηρεσιών των επιχειρήσεων, καθώς και των επενδύσεων της περίπτωσης αυτής, γνωμοδοτεί σχετικά το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου της επένδυσης στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας}

 

10. Στην περίπτωση (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 1892/1990, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για τις επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τα κίνητρα του παρόντος άρθρου παρέχονται για το σύνολο των πραγματοποιούμενων παραγωγικών επενδύσεών τους, ενώ προκειμένου για επενδύσεις εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών τα κίνητρα αυτά παρέχονται μόνο για το τμήμα των δαπανών που αφορά στη συγκεκριμένη επένδυση.}

 

11. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 1892/1990, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στην περιοχή Α και με την επιφύλαξη του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παρέχεται επιχορήγηση 40 ποσοστιαίων μονάδων επί του συνολικού ύψους της παραγωγικής επένδυσης στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις των περιπτώσεων (α), (β), (γ), (δ), (ε) και (στ) της προηγούμενης παραγράφου.}

 

12. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου 1892/1990, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για επενδύσεις, που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς των επιχορηγήσεων του νόμου αυτού, παρέχεται επιδότηση του εκάστοτε κατά περίπτωση εφαρμοζόμενου επιτοκίου μεσομακροπρόθεσμων τραπεζικών δανείων, ομολογιακών δανείων εκδιδόμενων σε δημόσια εγγραφή ή δανείων από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, εφόσον έχουν ληφθεί για την πραγματοποίησή τους. Το ποσοστό επιδότησης είναι ίσο προς το ποσοστό επιχορήγησης που εγκρίθηκε και παρέχεται για τα τρία πρώτα χρόνια εξυπηρέτησης των δανείων που έχουν συναφθεί εκτός από τις επενδύσεις της περιοχής Δ, που πραγματοποιούνται στις ειδικές ζώνες του άρθρου 3 παράγραφος 3, και τις επενδύσεις της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 9 που πραγματοποιούνται στις περιοχές Α, Β, Γ και Δ, για τις οποίες η επιδότηση επιτοκίου παρέχεται για τα έξι (6) πρώτα χρόνια. Για τον υπολογισμό του επιδοτούμενου τραπεζικού δανείου δεν λαμβάνεται υπόψη η αξία του οικοπέδου. Η επιδότηση του επιτοκίου παρέχεται εφ' όσον το επιτόκιο δεν επιδοτείται από άλλη πηγή. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για μεσομακροπρόθεσμα βιοτεχνικά και γεωργικά δάνεια που επιδοτούνται με χρέωση του κοινού λογαριασμού του νόμου [Ν] 128/1975 βάσει των οικείων υπουργικών αποφάσεων, η επιδότηση επιτοκίου του παρόντος νόμου παρέχεται κατά τη διαφορά.}

 

13. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του νόμου 1892/1990 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Παρέχονται εκπτώσεις από τα υποκείμενα σε φόρο εισοδήματος καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων του άρθρου 2 του νόμου αυτού, που είναι εγκατεστημένες ή μεταφέρονται ή ιδρύονται στις περιοχές Β, Γ και Δ του άρθρου 3 αυτού του νόμου, εφόσον πραγματοποιήσουν νέες παραγωγικές επενδύσεις σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος μέχρι την 31-12-2004.}

 

14. Η παράγραφος 3 του άρθρου 15 του νόμου 1892/1990, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Για την εφαρμογή της παραπάνω παραγράφου απαιτείται:

 

α) Απασχόληση στη δεύτερη βάρδια αριθμού εργατών που αναλογεί σε μέσο ετήσιο ποσοστό ίσο τουλάχιστον προς το ήμισυ (50%) αυτών που απασχολούνται στην πρώτη βάρδια και εφόσον απασχολεί και τρίτη βάρδια, απασχόληση στη δεύτερη και τρίτη βάρδια αριθμού εργατών που αναλογεί σε μέσο ετήσιο ποσοστό ίσο τουλάχιστον προς τα τέσσερα πέμπτα (80%) αυτών που απασχολούνται στην πρώτη βάρδια, ή

 

β) ετήσια κατανάλωση ενέργειας για τη λειτουργία της δεύτερης βάρδιας ίση τουλάχιστον με το 50% της ετήσιας καταναλισκόμενης ενέργειας για τη λειτουργία της πρώτης βάρδιας και εφόσον λειτουργεί και τρίτη βάρδια ετήσια κατανάλωση ενέργειας για τη λειτουργία της δεύτερης και τρίτης βάρδιας σε ποσότητα που αναλογεί τουλάχιστον στο 80% της ετήσιας καταναλισκόμενης ενέργειας για τη λειτουργία της πρώτης βάρδιας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίζονται τα απαραίτητα στοιχεία και διαδικασίες για τον τρόπο εφαρμογής του εδαφίου αυτού, η εφαρμογή του οποίου αρχίζει την 01-01-1993.}

 

15. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου 1892/1990, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα ποσοστά των συνολικών αδιανέμητων καθαρών κερδών, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α/1989), αυξάνονται από 25% και 35%, στην μεν περιοχή Α σε 30% και 40% αντίστοιχα, στις δε λοιπές εκτός της Α περιοχές, σε 40% και 50% αντίστοιχα.

 

Τα αυξημένα ποσοστά, δηλαδή 40% για την περιοχή Α και 50% για τις λοιπές περιοχές, εφαρμόζονται και α) για τις επενδύσεις του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1, β) για τις επενδύσεις της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και γ) για τις επενδύσεις που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις της περίπτωσης (κ)β) της παραγράφου 1 του άρθρου 2.}

 

16. Η παράγραφος 6 του άρθρου 23 του νόμου 1892/1990, αντικαθίσταται αφότου ίσχυσε ως εξής:

 

{6. Η ρύθμιση της παραγράφου 11 του άρθρου 6 εφαρμόζεται και για τις επενδύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Κατ' εξαίρεση, η προθεσμία ολοκλήρωσης επενδύσεων, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 1262/1982 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και έχουν τύχει παράτασης, μπορεί να παρατείνεται εφάπαξ και για δύο έτη κατ' ανώτατο όριο, ανεξάρτητα των παρατάσεων που έχουν ήδη εγκριθεί γι' αυτές.}

 

17. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παραπάνω παραγράφου 16, δεν έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του νόμου 1892/1990 προκειμένου για αιτήματα παρατάσεων της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης που έχουν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου απορριφθεί.

 

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.