Νόμος 2166/93 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Τροποποιήσεις του νόμου 1892/1990


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 1892/1990 αντικαθίσταται αφότου ίσχυσε ως εξής:

 

{στ. Επιχειρήσεις αγροτικών ή αγροτοβιομηχανικών συνεταιρισμών για επενδύσεις σε μηχανικά μέσα σποράς, καλλιέργειας, εγκαταστάσεις και συστήματα άρδευσης, συγκομιδής και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων.}

 

2. Οι ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και για τις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 1262/1982 για τις οποίες μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ολοκλήρωσης.

 

3. Η διάταξη της περίπτωσης κ)ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 1892/1990, όπως ισχύει, καταργείται και ως περίπτωση και τίθεται νέα διάταξη ως εξής:

 

{κ)ε. Νοσοκομεία και κλινικές για την ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμό των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων τους, καθώς και την αγορά και εγκατάσταση του ιατρικού, εργαστηριακού και λοιπού εξοπλισμού τους. Η διάταξη αυτή ισχύει, μόνο για την εφαρμογή του κινήτρου των αφορολόγητων εκπτώσεων των άρθρων 12, 13 και 14.}

 

4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 1892/1990, προστίθενται περιπτώσεις κ)στ', κ)ζ' και κ)η' ως εξής:

 

{κ)στ. Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης, όπως αυτά καθορίζονται με το άρθρο 10 του νόμου 2072/1992 (ΦΕΚ 125/Α/1992). Επίσης, επιχειρήσεις με αντικείμενο την παροχή στέγης αυτόνομης διαβίωσης σε άτομα με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του ίδιου ως άνω νόμου.

 

κ)ζ. Εκπαιδευτήρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής ή τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης ως και Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης του νόμου 2009/1992 που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συστάσεως και λειτουργίας τους, για την ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμό των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων τους, καθώς και την αγορά και εγκατάσταση του διδακτικού και λοιπού εξοπλισμού τους. Η διάταξη αυτή ισχύει μόνο για την εφαρμογή των αφορολόγητων εκπτώσεων των άρθρων 12, 13 και 14.

 

κ)η. Εμπορικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με την αγορά και πώληση αγαθών, για τις πραγματοποιούμενες από αυτές επενδύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1. Η διάταξη αυτή ισχύει μόνο για την εφαρμογή του κινήτρου των αφορολόγητων εκπτώσεων των άρθρων 12, 13 και 14 και με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτά. Εξαιρετικά για τις επιχειρήσεις αυτές οι αφορολόγητες εκπτώσεις διενεργούνται από τα καθαρά κέρδη της περιοχής που πραγματοποιείται η παραγωγική επένδυση και τα οποία προέρχονται από δραστηριότητες που υπάγονται στο νόμο αυτό. Για τις πραγματοποιούμενες επενδύσεις της περίπτωσης αυτής δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990).}

 

5. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου 1892/1990, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Το παραπάνω χρηματικό ποσό κατά περίπτωση καταβάλλεται:

 

α) Στον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας ή στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος αντίστοιχα προκειμένου για επενδύσεις της αρμοδιότητάς τους, τα δε εισπραττόμενα από τους φορείς αυτούς ποσά αποτελούν έσοδο για την κάλυψη μέρους των λειτουργικών δαπανών τους που προκύπτουν από την εφαρμογή των κινήτρων του νόμου 1892/1990,

 

β) στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, προκειμένου για επενδύσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες) τα δε εισπραττόμενα ποσά αποτελούν έσοδο του Δημοσίου.}

 

6. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του νόμου 1892/1990 προστίθεται πρόταση ως εξής:

 

{Με τις αποφάσεις αυτές μπορεί να εξαιρούνται από τα κίνητρα του νόμου τομείς ή κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας}

 

7. Τα όργανα ελέγχου επενδύσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 1892/1990 θεωρείται ότι ουδέποτε καταργήθηκαν.

 

8. Η παράγραφος 6 του άρθρου 9 του νόμου 1892/1990, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Επιχειρήσεις των περιπτώσεων ι)θ' και κ)στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2, που πραγματοποιούν επενδύσεις στις περιοχές Α και Β, υπάγονται στους όρους επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου, αφορολόγητων εκπτώσεων και αυξημένων αποσβέσεων του παρόντος νόμου που ισχύουν για την περιοχή Γ.}

 

9. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου 1892/1990 αντικαθίσταται αφότου ίσχυσε ως εξής:

 

{Προκειμένου για επενδύσεις που πραγματοποιούνται στους νομούς Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης η επιδότηση επιτοκίου παρέχεται από την ανάληψη δόσεων του δανείου και μέχρι δέκα (10) έτη κατ' ανώτατο όριο. Σε περίπτωση κεφαλαιοποιήσεως τόκων της περιόδου χάριτος η επιδότηση καταβάλλεται στη δανειοδοτούσα τράπεζα για μείωση του δανείου που προήλθε από την κεφαλαιοποίηση.}

 

10. Στο άρθρο 12 του νόμου 1892/1990, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Στις επιχειρήσεις των περιπτώσεων κ)γ' και κ)ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2, που πραγματοποιούν επενδύσεις στις περιοχές Α, Β και Γ, παρέχεται το ευεργέτημα των αφορολόγητων εκπτώσεων της περιοχής Γ, Για τις παραπάνω επενδύσεις που πραγματοποιούνται στην περιοχή Δ και στη Θράκη παρέχεται το ευεργέτημα των αφορολόγητων εκπτώσεων της περιοχής Δ και της Θράκης αντίστοιχα.}

 

11. Επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 1262/1982 των οποίων τα επενδυτικά έργα έχουν στο σύνολο τους πραγματοποιηθεί και η ίδια συμμετοχή του φορέα σε αυτές έχει στο σύνολο της δαπανηθεί μέσα στις νόμιμες προθεσμίες ολοκλήρωσης σύμφωνα με πιστοποίηση των αρμόδιων οργάνων ελέγχου, πλην όμως, λόγω καθυστέρησης των τυπικών διαδικασιών, πραγματοποίησαν εκπρόθεσμα την απαιτούμενη από το νόμο αύξηση του εταιρικού τους κεφαλαίου, δύνανται να ολοκληρωθούν και τυπικά, εκδιδόμενης γι αυτές της σχετικής απόφασης οριστικοποίησης και ολοκλήρωσης τους.

 

12. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6)α του άρθρου 6 του νόμου 1892/1990 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι αιτήσεις επιχειρήσεων για υπαγωγή επενδύσεων τους στον παρόντα νόμο υποβάλλονται στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, στον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας και στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος εις διπλούν, εντός των εργάσιμων ημερών των μηνών Ιανουαρίου, Μαΐου και Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία εξέτασης και υπαγωγής των αιτήσεων ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος του τετραμήνου, που ακολουθεί το μήνα μέσα στον οποίο υποβλήθηκαν.}

 

13. Η ισχύς της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από την 01-01-1994.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.