Νόμος 1882/90 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Φορολογικές και άλλες ρυθμίσεις αυτοκινήτων ειδικών κατηγοριών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου, τα καινουργή επιβατικά αυτοκίνητα, που τίθενται σε κυκλοφορία από πρόσωπα του δημοσίου τομέα, όπως αυτά καθορίζονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982), πρέπει να είναι αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Εξαιρούνται τα αυτοκίνητα των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

2. Οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις απαλλαγές, από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για την εισαγωγή ή αγορά από τις εγχώριες αυτοκινητοβιομηχανίες επιβατικών αυτοκινήτων, παρέχονται μόνο εφόσον τα αυτοκίνητα αυτά είναι καινουργή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

 

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται για τα εισαγόμενα επιβατικά αυτοκίνητα με βάση τις διατάξεις της [Α] Δ245/1988 Απόφασης Υπουργού Οικονομικών, που κυρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1839/1989 (ΦΕΚ 90/Α/1989), εφόσον συντρέχει η προϋπόθεση του στοιχείου (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της απόφασης αυτής, καθώς και για τα επιβατικά αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, που παραλαμβάνονται με βάση τις διατάξεις ατέλειας που ισχύουν κάθε φορά για τους αναπήρους και τους πολύτεκνους γονείς.

 

Στην περίπτωση αυτή και όσον αφορά τους πολύτεκνους γονείς, το ποσοστό του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που καταβάλλουν σύμφωνα με το άρθρο 36 του νόμου [Ν] 1563/1985 (ΦΕΚ 151/Α/1985) θα υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές του άρθρου 37 του νόμου 1882/1990, όπως κάθε φορά ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου 2443/1996 (ΦΕΚ 265/Α/1996).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.