Νόμος 1849/89 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Επιδότηση δόσεων αποπληρωμής δανείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όταν το ύψος των ετήσιων δόσεων αποπληρωμής των δανείων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1138/1972 (ΦΕΚ 63/Α/1972) και του νόμου [Ν] 1641/1986 και η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του νόμου 1849/1989 ή της αξίας των παραχωρούμενων κατοικιών και διαμερισμάτων υπερβαίνει σε ετήσια βάση το είκοσι τοις εκατό του οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου έτους, το επί πλέον ποσό καταβάλλεται από το στεγαστικό κεφάλαιο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, με τους περιορισμούς της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου.

 

Για τους δικαιούχους που δεν έχουν ακόμα εισπράξει το σύνολο του δανείου με δική τους ευθύνη, το ποσό ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό. Ως οικογενειακό εισόδημα νοείται αυτό που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1641/1986.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 36 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994).

 

2. Η καταβολή του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας γίνεται για πέντε έτη και δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό ή το σαράντα τοις εκατό της δόσης, αν πρόκειται για δικαιούχους που προστατεύουν τουλάχιστον πέντε παιδιά. Η καταβολή αρχίζει την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από την υποβολή σχετικής αίτησης με πλήρη δικαιολογητικά.

 

3. Σε περίπτωση που δεν καταβάλλονται οι οφειλόμενες δόσεις διακόπτεται και η επιδότησή τους από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας.

 

4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται στους δικαιούχους που δανειοδοτούνται με βάση τη διάταξη του άρθρου 2 του νόμου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 36 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 16 του νόμου 2736/1999 (ΦΕΚ 172/Α/1999).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.