Νόμος 1647/86 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Διατάξεις για το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας και την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Απαλλάσσονται από την καταβολή των ειδικών τελών κυκλοφορίας (διόδια) που προβλέπονται στις διατάξεις των νομοθετικών διαταγμάτων [Ν] 3905/1958 (ΦΕΚ 196/Α/1958), 4236/1962 (ΦΕΚ 119/Α/1962), αναγκαστικού νόμου [Ν] 113/1967 (ΦΕΚ 147/Α/1967), νομοθετικού διατάγματος [Ν] 393/1969 (ΦΕΚ 281/Α/1969) και νόμου 1349/1983 (ΦΕΚ 52/Α/1983) οι κατωτέρω κατηγορίες οχημάτων:

 

α) Τα οχήματα ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου.

β) Τα πυροσβεστικά, τα υδροφόρα και τα οχήματα καθαριότητας που ανήκουν κατά κυριότητα σε δήμους, κοινότητες, λιμενικούς οργανισμούς και λιμενικά ταμεία.

γ) Τα ασθενοφόρα οχήματα και κινητά υγειονομικά συνεργεία που ανήκουν κατά κυριότητα στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, στα κρατικά, δημοτικά ή κοινοτικά νοσοκομεία, στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και λοιπά ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και στα κοινωφελή νοσηλευτικά ιδρύματα.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μπορεί να επεκταθεί η απαλλαγή καταβολής των τελών διοδίων και σε άλλες κατηγορίες οχημάτων.

 

Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3905/1958 (ΦΕΚ 196/Α/1958), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 113/1967 (ΦΕΚ 147/Α/1967) και με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 393/1969 (ΦΕΚ 281/Α/1969) καταργείται.

 

2. Αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του νόμου 1283/1982 ως εξής:

 

{1. Όσοι δηλώνουν την παράνομη σύνδεση του ακινήτου τους με το δίκτυο αποχέτευσης περιοχής αρμοδιότητας της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης, απαλλάσσονται από το πρόστιμο που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 1068/1980 (ΦΕΚ 190/Α/1980) καθώς και από τις ποινικές και λοιπές κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 24 του ιδίου νόμου, αν μέσα σε τρίμηνη προθεσμία από τη σχετική ειδοποίηση από την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας προβούν στην καταβολή της οφειλής ή της οριζόμενης κατά τα νόμιμα πρώτης δόσης. Η απαλλαγή αυτή αίρεται αν δεν πληρωθεί εμπρόθεσμα οποιαδήποτε από τις λοιπές δόσεις της οφειλής και στην περίπτωση αυτή το πρόστιμο προσαυξανόμενο κατά την επόμενη παράγραφο υπολογίζεται στο ποσό της καθυστερούμενης δόσης. Τα παραπάνω έχουν ανάλογη εφαρμογή και στις περιπτώσεις που η παράνομη σύνδεση διαπιστώνεται από την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας ή τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παράνομες συνδέσεις για τις οποίες οφείλονται οι νόμιμες υποχρεώσεις προς την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι οι συνδέσεις με το οριστικό ή ενταγμένο δίκτυο της περιοχής.}

 

3. Στο άρθρο 27 του νόμου [Ν] 1068/1980 (ΦΕΚ 190/Α/1980), προστίθεται παράγραφος 5 που έχει ως εξής:

 

{5. Η μελέτη και η κατασκευή των έργων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, καθώς και των αγωγών αποχέτευσης ομβρίων υδάτων μπορεί, μετά από απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, να εκτελούνται απευθείας από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων, εφόσον η δαπάνη για τα έργα αυτά καταβάλλεται από τις πιστώσεις δημοσίων επενδύσεων. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται ανάλογα και για τα έργα της παραγράφου αυτής.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.