Νόμος 1515/85 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Οργάνωση - Προσωπικό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων θεσπίζεται ο οργανισμός του Οργανισμού Αθήνας. Με τον οργανισμό συνιστώνται οι οργανικές θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου προσωπικού και καθορίζονται:

 

α) Η οργάνωση των υπηρεσιών και οι αρμοδιότητές τους, καθώς και η κατανομή σε αυτές των θέσεων του προσωπικού.

β) Οι κλάδοι του προσωπικού και ο αριθμός των οργανικών θέσεων κάθε κλάδου και βαθμού.

γ) τα προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό στις θέσεις του εισαγωγικού βαθμού κάθε κλάδου ή για την προαγωγή πέρα από ορισμένο βαθμό ή για την κατάληψη ορισμένων θέσεων.

δ) Τα προσόντα του προϊσταμένου καθεμιάς από τις οργανικές μονάδες.

ε) Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 1943/1999 (ΦΕΚ 241/Α/1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και οι θέσεις του τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

2. Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού, το μόνιμο και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό, που υπηρετεί στον Οργανισμό Αθήνας κατά τη δημοσίευση του οργανισμού της προηγούμενης παραγράφου, εντάσσεται με την ίδια σχέση εργασίας στις θέσεις που συνιστώνται με αυτόν,

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

3. Η πλήρωση των θέσεων που απομένουν κενές μετά την ένταξη του προσωπικού που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο γίνεται κατά τη διαδικασία του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως ισχύει, 'ύστερα από δημόσια προκήρυξη. Στην προκήρυξη προσδιορίζονται οι κατηγορίες των θέσεων και εξειδικεύονται τα κατά το νόμο απαιτούμενα γενικά και ειδικά προσόντα, καθώς και τα τυχόν πρόσθετα προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι κάθε κατηγορίας για την κάλυψη της θέσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

4. Επιτρέπεται η απόσπαση στον Οργανισμό Αθήνας, προσωπικού που υπηρετεί με κάθε είδους σχέση στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14, εφόσον συγκεντρώνει τα απαιτούμενα για την αντίστοιχη θέση προσόντα. Η απόσπαση γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του οικείου Υπουργού, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου. Η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να ορίζεται μέχρι τρία έτη και μπορεί να παρατείνεται μέχρι άλλα τρία έτη, με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών,Υπαλλήλων ή Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (νόμος 2683/1999, (ΦΕΚ 19/Α/1999)). Το προσωπικό που αποσπάται στον Οργανισμό Αθήνας λαμβάνει το μισθό, τα επιδόματα και όλες τις επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και τις οποιεσδήποτε λοιπές απολαβές της οργανικής του θέσης με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2470/1997 (ΦΕΚ 40/Α/1997).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

5. Στον Οργανισμό συνιστάται μια θέση μετακλητού υπαλλήλου με βαθμό β των ειδικών θέσεων. Αυτός που διορίζεται στη θέση αυτή έχει τον τίτλο του προϊσταμένου του Οργανισμού Αθήνας, είναι προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών του και συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής όπου εισηγείται τα θέματα χωρίς ψήφο.

 

Ο διορισμός του προϊσταμένου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος για πενταετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται. Ανάκληση κατά τη διάρκεια της θητείας είναι πάντα δυνατή. Με την ίδια απόφαση είναι δυνατό να ορίζεται και αναπληρωτής του προϊσταμένου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 11, του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992).

 

6. Καθήκοντα προϊσταμένου του οργανισμού μπορούν να ανατεθούν και σε υπάλληλο του δημόσιου τομέα που έχει τα σχετικά προσόντα. Ο χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου θεωρείται για κάθε συνέπεια σαν χρόνος υπηρεσίας στην τακτική θέση υπαλλήλου. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται οι αποδοχές της μιας μόνο θέσης που θα επιλέξει ο υπάλληλος.

 

7. Με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και του τυχόν συναρμόδιου υπουργού, μπορεί να μεταφέρονται υπηρεσίες και θέσεις προσωπικού στον οργανισμό από το Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος ή από άλλα υπουργεία.

 

Με την μεταφορά των θέσεων γίνεται και μεταφορά των υπαλλήλων που τις κατέχουν. Αν πρόκειται για μόνιμο προσωπικό, η μεταφορά των υπαλλήλων γίνεται με απόφαση των υπηρεσιακών συμβουλίων των οικείων υπουργείων ύστερα από αίτηση των υπαλλήλων. Μαζί με τη μεταφορά των θέσεων μεταφέρονται στον Οργανισμό και οι σχετικές πιστώσεις του τρέχοντος έτους.

 

Για τα επόμενα έτη οι πιστώσεις αυτές περιλαμβάνονται στην ετήσια τακτική επιχορήγηση.

 

Οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι διατηρούν το ασφαλιστικό καθεστώς για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ βοήθημα που είχαν πριν από τη μεταφορά τους και παρέχεται σ' αυτούς και στα μέλη της οικογενείας τους η υγειονομική περίθαλψη των μόνιμων υπαλλήλων.

 

8. Μέχρι την επαρκή στελέχωση του οργανισμού Αθήνας, όπως αυτό διαπιστώνεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν και αφορούν την άσκηση αρμοδιοτήτων οι οποίες μεταβιβάζονται με τον παρόντα νόμο στον Οργανισμό. Το Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος διαθέτει υπαλλήλους του για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Οργανισμού μέχρι την πλήρη στελέχωσή τους.

 

9. Με τα προεδρικά διατάγματα που προβλέπονται από την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του νόμου 1032/1980 (ΦΕΚ 57/Α/1980) ρυθμίζονται τα θέματα ασφάλισης σε υφιστάμενα ταμεία, ταμεία αρωγής και επικουρικής ασφάλισης των υπαλλήλων, που αναφέρονται στη διάταξη αυτή, από της ισχύος του ως άνω νόμου 1032/1980.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.