Νόμος 1428/84 - Άρθρο 33

Άρθρο 33


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Λατομεία αδρανών υλικών, που λειτουργούν με άδεια εκμετάλλευσης, συνεχίζουν τη λειτουργία τους μέχρι να λήξει η άδεια τους.

 

Με απόφαση του αρμοδίου νομάρχη, που εκδίδεται ύστερα από εκτίμηση των αναγκών του νομού σε αδρανή υλικά και με την προϋπόθεση ότι έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, είναι δυνατή η συνέχιση λειτουργίας των πιο πάνω λατομείων μέχρι δύο έτη, κατ' ανώτατο όριο, μετά την λήξη της άδειας εκμετάλλευσης.

 

Λατομεία, που βρίσκονται σε ζώνες ιδιαίτερα μεγάλης ευαισθησίας, διακόπτουν την λειτουργία τους με αιτιολογημένη απόφαση των αρμοδίων Υπουργών Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και Επιστημών.

 

2. Η διάταξη του εδαφίου 2 της προηγουμένης παραγράφου δεν ισχύει για τα λατομεία που προβλέπονται από τις διατάξεις των εδαφίων γ, δ και ε της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου και ήδη λειτουργούν με άδεια εκμετάλλευσης. Για τα λατομεία αυτά είναι δυνατή η παράταση της χρονικής διάρκειας της άδειας εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου.

 

3. Δημόσια ή ιδιωτικά λατομεία που υπάρχουν σ' όλη τη χώρα εκτός του νομού Αττικής, για τα οποία δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους μέχρι δύο χρόνια από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, με απόφαση του νομάρχη, που εκδίδεται σύμφωνα με τη διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, παρατεινομένης αντίστοιχα της μίσθωσης του δημοσίου χώρου με μόνη την απόφαση του νομάρχη, που ορίζει νέο μίσθωμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 24 του νόμου 2115/1993 (ΦΕΚ 15/Α/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.