Νόμος 1428/84 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την ισχύ του νόμου αυτού, οι μισθωτές δημόσιων λατομείων αδρανών υλικών, οι οποίοι βάσει συμβάσεων δεν καταβάλλουν πάγια και αναλογικά μισθώματα ή καταβάλλουν ένα από τα δύο, υποχρεούνται να καταβάλλουν και τα δύο.

 

Συμψηφισμός των δύο μισθωμάτων δεν επιτρέπεται.

 

2. Με πρωτοβουλία του νομάρχη καλείται ο μισθωτής μέσα σε έξη μήνες από την ισχύ του παρόντος για αναθεώρηση της σύμβασης, υπό την έννοια της προηγούμενης παραγράφου.

 

3. Αν ο μισθωτής δεν προσέλθει ή δεν επιτευχθεί συμφωνία, η σύμβαση της μίσθωσης λύεται αυτοδικαίως.

 

4. Τα χρηματικά ποσά, που έχουν κατατεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος βάσει των άρθρων 11 παράγραφος 6 και 12 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 386/1976 (ΦΕΚ 188/Α/1976) και στο λογαριασμό ΚΑ 234212/9, εισάγονται ως δημόσιο έσοδο στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του νόμου 2115/1993 (ΦΕΚ 15/Α/1993).

 

5. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή και για τις μισθώσεις δημοτικών και κοινοτικών λατομικών χώρων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.