Νόμος 1262/82 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Τροποποίηση και κατάργηση διατάξεων των αναγκαστικών νόμων 89/1967 και 378/1968


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η από το άρθρο 4 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 378/1968 προβλεπόμενη Τραπεζιτική Εγγυητική Επιστολή αναπροσαρμόζεται στο ύψος των 50.000 $ ΗΠΑ.

 

Επιχειρήσεις που κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού είναι ήδη εγκαταστημένες σύμφωνα με τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου [Ν] 89/1967 ή του αναγκαστικού νόμου [Ν] 378/1968, οφείλουν να αναπροσαρμόσουν το ύψος της εγγυητικής επιστολής που τυχόν απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις στο ποσό των δολαρίων ΗΠΑ 50.000. Η αναπροσαρμογή γίνεται μέσα σε 18 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νομού αυτού σε ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου σε περίπτωση παραβάσεως από το προσωπικό ή την εταιρεία, των διατάξεων του αναγκαστικού νόμου [Ν] 89/1967, ή των αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας που εκδίδονται σ' εφαρμογή του νόμου αυτού. Επίσης καταπίπτει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου η εγγυητική επιστολή στις περιπτώσεις όπου η άδεια εγκατάστασης εμποροβιομηχανικών ή ναυτιλιακών εταιρειών ή επιχειρήσεων που υπάγονται στις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου [Ν] 89/1967 ή του αναγκαστικού νόμου [Ν] 378/1968 έχει ανακληθεί ή θα ανακληθεί για οποιοδήποτε λόγο, εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές ή το προσωπικό τους δεν έχουν εκπληρώσει ή δεν εκπληρώνουν τις κάθε είδους υποχρεώσεις τους προς το Δημόσιο. Η κατάπτωση επέρχεται αυτοδικαίως 2 μήνες από την ανάκληση της άδειας ή από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του νόμου 1360/1983 (ΦΕΚ 65/Α/1983).

 

2. Το από το άρθρο 2 παράγραφος 1 εδάφιο στ' του αναγκαστικού νόμου [Ν] 89/1967 προνόμιο ταχυδρόμησης συστημένων επιστολών στο εξωτερικό χωρίς προσκόμισή τους στο ταχυδρομείο για έλεγχο, καταργείται για το σύνολο των εταιρειών και επιχειρήσεων που έχουν ήδη εγκατασταθεί ή θα εγκατασταθούν με βάση τους αναγκαστικούς νόμους [Ν] 89/1967 και [Ν] 378/1968.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.