Νόμος 1360/83 - Άρθρο 23

Άρθρο 23


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 1262/1982 προστίθενται τέσσερα νέα εδάφια ως εξής:

 

{Επιχειρήσεις που κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού είναι ήδη εγκαταστημένες σύμφωνα με τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου [Ν] 89/1967 ή του αναγκαστικού νόμου [Ν] 378/1968, οφείλουν να αναπροσαρμόσουν το ύψος της εγγυητικής επιστολής που τυχόν απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις στο ποσό των δολαρίων ΗΠΑ 50.000. Η αναπροσαρμογή γίνεται μέσα σε 18 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νομού αυτού σε ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου σε περίπτωση παραβάσεως από το προσωπικό ή την εταιρεία, των διατάξεων του αναγκαστικού νόμου [Ν] 89/1967, ή των αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας που εκδίδονται σ' εφαρμογή του νόμου αυτού. Επίσης καταπίπτει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου η εγγυητική επιστολή στις περιπτώσεις όπου η άδεια εγκατάστασης εμποροβιομηχανικών ή ναυτιλιακών εταιρειών ή επιχειρήσεων που υπάγονται στις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου [Ν] 89/1967 ή του αναγκαστικού νόμου [Ν] 378/1968 έχει ανακληθεί ή θα ανακληθεί για οποιοδήποτε λόγο, εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές ή το προσωπικό τους δεν έχουν εκπληρώσει ή δεν εκπληρώνουν τις κάθε είδους υποχρεώσεις τους προς το Δημόσιο. Η κατάπτωση επέρχεται αυτοδικαίως 2 μήνες από την ανάκληση της άδειας ή από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

2. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού επαναφέρεται σε ισχύ το άρθρο 6 του νόμου [Ν] 4171/1961.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.