Νόμος 1262/82 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Αντικατάσταση του άρθρου 30 του νόμου 1116/1981


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 30 του νόμου [Ν] 1116/1981 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 30

 

1. Εγκρίνεται η ίδρυση του Πετροχημικού Συγκροτήματος που έχει σχεδιάσει η ΕΛΕΒΜΕ, το οποίο σε πρώτη φάση θα περιλάβει την κατασκευή:

 

α) Μονάδος Πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας 70.000 ΜΤ/έτος

 

β) Μονάδος Πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας 50.000 ΜΤ/έτος και των αναγκαίων βοηθητικών έργων και εγκαταστάσεων.

 

Ο τόπος εγκατάστασης του Πετροχημικού Συγκροτήματος θα καθορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Συντονισμού και Βιομηχανίας και Ενεργείας.

 

Η κατασκευή των παραπάνω μονάδων και βοηθητικών εγκαταστάσεων προβλέπεται να περατωθεί περί τα μέσα του 1985.

 

2. Εγκρίνεται το εξής σχήμα χρηματοδότησης για την κατασκευή των δύο αυτών μονάδων:

 

α) Μετοχικό Κεφάλαιο 55.000.000 $ Η.Π.Α.

β) Άτοκο δάνειο που θα χορηγήσει το Δημόσιο 100.000.000 $ Η.Π.Α.

γ) Συμμετοχή του δημοσίου σε έργα υποδομής με επιχορήγηση (GRANT) 25.000.000 $ Η.Π.Α.

δ) Πιστώσεις εξωτερικού (EXPORT CREDITS) 150.000.000 $ Η.Π.Α.

 

Σύνολο: 330.000.000 $ Η.Π.Α.

 

Το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται με απόφαση της γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας όπως ορίζεται στο καταστατικό ίδρυσης της Εταιρείας.

 

3. Το μετοχικό κεφάλαιο θα καλυφθεί από την ΕΛΕΒΜ κατά 96% και από κάθε μία των μετόχων αυτής Τράπεζα κατά 1% σύμφωνα με τους όρους της υπ' αριθμόν 265/27-03-1980 απόφασης της ΝΕ η οποία τροποποιείται ώστε με τη σύσταση του φορέα να καταβληθεί το 25% του μετοχικού κεφαλαίου, το δε 75% σε δύο ισόποσες δόσεις την 01-03-1983 και 01-07-1983.

 

4. Το άτοκο δάνειο του Δημοσίου χορηγείται χωρίς την παροχή εμπράγματης ασφάλειας για τον φορέα. Εμπράγματη ασφάλεια θα δοθεί στο Δημόσιο μόνον όταν και από τη στιγμή που θα δοθεί τέτοια ασφάλεια σε άλλους πιστωτές. Οπωσδήποτε η εμπράγματη ασφάλεια θ' ακολουθεί πάντοτε την ασφάλεια προς τους άλλους πιστωτές. Το δάνειο του Δημοσίου θα εξοφληθεί από το φορέα σε 4 ετήσιες δόσεις, το άθροισμα των οποίων θα ισούται με το ποσό των δραχμών που ο φορέας εισέπραττε κατά τη σταδιακή καταβολή του δανείου.

 

Η πρώτη δόση θα καταβληθεί μετά 7 χρόνια από την έναρξη εμπορικής λειτουργίας του συγκροτήματος και εν πάση περιπτώσει θα έπεται της εξόφλησης των πιστώσεων εξωτερικού.

 

Η συμμετοχή του Δημοσίου στα έργα υποδομής θα πραγματοποιηθεί με την καταβολή του σχετικού ποσού του φορέα της επένδυσης που θα εκτελέσει αυτά τα έργα και μέσα στα πλαίσια του προγράμματος όλου του έργου.

 

5. Η χορήγηση από το Δημόσιο του άτοκου δανείου των 100.000.000 $ ΗΠΑ καθώς και η επιχορήγηση (GRANT) του ποσού των 25.000.000 $ ΗΠΑ για τη συμμετοχή του στα έργα υποδοχής ορίζεται ως εξής:

 

Χρόνος

Άτοκο Δάνειο

Επιχορήγηση (GRANT)

1981

-

584.000

1982

50.000.000

12.000.000

1983

-

12.416.000

1984

50.000.000

 

 

Το ισόποσο σε δραχμές των παραπάνω ποσών θα καταβληθεί από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ως εξής:

 

Τα μη καταβληθέντα ετήσια ποσά της επιχορήγησης (GRANT) σε δύο ισόποσες δόσεις την 1η Ιουνίου και 1η Σεπτεμβρίου των ετών 1982 και 1983.
Το άτοκο δάνειο σε τέσσερις ισόποσες δόσεις ήτοι την 1η Ιουνίου και 1η Σεπτεμβρίου των ετών 1982 και 1984.

 

Ποσά μη εισπραττόμενα από την Εταιρεία ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο έτη και ημερομηνίες, μεταφέρονται στα επόμενα έτη και καταβάλλονται επί πλέον των ποσών τα οποία δικαιούται η εταιρεία κατά το ίδιο έτος σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα.

 

Ο υπολογισμός των δολαρίων σε δραχμές θα γίνεται με βάση την επίσημη μέση τιμή της διατραπεζικής αγοράς συναλλάγματος (FIXING) της ημέρας της καταβολής.

 

6. Εγκρίνεται η από το Ελληνικό Δημόσιο παροχή εγγύησης υπέρ του φορέα της επένδυσης για το 50% των πιστώσεων που θα συγκεντρωθούν από αυτόν ή χάριν αυτού (κεφάλαιο και τόκος).

 

7. Κυρώνεται αφ' ότου εκδόθηκε και αποκτά από τότε ισχύ νόμου η παράγραφος 2 της υπ' αριθμόν 1624/17-07-1981 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί τροποποιήσεως της υπ' αριθμόν 1399/1980 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής η οποία κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 1116/1981 άρθρο 30 για το Εργοστάσιο Πετροχημικών η οποία έχει ως εξής:

 

{2) Εγκρίνεται, μέχρι της νομοθετικής κύρωσης της απόφασης αυτής της Οικονομικής Επιτροπής, η χρηματοδότηση της Εταιρείας ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ από μια Ελληνική Τράπεζα με τη εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και με επιδότηση των τόκων του δανείου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών εκτέλεσης των έργων.

 

Οι τόκοι των δανείων μέχρι ύψους δανείου 750.000.000 δραχμές θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τις Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

 

Ο φορέας του έργου, μετά τη λήψη του παραπάνω ποσού από το Ελληνικό Δημόσιο με τη μορφή του άτοκου δανείου, υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό τούτο στην Τράπεζα για εξόφληση του δανείου, οι δε τόκοι θα καταβληθούν από το Δημόσιο βάσει βεβαίωσης της οικείας Τράπεζας.}

 

8. Εγκρίνεται το σχήμα χρηματοδότησης του επενδυτικού προγράμματος της ανώνυμης εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΚΡΑΜΑΤΑ για την επέκταση του μεταλλουργικού συγκροτήματος παραγωγής συμπυκνώματος χρωμίτη στο Βούρινο Κοζάνης - Γρεβενών και την κατασκευή μεταλλουργικής μονάδας σιδηροχρωμίου στην περιοχή ΤΣΙΓΓΕΛΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Νομού Μαγνησίας, το οποίο έχει ως εξής:

 

α) Μετοχικό Κεφάλαιο 20.000.000 $

β) Άτοκο Δάνειο που θα χορηγήσει το Δημόσιο 12.000.000 $

γ) Συμμετοχή Δημοσίου σε έργα υποδομής με επιχορήγηση (GRAMT) 5.000.000 $

δ) Φινλανδικές εξαγωγικές πιστώσεις 24.050.000 $

ε) Φινλανδικά δάνεια 4.250.000 $

 

Σύνολο 65.300.000 $

 

9. Το άτοκο δάνειο του Δημοσίου θα εξοφληθεί από το φορέα της επένδυσης σε 7 ετήσιες δόσεις το άθροισμα των οποίων θα ισούται με το ποσό των δραχμών που ο φορέας εισέπραξε κατά τη σταδιακή καταβολή του δανείου. Η έναρξη καταβολής της πρώτης δόσης θα γίνει τον τέταρτο χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας της μεταλλουργικής μονάδας. Το άτοκο δάνειο του Δημοσίου χορηγείται χωρίς την παροχή εμπράγματης ασφάλειας από την ανώνυμη εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΚΡΑΜΑΤΑ. Εμπράγματη ασφάλεια θα δοθεί προς το Δημόσιο μόνον όταν και από τη στιγμή που θα δοθεί τέτοια ασφάλεια σε άλλους πιστωτές. Οπωσδήποτε η εμπράγματη ασφάλεια του Δημοσίου θα ακολουθεί πάντοτε εκείνη των άλλων πιστωτών. Η συμμετοχή του Δημοσίου στα έργα υποδομής θα πραγματοποιηθεί με την καταβολή του παραπάνω ποσού της επένδυσης, στον φορέα της επένδυσης ο οποίος θα εκτελέσει αυτά μέσα στα πλαίσια του προγράμματος όλου του έργου.

 

Η χορήγηση από το Δημόσιο του άτοκου δανείου των 12.000.000 $ ΗΠΑ καθώς και η επιχορήγηση (GRANT) του ποσού των 5.000 $ ΗΠΑ για την συμμετοχή του στα έργα υποδομής θα γίνει ως εξής:

 

Χρόνος

Άτοκο Δάνειο

Επιχορήγηση (GRANT)

1981

5.394.000

4.770.000

1982

6.606.000

221.000

 

Το σε δραχμές ισότιμο των παραπάνω ποσών θα βαρύνει το πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων.

 

10. Εγκρίνεται η παροχή από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος εγγυήσεων προς την εις HELSINKI Φινλανδίας δανείστρια εταιρία OUTOKUMPU OY υπέρ της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΚΡΑΜΑΤΑ ύψους μέχρι $ ΗΠΑ 28.300.000.

 

11. Εγκρίνεται η παροχή από το Ελληνικό Δημόσιο αντεγγυήσεως προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προς κάλυψη της εγγυήσεως που θα δώσει αυτή σύμφωνα με την παράγραφο 10. Η αντεγγύηση θα παύσει να ισχύει με την χορήγηση προς την ανώνυμη εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΚΡΑΜΑΤΑ των ποσών που προβλέπονται από την παράγραφο 8 από το Δημόσιο.

 

12. Δεν θίγεται η ισχύς του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 1116/1981 για όσο χρόνο ίσχυσε ο νόμος αυτός.

 

13. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Συντονισμού δημοσιευομένη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.