Νόμος 1262/82 - Άρθρο 18

Άρθρο 18


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις που προσφέρονται για την πρακτική άσκηση μαθητών που παρακολουθούν προγράμματα τεχνικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης σε Εκπαιδευτικές Μονάδες οποιουδήποτε φορέα είναι δυνατό να επιδοτούνται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού με ποσό μέχρι 50% του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά για τις ημέρες εργασιακής απασχόλησης κάθε μαθητή στην επιχείρηση.

 

2. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν σχετική αίτηση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ο οποίος καταρτίζει πίνακα επιχειρήσεων κατά κλάδους, ειδικότητα και περιφέρεια, που σύμφωνα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης της κάθε Μονάδας και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας κρίνει κατάλληλες για πρακτική άσκηση των μαθητών.

 

3. Η επιχείρηση κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης έχει έναντι του μαθητή όλες τις υποχρεώσεις προς ανειδίκευτο εργάτη σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

 

4. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Συντονισμού, Εργασίας και Βιομηχανίας και Ενεργείας που εκδίδονται με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού καθορίζονται οι επιχειρήσεις που θα επιδοτηθούν, ο χρόνος καταβολής της επιδότησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το κατά περίπτωση ποσοστό του ημερομισθίου ανειδικεύτου εργάτη που σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 1 θα καταβάλει ο Οργανισμός. Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζονται οι προϋποθέσεις για ανάθεση πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις, η διάρκεια αυτής σύμφωνα με τα προγράμματα εκπαίδευσης, οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και ο έλεγχος της εκπαιδευτικής απόδοσης και κάθε λεπτομέρεια σχετική με τις σχέσεις επιχειρήσεων και μαθητών.

 

5. Οι κατά τις διατάξεις του παρόντος επιδοτήσεις προς τις επιχειρήσεις απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλη χαρτοσήμου και γενικά από κρατήσεις ή εισφορές για το δημόσιο και για τρίτους. Τα ποσά που καταβάλλονται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος αποδίδονται σ' αυτόν από το Δημόσιο μέσα στο επόμενο της καταβολής οικονομικό έτος από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.