Νόμος 1190/81 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατ' εξαίρεση από της διατάξεως του άρθρου 9 παράγραφος 1 του από 27-11-1926 προεδρικού διατάγματος περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων, ως το άρθρον αυτό αντικαταστάθηκε δια του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 36/1975, οι προσεχείς εκλογές προς ανάδειξη του αιρετών μελών των οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος διενεργούνται την δευτέρα Κυριακή του μηνός Φεβρουαρίου 1982, παρατεινομένης αυτοδικαίως της θητείας των νυν οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Οι σχετικές με την διεξαγωγή των εκλογών προθεσμίες παρατείνονται αναλόγως, η δε υπό του άρθρου 3 παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 612/1978 προθεσμία προς υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει, εις την περίπτωσιν αυτήν, την μεσημβρία της 08-01-1982.

 

2. Εις το τέλος του αυτού άρθρου 9 του από 27-11-1926 προεδρικού διατάγματος προστίθεται παράγραφος 9, έχουσα ούτω:

 

{9. Ο κατά την παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου οριζόμενος χρόνος διενέργειας εκλογών δύναται να μετατίθεται μέχρι πέντε κατ' ανώτατον όριον μήνας εις περιπτώσεις καθ' ας ο χρόνος ούτος ή το προηγούμενον τούτου δίμηνον συμπίπτει προς τον χρόνον διενέργειας βουλευτικών εκλογών ή συντρέχουν έτεροι σοβαροί λόγοι που καθιστούν αδύνατον ή δυσχερή την διενέργειαν των εκλογών των οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κατά τον καθοριζόμενο υπό της παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου χρόνον. Η κατά τα ανωτέρω μετάθεσις του χρόνου των εκλογών γίνεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων δια της οποίας μετατίθενται αναλόγως και όλες οι σχετικές προς τις εκλογές προθεσμίες και ρυθμίζονται όλες οι λοιπές αναγκαίες εκ της μεταθέσεως της προθεσμίας λεπτομέρειες.

 

3. Οι συμβάσεις των κατά την 31-12-1979 υπηρετούντων εις το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 9 υπαλλήλων επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μετατρέπονται αυτοδικαίως από της 01-01-1980 εις συμβάσεις αορίστου χρόνου. Οι μισθωτοί αυτοί καταλαμβάνουν αντιστοίχως προς την ειδικότητά των προσωρινές οργανικές θέσεις, συνιστώμενες αυτοδικαίως δια του παρόντος και οι οποίες καταργούνται άμα τη καθ' οιονδήποτε τρόπον κενώσει των. Επί του προσωπικού τούτου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφάλαιο Γ' του νόμου [Ν] 993/1979.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.