Νόμος 1069/80 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Περιουσία της επιχείρησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις την περιουσίαν της επιχειρήσεως ανήκουν τα επί τη βάσει των εγκεκριμένων ή εγκριθησομένων μελετών εκτελεσθέντα ή εκτελεσθησόμενα έργα υδρεύσεως και αποχετεύσεως των περιοχών αρμοδιότητος της επιχειρήσεως, όλες οι υπάρχουσες υπόνομοι και εγκαταστάσεις υδρεύσεως και αποχετεύσεως ακαθάρτων ή ομβρίων υδάτων, ως επίσης και όλες οι εκβάλλουσες αμέσως ή εμμέσως εις το δίκτυον υπόνομοι ή ανοικτοί αγωγοί, και οι μονάδες επεξεργασίας ποσίμου ύδατος και υγρών αποβλήτων.

 

2. Οι εκ της εκτελέσεως των έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως προκύπτουσες επιφάνειες περιέρχονται εις την Επιχείρησιν, ήτις δύναται να τις διαθέτη και έναντι συμβολικού τιμήματος εις τον οικείον Δήμο ή Κοινότητα προς δημιουργίαν κοινοχρήστων χώρων η προς εκπλήρωση άλλου κοινωφελούς σκοπού.

 

3. Οι διατάξεις περί προστασίας των δημοτικών και κοινοτικών κτημάτων εφαρμόζονται και επί της περιουσίας της επιχειρήσεως.

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.