Νόμος 1069/80 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Ποινικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Απαγορεύεται ή άνευ εγγράφου αδείας της επιχειρήσεως. Εκτέλεσις οιασδήποτε εργασίας αποχετεύσεως έξω του σίφωνα, εις ον καταλήγουν οι εσωτερικά εγκαταστάσεις αποχετεύσεως του ακινήτου. Επίσης απαγορεύεται κατά πάσαν περίπτωσιν η εκτέλεσις οιασδήποτε εργασίας, επί σκοπώ λάθρας αποχετεύσεως ακαθάρτων ή ομβρίων υδάτων ακινήτου τινός εις το δίκτυον αποχετεύσεως.

 

2. Η παράβασις των διατάξεων της παραγράφου 1 τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις 6 μηνών και δια χρηματικής ποινή μέχρι 30.000 δραχμών.

 

Εάν η αξιόποινος πράξις εγένετο επί σκοπώ λαθραίας αποχετεύσεως περισσότερων ακινήτων, δια της κατασκευής υπονόμου μέλλοντος να εξυπηρετήσει ταύτα και συνδέσεως αυτού μετά του δικτύου αποχετεύσεως, ο υπαίτιος ταύτης τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους και δια χρηματικής ποινής 30.000 έως 80.000 δραχμές.

 

3. Η επιχείρησις δύναται πάντοτε να παρίσταται ως πολιτικώς ενάγουσα, τόσον εν τη προδικασία, όσον και εν τη κυρία διαδικασία προς επιδίωξη της εκ των αξιοποίνων τούτων πράξεων αποζημιώσεως της, λόγω της εξ αυτών ηθικής βλάβης της, τηρουμένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 63 και επόμενα και 82 και επόμενα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

 

4. Στις προβλεπόμενες υπό της παραγράφου 1 περιπτώσεις η επιχείρησις δικαιούται δι' αιτήσεώς της, υποβαλλομένης εις τον εισαγγελέα Πρωτοδικών, να αιτήσηται κατά την διαδικασίαν του άρθρου 22 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1539/1938 περί προστασίας των δημοσίων κτημάτων την άμεση επαναφορά των πραγμάτων εις την προτέρα κατάστασιν, ήτις διατάσσεται υποχρεωτικώς, εφ' όσον ήθελε διαπιστωθεί αυθαίρετος κατασκευή αποχετευτικού έργου. Η απόφασις του εισαγγελέως πρωτοδικών, εκδιδομένη εντός της συντομότερης δυνατής προθεσμίας εκτελείται δια συνεργείον της επιχειρήσεως υπό την προστασία της αρμοδίας αστυνομικής αρχής, ήτις παρακολουθεί την ακριβή τήρηση αυτής. Οι δαπάνες που θα απαιτηθούν δια την τοιαύτη επαναφορά των πραγμάτων εις την προτέρα κατάστασιν, βεβαιούνται υπό της επιχειρήσεως εις βάρος του δράστη, εφ' όσον ήθελε ούτος καταδικασθεί υπό του αρμοδίου δικαστηρίου, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η, εν περιπτώσει απαλλαγής τούτου, εφ' όσον ήθελε υποχρεωθεί εις την καταβολή των τοιούτων δαπανών, του δικαστηρίου υποχρεωτικώς αποφαινόμενο επί της τοιαύτης καταβολής ή μη. Οι δαπάνες αυτές εισπράττονται κατά τις περί εισπράξεως των εσόδων της επιχειρήσεως κείμενες διατάξεις.

 

5. Ο παραβαίνων τις υπό των στο άρθρο 21 του παρόντος προβλεπομένων κανονισμών λειτουργίας και διαχειρίσεως της επιχειρήσεως, επιβαλλόμενες υποχρεώσεις εφ' όσον υπό πέρας τινός διατάξεως δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, τιμωρείται, εάν μεν ενήργησε εκ προθέσεως δια της ποινής της φυλακίσεως μέχρις 6 μηνών ή δια χρηματικής ποινής ή και δι' αμφοτέρων των ποινών τούτων, εάν δε ενήργησε εξ αμελείας δια χρηματικής ποινής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.