Ανασγκαστικός νόμος 207/67 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η υπό των Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημοσίων Έργων χορηγούμενη άδεια ανεγέρσεως, διαρρυθμίσεως και επεκτάσεως πάσης φύσεως κτισμάτων, απαιτουμένων δια την εγκατάσταση, επέκταση, διαρρύθμιση και λειτουργία βιομηχανιών και βιοτεχνιών, αποθηκών ως και πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων, χορηγείται εφεξής κατ' απόλυτη προτεραιότητα και πάντως εντός μηνός από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως μετά πλήρων δικαιολογητικών, εφαρμοζόμενης αναλόγως και της διατάξεως της παραγράφου 6 του προηγουμένου άρθρου.

 

2. Δι' αιτιολογημένης αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων, με πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας, επιτρέπεται παρέκκλιση εκ των ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων, προκειμένου περί κτιρίων χρησιμοποιουμένων ή που θα χρησιμοποιηθούν, δια βιομηχανικές ή βιοτεχνικές εγκαταστάσεις.

 

3. Δι' αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών, Βιομηχανίας και Δημοσίων Έργων, με πρόταση των Υπουργών Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας, δύνανται να συνιστώνται παρά την Κεντρική και τις περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Δημοσίων Έργων ειδικά Τεχνικά γραφεία.

 

4. Τα ως άνω Τεχνικά Γραφεία θα είναι αρμόδια δια τον έλεγχο των στατιστικών υπολογισμών και της τηρήσεως των πολεοδομικών και οικοδομικών κανόνων, ως και δια την χορήγηση της σχετικής αδείας, της απαιτουμένης κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 2516/1997 (ΦΕΚ 159/Α/1997).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.