Απόφαση yppoa-gddyhd-ddyone-tne-145681-14595-335-37/16

Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/145681/14595/335/37/2016: Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 4305/2014 για την αρχική καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή των δημοσίων φορέων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/145681/14595/335/37/2016: Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 4305/2014 για την αρχική καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή των δημοσίων φορέων, (ΦΕΚ 1368/Β/2016), 16-05-2016.

 

Οι Υπουργοί Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) του άρθρου 14 παράγραφος 5 του Κεφαλαίου Α' του νόμου 4305/2014 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του νόμου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/2006), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 237/Α/2014),

 

β) του προεδρικού διατάγματος 99/2014 Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 166/Α/2014),

 

γ) του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 104/2014 Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 171/Α/2014),

 

δ) του προεδρικού διατάγματος 70/2015 Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού κ.λ.π. (ΦΕΚ 114/Α/2015),

 

ε) του προεδρικού διατάγματος 73/2015 Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 116/Α/2015),

 

στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

2. Την υπ' αριθμόν Υ1/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός σειράς τάξης Υπουργείων (ΦΕΚ 2076/Β/2015).

 

3. Την υπ' αριθμόν Υ21/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορο Βερναρδάκη (ΦΕΚ 2144/Β/2015).

 

4. Το υπ' αριθμόν ΔΗΔ/Φ.40/407/2015 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014).

 

5. Το υπ' αριθμόν ΥΠΠΟΑ/ΓΓΠ/128197/3337/2016 έγγραφο του Γραφείου Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

6. Το γεγονός ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και οι εποπτευόμενοι απ' αυτό φορείς διαθέτουν έναν πολύ μεγάλο αριθμό συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων πολιτιστικού χαρακτήρα, η καταγραφή και αξιολόγηση των οποίων είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και προϋποθέτει την προηγούμενη καταγραφή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί.

 

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Παρατείνεται η προθεσμία, η οποία ορίζεται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 14 του Κεφαλαίου Α' του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014) για την έκδοση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του ιδίου ως άνω Νόμου Απόφασης για το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς, έως την 30-06-2016 σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του Κεφαλαίου Α' του ανωτέρω νόμου.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 28-04-2016

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.