Νόμος 4305/14 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του νόμου 3448/2006, όπως τροποποιείται με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, καθώς η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς υποθέσεις. Σχετικές αιτήσεις ακύρωσης που έχουν ασκηθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, αλλά δεν έχουν συζητηθεί, διαβιβάζονται στα κατά τόπους αρμόδια Διοικητικά Εφετεία με πράξεις του Προέδρου του οικείου δικαστικού σχηματισμού.

 

2. Η αρχική καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή των δημοσίων φορέων κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 3448/2006, όπως τροποποιείται με το άρθρο 10, γίνεται μέχρι 31-03-2016 εντός 3 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 15485/4451/2015 απόφαση (ΦΕΚ 1473/Β/2015).

 

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του νόμου 3448/2006, όπως τροποποιείται με το άρθρο 10, γίνεται εντός 3 μηνών από την ολοκλήρωση της καταγραφής κατά την προηγούμενη παράγραφο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για παράταση βλέπε την υπ' αριθμόν ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/145681/14595/335/37/2016 απόφαση (ΦΕΚ 1368/Β/2016).

 

4. Οι προθεσμίες των παραγράφων 2 και 3 ορίζονται σε 12 και 6 μήνες αντίστοιχα: α) για τις βιβλιοθήκες, μουσεία και αρχεία και β) κάθε άλλη περίπτωση που αφορά σε πολιτιστικούς πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για παράταση βλέπε την υπ' αριθμόν ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/145681/14595/335/37/2016 απόφαση (ΦΕΚ 1368/Β/2016).

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού μπορούν να μεταβάλλονται οι προθεσμίες των παραγράφων 2, 3 και 4.

 

6. Εφόσον η προθεσμία των παραγράφων 2, 3 και 4 παρέλθει άπρακτη, τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, διατίθενται ελεύθερα προς περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση, με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

 

7. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου η ετήσια έκθεση σχετικά με την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων, από τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 3448/2006 υποβάλλεται μέχρι τις 29-02-2016.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.