Απόφαση y21/15

Απόφαση Υ21/2015: Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο Βερναρδάκη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Υ21/2015: Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο Βερναρδάκη, (ΦΕΚ 2144/Β/2015), 06-10-2015.

 

Ο Πρωθυπουργός

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) των άρθρων 41 παράγραφος 3 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005),

 

β) του προεδρικού διατάγματος 24/2015 Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 20/Α/2015),

 

γ) του προεδρικού διατάγματος 99/2014 Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 166/Α/2014), όπως αυτό ισχύει,

 

δ) του προεδρικού διατάγματος 69/2015 Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου, ως Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 113/Α/2015),

 

ε) του προεδρικού διατάγματος 73/2015 Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 116/Α/2015),

 

ζ) της Υ5/2015 απόφασης του Πρωθυπουργού Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 204/Β/2015).

 

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 06-10-2015

 

Ο Πρωθυπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.