Απόφαση 9188/93

Απόφαση 9188/1785/1993: Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Ναυπλίου του Δήμου Ναυπλίου (νομού Αργολίδας)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 9188/1785/1993: Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Ναυπλίου του Δήμου Ναυπλίου (νομού Αργολίδας), (ΦΕΚ 403/Δ/1993), 27-04-1993.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 1337/1983 Επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 1 (εδάφιο ι)δ) του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του νόμου 1849/1989 Επέκταση και συμπλήρωση των στεγαστικών προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 113/Α/1989).

 

4. Την Υ/1958/1992 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χρήστο Κατσιγιάννη και Γεώργιο Βουλγαράκη (ΦΕΚ 744/Β/1992).

 

5. Το 4290/1991 έγγραφο του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλίου.

 

6. Το 0-3733 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Αργολίδος.

 

7. Το 502864/1992 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού - Διεύθυνση Β'.

 

8. Το Φ.9.3/468/5 έγγραφο της Διεύθυνσης Βιομηχανίας Ανάπτυξης του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

 

9. Το ΑΞ 3133/1991 έγγραφο της Διεύθυνση Δασών Νομαρχίας Αργολίδας.

 

10. Το Ζ/8474/1991 έγγραφο της Διεύθυνσης Υγείας Πρόνοιας Νομαρχίας Αργολίδας.

 

11. Το Τ-14544/1991 έγγραφο της Νομαρχίας Αργολίδας - Τμήμα Συγκοινωνιών.

 

12. Το 10642/1991 έγγραφο της Διεύθυνσης Γεωργίας - Νομαρχίας Αργολίδας.

 

13. Το 274799/834-20-14/1991 έγγραφο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος.

 

14. Το γεγονός ότι,οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

 

15. Τις 33/1989, 165/1990, 66/1992 και 107/1992 γνωμοδοτήσεις του Δήμου Ναυπλίου.

 

16. Την 81/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Αργολίδας.

 

17. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Ναυπλίου (νομού Αργολίδας) που έχει εγκριθεί με την 64975/2859/1985 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 569/Δ/1985) με:

 

α) Την επέκταση των ορίων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) στην πολεοδομική ενότητα 4 Νέα Πόλη της οποίας τα όρια επεκτείνονται όπως φαίνονται στο χάρτη Π-1.11 σε κλίμακα 1:5.000.

 

Στην παραπάνω περιοχή επιτρέπεται η χρήση γενικής κατοικίας όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

Επίσης χωροθετούνται μικροί αθλητικοί πυρήνες σε συνδυασμό με τις μονάδες εκπαίδευσης και πρόνοιας με τους ελεύθερους χώρους και τους χώρους πρασίνου.

 

β) Τον αποχαρακτηρισμό της περιοχής στο βόρειο τμήμα της πόλης από βιοτεχνικό πάρκο και ζώνη χονδρεμπορίου και τον καθορισμό στην περιοχή αυτή χρήσης γενικής κατοικίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987), όπως φαίνεται στο χάρτη Π-1.11 σε κλίμακα 1:5.000.

 

2. Συνοπτικό αντίτυπο του παραπάνω χάρτη θεωρημένο από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 9188/1993 πράξη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την παρούσα απόφαση.

 

3. Εντός της περιοχής του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και ειδικότερα στις εκτός περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερα ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί στην αρμόδια πολεοδομική αρχή ο πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής αδείας στοιχεία, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων.

 

4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.9188.93

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 08-01-1993

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.