Απόφαση 72430/17

Απόφαση 72430/ΑΦ/5-36Β/Φ1/2/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Καρλοβάσου (αριθμός 1726/141/1987 (ΦΕΚ 192/Δ/1987)) υπουργική απόφαση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων), Δήμου Σάμου, ως προς τις χρήσεις γης στην περιοχή Ταμπάκικα, από Βιομηχανία-Βιοτεχνία σε Κτίρια Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 72430/ΑΦ/5-36Β/Φ1/2/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Καρλοβάσου (αριθμός 1726/141/1987 (ΦΕΚ 192/Δ/1987)) υπουργική απόφαση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων), Δήμου Σάμου, ως προς τις χρήσεις γης στην περιοχή Ταμπάκικα, από Βιομηχανία-Βιοτεχνία σε Κτίρια Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, (ΦΕΚ 278/ΑΑΠ/2017), 28-11-2017.

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/2016), και ειδικά της παραγράφου 13)β, του άρθρου 7.

 

5. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 34916/Φ1.2/15-06-2017 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ: 7ΥΘ10Ρ1Ι-Δ9Α), για την συγκρότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, χωρικής αρμοδιότητας Βορείου Αιγαίου, για τις Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου-Λήμνου στη Μυτιλήνη νομού Λέσβου.

 

6. Το υπ' αριθμόν 23382/15-09-2017 έγγραφο του Δήμου Σάμου, με το οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος της υπόθεσης στην Διεύθυνση για επεξεργασία και εισαγωγή στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

7. Την υπ' αριθμόν 10934/16-12-2016 αίτηση του Πρύτανη Πανεπιστημίου Αιγαίου, στον Δήμο Σάμου.

 

8. Το από Μάρτιος του 2017 Τοπογραφικό Διάγραμμα (κλίμακας 1:500), στο οποίο αποτυπώνεται η πρόταση τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

 

9. Την υπ' αριθμόν 13/2017 απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Καρλοβάσου, υπέρ της αιτούμενης τροποποίησης.

 

10. Την υπ' αριθμόν 95/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου, υπέρ της αιτούμενης τροποποίησης.

 

11. Τη θετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σάμου, που ενσωματώνεται στην (10) σχετική.

 

12. Την υπ' αριθμόν 12842/29-05-2017 Πρόσκληση-Ανακοίνωση του Δημάρχου Σάμου, με την οποία ανακοινώνεται το περιεχόμενο-θέμα της υπ' αριθμόν 95/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου.

 

13. Το από 04-06-2017 αποδεικτικό δημοσιοποίησης του τοπογραφικού διαγράμματος, στο οποίο αποτυπώνεται η πρόταση τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

 

14. Το υπ' αριθμόν 222657/20895/865/27-07-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων, με το οποίο η συγκεκριμένη Υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά.

 

15. Την από 21-09-2017 βεβαίωση του Δημάρχου Σάμου (η οποία ενσωματώνεται στο -8- σχετικό), με την οποία βεβαιώνεται ότι με την παρούσα τροποποίηση δεν δημιουργούνται μη άρτια και μη οικοδομήσιμα οικόπεδα και δεν θίγονται οικοδομές.

 

16. Την από 21-09-2017 βεβαίωση του Δημάρχου Σάμου, η οποία ενσωματώνεται στο -8- σχετικό, με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις για την προτεινόμενη τροποποίηση.

 

17. Την υπ' αριθμόν 65745/19-10-2017 (Φ. 1/2 ΓΠΣ Σάμου), θετική εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

18. Την υπ' αριθμόν 80/1ης/11ης/30-10-2017 ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Βορείου Αιγαίου Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου-Λήμνου.

 

19. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 80/06-11-2017/Α.Φ.5.36 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, με το οποίο διαβιβάζεται η υπ' αριθμόν 80/1ης/11ης/30-10-2017 γνωμοδότηση.

 

20. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

21. Το γεγονός ότι η υπόψη τροποποίηση είναι σημειακή και συνεπώς με βάση το -4- σχετικό, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4 του νόμου 2508/1997.

 

22. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 81434/9157/2013 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα: Αναπλήρωση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, (ΑΔΑ:ΒΙ6ΤΟΡ1Ι-ΒΩΒ).

 

23. Τις διατάξεις:

 

των άρθρων 6 και 280 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως ισχύουν.
Τις διατάξεις του άρθρου 28 και 28Α του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.
Το προεδρικό διάταγμα 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
Την υπ' αριθμόν 14192/2017 (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού του Νικολάου Θεοδωρίδη ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
Τις διατάξεις του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση, της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

 

24. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 32950/2017 (ΦΕΚ 2034/Β/2017) απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων Με εντολή Συντονιστή στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής.

 

25. Το γεγονός ότι με βάση την -24- σχετική, η υπογραφή της παρούσας παραμένει στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, αποφασίζει:

 

Τη σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Καρλοβάσου που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 1726/141/1987 (ΦΕΚ 192/Δ/1987) υπουργική απόφαση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ως προς την αλλαγή χρήσης από Βιομηχανία-Βιοτεχνία σε Κτίρια Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε ακίνητο ιδιοκτησίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην περιοχή Ταμπάκικα, όπως αυτή αποτυπώνεται στο από Μάρτιος του 2017 τοπογραφικό διάγραμμα (ΤΔ) (κλίμακας 1:500).

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα, θεωρείται και υπογράφεται από την από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Αρμόδιας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Βορείου Αιγαίου, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σύμφωνα με την (23) σχετική.

 

a.72430.17

 

Η απόφαση αυτή, με το τοπογραφικό διάγραμμα, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πειραιάς, 14-11-2017

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.