Απόφαση 69269/90 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Α Κατηγορία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην Πρώτη (Α) Κατηγορία κατατάσσονται τα εξής έργα και δραστηριότητες όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα και υποδιαιρούνται σε ομάδες Ι και ΙΙ:

 

Πίνακας: Ομάδα Ι

 

1. Διυλιστήρια αργού πετρελαίου (με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που παράγουν μόνο λιπαντικά από αργό πετρέλαιο), καθώς και εγκαταστάσεις για την αεριοποίηση και υγροποίηση 500 τουλάχιστον τόννων άνθρακα και ασφαλτούχων σχιστόλιθων την ημέρα.

 

2. Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί και άλλες εγκαταστάσεις καύσεως με ελάχιστη θερμική ισχύ 300 MW καθώς και πυρηνικοί σταθμοί και άλλοι πυρηνικοί αντιδραστήρες (με εξαίρεση τα ερευνητικά κέντρα για την παραγωγή και κατεργασία σχάσιμου υλικού και πρώτων υλών, με ανώτατη διαρκή θερμική ισχύ που δεν υπερβαίνει το 1 kW).

 

3. Εγκαταστάσεις με αποκλειστικό σκοπό την μόνιμη αποθήκευση ή οριστική διάθεση ραδιενεργών καταλοίπων.

 

4. Ολοκληρωμένες μεταλλουργικές βιομηχανίες για την παραγωγή ακατέργαστου σιδήρου και χάλυβα.

 

5. Εγκαταστάσεις για την εξόρυξη αμίαντου, καθώς και για την κατεργασία και μεταποίηση του αμίαντου και των προϊόντων του, στην περίπτωση των προϊόντων αμιαντοτσιμέντου, εγκαταστάσεις με ετήσια παραγωγή άνω των 20.000 τόννων έτοιμων προϊόντων στην περίπτωση των υλικών τριβής εγκαταστάσεις με ετήσια παραγωγή άνω των 50 τόννων έτοιμων προϊόντων, για τις άλλες χρήσεις του αμίαντου, εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν πάνω από 200 τόννους το χρόνο.

 

6. Ολοκληρωμένες χημικές εγκαταστάσεις.

 

7. Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων, οδών ταχείας κυκλοφορίας1 σιδηροδρομικών γραμμών μεγάλων αποστάσεων καθώς και αερολιμένων2 των οποίων οι διάδρομοι απογείωσης και προσγείωσης έχουν μήκος 2.100 m και πλέον.

 

8. Λιμάνια θαλάσσιου εμπορίου, καθώς και πλωτές οδοί και λιμάνια εσωτερικής ναυσιπλοΐας για πλοία με εκτόπισμα μεγαλύτερο των 1350 τόννων.

 

9. Εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων τοξικών και επικινδύνων με αποτέφρωση, χημική κατεργασία ή εναπόθεση στη γη.

 

1 Οδοί ταχείας κυκλοφορίας νοούνται κατά την έννοια της απόφασης αυτής οι οδοί ταχείας κυκλοφορίας σύμφωνα με τους ορισμούς της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις Κύριες Οδούς των Διεθνών Συγκοινωνιών της 15-11-1975.

 

2 Αερολιμένες νοούνται κατά την έννοια της παρούσας απόφασης τα αεροδρόμια που ανταποκρίνονται στον ορισμό που δίνει η Συμφωνία του Σικάγου του 1944 για την ίδρυση της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (παράρτημα 14).

 

Πίνακας: Ομάδα ΙI

 

1. Γεωργία

 

α) Σχέδια αγροτικού αναδασμού.

β) Σχέδια χρησιμοποίησης χέρσων γαιών ή ημιφυσικών εκτάσεων προς εντατική γεωργική εκμετάλλευση.

γ) Σχέδια γεωργικής υδραυλικής.

δ) Δενδροφυτεύσεις για δημιουργία δασών που μπορούν να οδηγήσουν σε αρνητικές από οικολογική άποψη, μεταβολές και εκχερσώσεις με σκοπό μία άλλη μορφή εκμετάλλευσης του εδάφους.

ε) Επιχειρήσεις με εγκαταστάσεις για πουλερικά άνω των 5000 κεφαλών.

στ) Επιχειρήσεις με εγκαταστάσεις για χοίρους άνω των 20 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους.

ζ) Εκτροφή σολομού, ιχθυοτροφεία, ιχθυογενετικοί σταθμοί.

η) Ανάκτηση εδαφών από τη θάλασσα.

 

2. Εξορυκτικές βιομηχανίες - βιομηχανίες των μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

 

α) Εξόρυξη τύρφης.

β) Γεωτρήσεις βάθους εκτός από τις γεωτρήσεις για τη μελέτη της σταθερότητας των εδαφών και ιδίως:

γεωθερμικές γεωτρήσεις
γεωτρήσεις για την αποθήκη πυρηνικών καταλοίπων
υδρογεωτρήσεις

γ) Εξόρυξη ορυκτών εκτός από τα μέταλλα και τις ορυκτές πηγές ενέργειας, όπως μαρμάρου, άμμου, χαλικιού, σχιστόλιθου, αλατιού, φωσφορικών αλάτων, ποτάσας.

δ) Εξόρυξη λιθάνθρακα και λιγνίτη σε ορυχείο βάθους.

ε) Εξόρυξη λιθάνθρακα και λιγνίτη σε ορυχείο επιφάνειας.

στ) Άντληση πετρελαίου.

ζ) Άντληση φυσικού αερίου.

η) Εξόρυξη μεταλλευμάτων.

θ) Εξόρυξη ασφαλτούχων σχιστόλιθων.

ι) Εξόρυξη ορυκτών εκτός από τα μέταλλα και τις ορυκτές πηγές ενεργείας σε ορυχεία επιφάνειας.

ι)α) Εγκαταστάσεις επιφάνειας της βιομηχανίας εξόρυξης λιθάνθρακα, πετρελαίου, φυσικού αερίου και μεταλλευμάτων, καθώς και ασφαλτούχων σχιστόλιθων.

ι)β) Παραγωγή οπτάνθρακα (ξηρά απόσταξη του άνθρακα).

ι)γ) Εγκαταστάσεις για την παραγωγή τσιμέντου και ασβέστου.

ι)δ) Βιομηχανία κεραμικών ειδών, και ιδίως πυρίμαχων πλίνθων, οξύμαχων σωλήνων, βαρέων πλίνθων δαπέδου και επενδύσεων, καθώς και κεράμων.

 

3. Ενεργειακή βιομηχανία

 

α) Βιομηχανικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ατμού και θερμού ύδατος (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι).

 

α)1. Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, πλην εκείνων που λειτουργούν με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που έχουν θερμική ισχύ μικρότερη από 300 MW και μεγαλύτερη από 1 MW.

 

α)2. Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούμενες από:

 

αιολικούς σταθμούς όταν ο αριθμός των ανεμογεννητριών ανά σταθμό υπερβαίνει τις 5 μονάδες ή η συνολική ισχύς κάθε σταθμού είναι μεγαλύτερη από 2 MW και μικρότερη από 50 MW,
από θερμικά ηλιακά συστήματα όταν η ισχύς τους είναι μεγαλύτερη από 2 MW και μικρότερη από 50 MW,
από φωτοβολταϊκά συστήματα όταν η ισχύς τους είναι μεγαλύτερη από 20 ΚW και μικρότερη από 50 MW,
από γεωθερμικούς σταθμούς και από σταθμούς χρήσης βιομάζας (περιπτώσεις άμεσης καύσης δασικών και αγροτικών απορριμμάτων, ενεργειακών φυτών και βιοαερίου, καθώς και αεριοποίησης βιομάζας και πυρόλυσης), όταν η ισχύς τους είναι μεγαλύτερη από 2 MW και μικρότερη από 50 MW,

 

α)3. Εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας με χρήση στερεών ή / και υγρών αποβλήτων.

 

β) Βιομηχανικές εγκαταστάσεις για τη μεταφορά αερίου, ατμού και θερμού ύδατος και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας με εναέρια καλώδια εφόσον η τάση του μεταφερομένου ηλεκτρικού ρεύματος είναι ίση ή μεγαλύτερη των 150 kV. Προκειμένου για μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας τάσης μικρότερης των 150 kV, οι γραμμές μεταφοράς και οι αντίστοιχοι υποσταθμοί εντάσσονται στα έργα Β' κατηγορίας. Όσον αφορά τους Υποσταθμούς (Υ/Σ) υποβιβασμού τάσης από 150 kV σε 20 kV ή και μικρότερη και εφόσον βρίσκονται σε απόσταση έως και 1000 μέτρα από τον άξονα υφιστάμενης γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος τάσης ίσης ή μικρότερης των 150 kV, εντάσσονται στη Β' κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων, καθώς και η αντίστοιχη διασυνδετική γραμμή μεταφοράς τάσεως 150 kV, υπό την προϋπόθεση ότι η διασυνδετική γραμμή μεταφοράς δεν διέρχεται από προστατευόμενες ή υπό προστασία περιοχές. Σε περίπτωση χάραξης νέων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος τάσης ίσης ή μεγαλύτερης των 150 kV, τότε οι Υποσταθμοί θα εξετάζονται στο πλαίσιο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων των γραμμών μεταφοράς.

 

γ) Επίγεια αποθήκευση φυσικού αερίου.

 

δ) Αποθήκευση εύφλεκτων αερίων σε υπόγειες δεξαμενές.

 

ε) Επίγεια αποθήκευση ορυκτών καυσίμων.

 

στ) Βιομηχανική μπρικετοποίηση λιθάνθρακα και λιγνίτη.

 

ζ) Εγκαταστάσεις για την παραγωγή ή τον εμπλουτισμό πυρηνικών καυσίμων.

 

η) Εγκαταστάσεις επανεπεξεργασίας ακτινοβολημένων πυρηνικών καυσίμων.

 

θ) Εγκαταστάσεις υποδοχής και επεξεργασίας ραδιενεργών καταλοίπων (εφόσον δεν συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα Ι).

 

ι) Εγκαταστάσεις για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος II.3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 της υπ' αριθμόν 30557/1996 απόφασης (ΦΕΚ 136/Β/1996), με το άρθρο 1 της υπ' αριθμόν 84230/1996 απόφαση (ΦΕΚ 906/Β/1996).

 

4. Μεταλλουργία

 

α) Εργοστάσια σιδήρου και χάλυβα στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα χυτήρια, εγκαταστάσεις σφυρηλάτησης συρματοποίησης και έλασης (εκτός από τις εγκαταστάσεις που περιέχονται στο παράρτημα Ι).

 

β) Εγκαταστάσεις παραγωγής καθώς και τήξης, καθαρισμού, εφελκυσμού και έλασης των μη σιδηρούχων μετάλλων, εξαιρουμένων των πολυτίμων μετάλλων.

 

γ) Κοίλανση και κατάτμηση μεγάλων τεμαχίων.

 

δ) Κατεργασία επιφανειών και επικάλυψη μετάλλων.

 

ε) Λεβητοποιία, κατασκευή δεξαμενών και άλλες λαμαρινοκατασκευές.

 

στ) Κατασκευή και συναρμολόγηση αυτοκινήτων και κινητήρων αυτοκινήτων.

 

ζ) Ναυπηγεία.

 

η) Εγκαταστάσεις κατασκευής και επισκευής αεροσκαφών.

 

θ) Κατασκευή σιδηροδρομικού υλικού.

 

ι) Βαθιά κοίλανση με χρήση εκρηκτικών.

 

ι)α) Εγκαταστάσεις φρύξης και περίτηξης μεταλλευμάτων.

 

5. Υαλουργία

 

6. Χημική βιομηχανία

 

α) Επεξεργασία ενδιάμεσων προϊόντων και παρασκευή χημικών προϊόντων (εκτός από αυτά που περιέχονται στο παράρτημα Ι).

 

β) Παρασκευή φυτοφαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων, χρωμάτων και βερνικιών, ελαστομερών και υπεροξειδίων.

 

γ) Εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, πετροχημικών και χημικών προϊόντων.

 

7. Βιομηχανία τροφίμων

 

α) Βιομηχανία φυτικών και ζωικών λιπαρών ουσιών.

 

β) Κονσερβοποιία ζωικών και φυτικών προϊόντων.

 

γ) Παρασκευή γαλακτοκομικών προϊόντων.

 

δ) Ζυθοποιία και παραγωγή βύνης.

 

ε) Ζαχαροπλαστική και παρασκευή σιροπιών.

 

στ) Σφαγεία.

 

ζ) Βιομηχανίες παραγωγής αμύλου.

 

η) Εργοστάσια παραγωγής ιχθυάλευρου και ιχθυελαίου.

 

θ) Ζαχαρουργεία.

 

8. Κλωστοϋφαντουργία, βιομηχανία δέρματος, ξύλου και χάρτου

 

α) Εγκαταστάσεις για το πλύσιμο, την απολίπανση και τη λεύκανση του μαλλιού.

 

β) Κατασκευή ινοσανίδων, μοριοσανίδων και κοντραπλακέ.

 

γ) Κατασκευή ξυλοπολτού, χαρτιού και χαρτονιού και εμποτισμός ξυλείας με χημικά μέσα συντήρησης.

 

δ) Νηματοβαφεία.

 

ε) Εργοστάσια παραγωγής και κατεργασίας κυτταρίνης.

 

στ) Βυρσοδεψία και λευκαντήρια δέρματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος II.8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 34180/1996 απόφαση (ΦΕΚ 1112/Β/1996).

 

9. Βιομηχανία ελαστικού

 

Παραγωγή και κατεργασία προϊόντων που προέρχονται από ελαστομερή.

 

10. Σχέδια έργων υποδομής

 

α) Εργασίες διαρρύθμισης βιομηχανικών ζωνών.

 

β) Εργασίες πολεοδομίας.

 

γ) Τελεφερίκ και συναφείς κατασκευές.

 

δ) Κατασκευή δρόμων λιμανιών (στα οποία συμπεριλαμβάνονται αλιευτικά λιμάνια) και αεροδρομίων (σχέδια που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι).

 

ε) Έργα διευθέτησης (canalization) και ρύθμισης της ροής υδάτων.

 

στ) Φράγματα και λοιπές εγκαταστάσεις προς συγκράτηση ή μονιμότερη αποθήκευση των υδάτων.

 

ζ) Τροχιόδρομοι, εναέρια ή υπόγεια μετρό, εναέριοι σιδηρόδρομοι ή ανάλογες γραμμές ειδικού τύπου που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή κυρίως για τη μεταφορά επιβατών.

 

η) Εγκαταστάσεις πετρελαιαγωγών και αγωγών αερίου.

 

θ) Εγκαταστάσεις υδραγωγείων μεγάλων αποστάσεων.

 

ι) Μαρίνες σκαφών αναψυχής.

 

11. Άλλα σχέδια

 

α. - Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών ανεξαρτήτως δυναμικότητας.

 

- Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα δυναμικότητας μεγαλύτερης ή ίσης των 1000 κλινών εντός σχεδίου πόλεων ή οικισμών κάτω των 20.000 κατοίκων και των 500 κλινών αντίστοιχα εντός ορίων σχεδίων πόλεων ή οικισμών κάτω των 20.000 κατοίκων.

 

- Νέα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα ή επεκτάσεις αυτών σε οικισμούς που έχουν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί, καθώς και σε τμήματα πόλεων που έχουν χαρακτηρισθεί ως ιστορικά κέντρα.

 

- Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής.

 

- Χώροι οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων.

 

β) Μόνιμες πίστες αγώνων και δοκιμών για αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες.

 

γ) Εγκαταστάσεις για τη διάθεση των βιομηχανικών αποβλήτων και των οικιακών απορριμμάτων (εκτός από αυτές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι).

 

δ) Σταθμοί καθαρισμού.

 

ε) Χώροι απόθεσης ιλύος.

 

στ) Αποθήκευση παλαιοσιδήρων.

 

ζ) Εγκαταστάσεις δοκιμής κινητήρων, στροβίλων ή αεριοωθητών.

 

η) Παραγωγή τεχνητών ανόργανων ινών.

 

θ) Παραγωγή, συσκευασία, φόρτωση πυρίτιδας και εκρηκτικών υλών, γόμωση φυσιγγίων και καψυλίων.

 

ι) Διαλυτήρια πλοίων.

 

ι)α) Εγκαταστάσεις επεξεργασίας στερεών και υγρών αποβλήτων με καύση (εκτός των τοξικών και επικινδύνων που αναφέρονται στην ομάδα Ι).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος II.11 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της υπ' αριθμόν 1661/1994 απόφασης (ΦΕΚ 786/Β/1994).

 

12. Τροποποίηση των σχεδίων της ομάδας Ι καθώς και των σχεδίων της ομάδας 1 που εξυπηρετούν αποκλειστικά ή κυρίως την ανάπτυξη και δοκιμή νέων μεθόδων ή προϊόντων και που δεν χρησιμοποιούνται περισσότερο από ένα χρόνο.

 

13. Σε όσες από τις δραστηριότητες των υπεδαφίων α)1, α)2 και α)3 του εδαφίου 3)α της Ομάδας ΙΙ του Πίνακα του παρόντος άρθρου έχουν τεθεί κατώτατα όρια (αριθμός σταθμών ή ισχύς κατά περίπτωση) για την υπαγωγή τους στην Ομάδα ΑΙΙ, νοείται ότι οι δραστηριότητες μικρότερου μεγέθους, από τα τεθέντα κατώτατα όρια κατατάσσονται στην Β' κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος II.13 προστέθηκε με το άρθρο 3 της υπ' αριθμόν 30557/1996 απόφασης (ΦΕΚ 136/Β/1996).

 

14. Οι πειραματικοί ή ερευνητικοί σταθμοί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που εγκαθίστανται από εκπαιδευτικούς φορείς και για όσο χρονικό διάστημα διεξάγεται η έρευνα ή το πείραμα, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 69269/5387/1990.

 

Το ίδιο ισχύει, για τους σταθμούς που εγκαθίστανται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, για λόγους πιστοποίησης ή μετρήσεων και για όσο χρονικό διάστημα διεξάγονται οι μετρήσεις ή η πιστοποίηση.

 

Όταν ολοκληρωθεί η προαναφερόμενη λειτουργία τους και αποκτήσουν μόνιμο χαρακτήρα απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών που ορίζει η κοινή υπουργική απόφαση 69269/5387/1990.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος II.14 προστέθηκε με το άρθρο 3 της υπ' αριθμόν 30557/1996 απόφασης (ΦΕΚ 136/Β/1996).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.