Απόφαση 84230/96

Απόφαση 84230/1996: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/1990)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 84230/1996: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/1990), (ΦΕΚ 906/Β/1996), 24-09-1996.

 

Οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1 . Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5, όπως ισχύουν, του νόμου 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986).

 

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 69269/5387/1990 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το νόμο 1650/1986 (ΦΕΚ 678/Β/1990).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 27/1996 Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης (ΦΕΚ 19/Α/1996).

 

4. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 207/1996 απόφασης του Πρωθυπουργού Καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων (ΦΕΚ 72/Β/1996).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

6. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 30557/1996 Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί τροποποίησης και συμπλήρωσης διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 136/Β/1996).

 

7. Την ανάγκη διαχωρισμού έργων και δραστηριοτήτων που δημιουργούν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, απ' αυτά που δεν το επιβαρύνουν σημαντικά και την ανάγκη διαφοροποίησής τους ως προς τη σχετική κατάταξη στο σύστημα των κατηγοριών της κοινής υπουργικής απόφασης 69269/5387/1990, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 12-09-1996

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.