Απόφαση 30557/96

Απόφαση 30557/1996: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/1990)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 30557/1996: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/1990), (ΦΕΚ 136/Β/1996), 06-03-1996.

 

Οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5 του νόμου 1650/1986 Για την προστασία του Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986).

 

2. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/1990).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 375/1995 (ΦΕΚ 203/Α/1995).

 

5. Την κοινή υπουργική απόφαση 95209/1994 (ΦΕΚ 871/Β/1994).

 

6. Το προεδρικό διάταγμα 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/1996) Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

 

7. Την ανάγκη να υπάρξει διαχωρισμός των έργων που δημιουργούν σημαντική περιβαλλοντική όχληση, από αυτά που δεν επιβαρύνουν σημαντικά το περιβάλλον.

 

8. Την ανάγκη προώθησης της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρισμού.

 

9. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 13-02-1996

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.