Απόφαση 34180/96

Απόφαση 34180/1996: Κατάταξη της δραστηριότητας Εμποτισμός ξυλείας με χημικά μέσα συντήρησης στην πρώτη (Α) κατηγορία δραστηριοτήτων του νόμου 1650/1986 και μεταβίβαση της αρμοδιότητας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα αυτή στους Νομάρχες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 34180/1996: Κατάταξη της δραστηριότητας Εμποτισμός ξυλείας με χημικά μέσα συντήρησης στην πρώτη (Α) κατηγορία δραστηριοτήτων του νόμου 1650/1986 και μεταβίβαση της αρμοδιότητας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα αυτή στους Νομάρχες, (ΦΕΚ 1112/Β/1996), 16-12-1996.

 

Οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 (παράγραφοι 1, 2)α και 2)β) και 27 του νόμου 1650/1986 Για την προστασία του Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986).

 

2. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 69269/5387/1990 Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)... και λοιπές συναφείς διατάξεις σύμφωνα με το νόμο 1650/1986 (ΦΕΚ 678/Β/1990).

 

3. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 95209/1994 Μεταβίβαση αρμοδιότητας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισμένες δραστηριότητες και έργα της πρώτης (Α) κατηγορίας έργων και δραστηριοτήτων του άρθρου 3 του νόμου 1650/1986 στους Νομάρχες (ΦΕΚ 871/Β/1994).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 και 24 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) όπως ισχύουν.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

6. Την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος από τη λειτουργία των βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων συντήρησης ξυλείας δι' εμποτισμού της με χημικά μέσα.

 

7. Την ανάγκη ενίσχυσης των νομαρχιακών υπηρεσιών και της αποκέντρωσης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Αθήνα, 29-11-1996

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.