Απόφαση 60885/90 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Περιοχές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι κατά το προηγούμενο άρθρο άδειες εκδίδονται σε περιοχές που βρίσκονται μέσα στα όρια κοινοτήτων για τις οποίες ισχύουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 

α) Έχουν πληθυσμό, σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής 1981, μέχρι και 1000 κατοίκους.

β) Δεν περιλαμβάνουν οικισμούς που έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακοί με ειδικά διατάγματα.

γ) Τα διοικητικά όριά τους δεν συνορεύουν με τη θάλασσα.

 

2. Οι κοινότητες οι οποίες συγκεντρώνουν τις κατά την παράγραφο 1 προϋποθέσεις καταγράφονται ανά Νομό στον πίνακα που συνοδεύει την παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 

3. Με απόφαση του οικείου Νομάρχη που εκδίδεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 13 (παράγραφος 8) του νόμου 1647/1986 και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι συγκεκριμένες κοινότητες από τις περιλαμβανόμενες στον κατά την παράγραφο 2 πίνακα, για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της απόφασης αυτής.

 

4. Για τον κατά τα ανωτέρω καθορισμό των κοινοτήτων, πρέπει να συντρέχουν τα εξής:

 

α) Να είναι απομεμακρυσμένες ή δυσπρόσιτες από την έδρα της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας.

β) Να μη βρίσκονται σε ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας κατηγορίας II ή III, βάσει του ισχύοντος Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού 2000), ο οποίος εγκρίθηκε με την απόφαση Δ17Α/141/3/ΦΝ275/1999 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 2184/Β/1999), όπως ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1.1 της υπ' αριθμόν 21800/1996 απόφασης (ΦΕΚ 1124/Β/1996), με την υπ' αριθμόν 23889/2007 απόφαση (ΦΕΚ 1083/Β/2007).

 

5. Από τις κατά την παράγραφο 3 καθοριζόμενες κοινότητες εξαιρούνται:

 

α) Οι περιοχές, εντός των ορίων οικισμών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τουριστικοί ή αξιόλογοι ή δυναμικοί ή περιαστικοί, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 24-04-1985 (ΦΕΚ 181/Δ/1985) ως ισχύει.

β) Οικόπεδα επί των οποίων βρίσκονται κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα.

 

6. Κατ' εξαίρεση της διάταξης της περίπτωσης α της παραγράφου 1 οι κατά το προηγούμενο άρθρο άδειες εκδίδονται και σε περιοχές που βρίσκονται μέσα στα όρια της Κοινότητας Ανάληψης - Επαρχίας Τριχωνίδας του Νομού Αιτωλοακαρνανίας και των Κοινοτήτων Αμαξάδων, Κοσμίου, Οργάνης - Επαρχίας Κομοτηνής, Κέχρου και Φιλλύρας - Επαρχίας Σαπών του Νομού Ροδόπης, που καθορίζονται με απόφαση του οικείου Νομάρχη κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 1 της υπ' αριθμόν 70537/3482/1991 απόφασης (ΦΕΚ 868/Α/1991).

 

7. Κατ' εξαίρεση της διάταξης της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 οι κατά το προηγούμενο άρθρο άδειες εκδίδονται και σε περιοχές που βρίσκονται μέσα στα όρια της Κοινότητας Αντικυθήρων Επαρχίας Κυθήρων (Νομού Αττικής), που καθορίζονται με απόφαση του οικείου Νομάρχη κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.