Απόφαση 60803/95

Απόφαση 60803/2709/1995: Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Ασπροπύργου (νομού Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 60803/2709/1995: Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Ασπροπύργου (νομού Αττικής), (ΦΕΚ 322/Δ/1995), 15-05-1995.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 1337/1983 Επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5 (παράγραφοι 3 και 4) του νόμου 1515/1985 Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας (ΦΕΚ 18/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του νόμου 1849/1989 Επέκταση και συμπλήρωση των στεγαστικών προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 744/Α/1989).

 

5. Τις διατάξεις της παραγράφου Β του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 28/1993 Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές υπηρεσίες διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 9/Α/1993).

 

6. Την 39962/1037/1990 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Άσκηση αρμοδιοτήτων από τον Οργανισμό Αθήνας (ΦΕΚ 327/Β/1990).

 

7. Την 123/1993 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ασπροπύργου.

 

8. Το 98030/11463/1994 έγγραφο της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας.

 

9. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

10. Την 3/συνεδρίαση 42η/26-01-1995 γνωμοδότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Ασπροπύργου (Νομού Αττικής), που εγκρίθηκε με την 51032/3108/1989 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 555/Δ/1989) και αναδημοσιεύθηκε με την 79717/5159/1992 (ΦΕΚ 1056/Δ/1992) απόφαση του ιδίου Υπουργού, με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος του χώρου που βρίσκεται μεταξύ της Χαλυβουργικής και της βιομηχανίας ΕΣΧΑ (στην πολεοδομική ενότητα 4), από χώρο περιαστικού πρασίνου και τον χαρακτηρισμό του σαν χώρο βιολογικού καθαρισμού, όπως φαίνεται στο χάρτη Π-1 σε κλίμακα 1:10.000.

 

2. Αντίτυπο του παραπάνω χάρτη που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 1995 πράξη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την παρούσα απόφαση.

 

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.60803.95

 

Αθήνα, 18-04-1995

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.