Απόφαση 55873/92

Απόφαση 55873/2438/1992: Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Μεταμόρφωσης (νομού Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 55873/2438/1992: Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Μεταμόρφωσης (νομού Αττικής), (ΦΕΚ 440/Δ/1992), 12-05-1992.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 1337/1983 Επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 1 (εδάφιο ι)δ) του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5 (παράγραφοι 3 και 4) του νόμου 1515/1985 Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας (ΦΕΚ 18/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 19 (παράγραφος 1) του νόμου 1849/1989 Επέκταση, συμπλήρωση των στεγαστικών προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 113/Α/1989).

 

5. Την 19658/841/1983 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του ηπειρωτικού τμήματος του νομού Αττικής ((ΦΕΚ 154/Δ/1983) διόρθωση (ΦΕΚ 457/Δ/1984)).

 

6. Την 39962/1037/1990 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Άσκηση αρμοδιοτήτων από τον Οργανισμό Αθήνας (ΦΕΚ 327/Β/1990).

 

7. Το 8911/1191/1988 έγγραφο της Διεύθυνσης Γ2 προς το δήμο και τους αρμοδίους φορείς.

 

8. Το 50582/1988 έγγραφο της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού.

 

9. Το 5271/928/1988 έγγραφο της κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου.

 

10. Το 1411/1988 έγγραφο της Β Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

11. Το Δ9Β/20382/1988 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

12. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

 

13. Την 45/συνεδρία 56/30-11-1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.

 

14. Την 3/συνεδρία 32η/17-06-1991 γνωμοδότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής Οργανισμού Αθήνας, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του δήμου Μεταμόρφωση (νομού Αττικής), όπως τα όρια του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στον χάρτη Π - 1 σε κλίμακα 1:10.000. Κυρίως το ως άνω σχέδιο περιλαμβάνει:

 

Α. Την Πολεοδομική οργάνωση του δήμου Μεταμόρφωσης για πληθυσμιακό μέγεθος 20985 κατοίκων (πληθυσμός 1991) όπως φαίνεται στον χάρτη Π-1 με:

 

α) Την επέκταση του σχεδίου πόλης σε εκτάσεις πυκνοδομημένες και αραιοδομημένες και τη δημιουργία επτά πολεοδομικών ενοτήτων - γειτονιών με μέση πυκνότητα οικήσεως κάτοικοι / ha και μέσα συντελεστή δόμησης ανά πολεοδομική ενότητα ως εξής:

 

Α/Α

Πολεοδομική Ενότητα

Μέση πυκνότητα

κάτοικοι / ha

Μέσος συντελεστής δόμησης

1

Βλάχου

54

1.2

2

Καναπίτσα

71

1.2

3

Προφήτης Ηλίας

80

1.2

4

Παλιές Κουκουβάουνες

65

1.2

5

Περιοχή κέντρου

65

1.2

6

Νέμεση - Μποφηλιά

54

1.2

7

Λόγγος

53

1.0

 

β) Την οργάνωση και τριών ζωνών άλλων χρήσεων πλην κατοικίας και ειδικότερα:

 

Ζώνη ΒΙΟΠΑ στο μεγαλύτερο τμήμα της νομοθετημένης από το προεδρικό διάταγμα 84/1984 περιοχής και καθορισμός της ως ΖΕΑ.
Ζώνη ΒΙΠΑ της περιοχής στα δυτικά της Εθνικής οδού στην οποία περιλαμβάνεται και η ζώνη βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων και καθορισμός του ως ΖΕΑ.
Ζώνη πρασίνου και προστασίας στην παρακηφίσια περιοχή και στο ρέμα της Πίρνας, και καθορισμός της ΖΕΑ προστασίας.

 

Β) Τον προσδιορισμό χρήσεων γης όπως φαίνονται στον χάρτη Π - 1 σε κλίμακα 1:10.000 και ειδικότερα:

 

καθορισμός χρήσης γενικής κατοικίας, όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987)
δημιουργία σε κάθε πολεοδομική ενότητα πολεοδομικού κέντρου όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 4 του ιδίου ως άνω προεδρικού διατάγματος
διατήρηση των κεντρικών λειτουργιών (διοικητικό εμπορικό κέντρο στην υπάρχουσα θέση του (πολεοδομική ενότητα 5)
διατήρηση του εμπορικού άξονα κατά μήκος της οδού Πεύκων
δημιουργία πολιτιστικού - πνευματικού κέντρου του δήμου καθώς και νέου δημαρχείου στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου
διαμόρφωση του κτήματος Δηλαβέρη σε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων και λοιπών κοινοχρήστων ή κοινωφελών δραστηριοτήτων
δημιουργία χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων (κλειστό και ανοικτό γυμναστήριο) στην πολεοδομική ενότητα 1 κοντά στο κτήμα Δηλαβέρη.
Δημιουργία μικρότερων μονάδων στις υπόλοιπες πολεοδομικές ενότητες καθώς και εξοπλισμό και συντήρηση των ήδη υπαρχόντων.
Απομάκρυνση του νεκροταφείου από τη σημερινή του θέση και οργάνωση του χώρου αυτού σε χώρο πρασίνου.
πρόταση για κήρυξη των περιοχών που βρίσκονται κατά μήκος της Λεωφόρου Σταυρού - Ελευσίνας ως ΖΕΑ.

 

γ) Τη γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των πολεοδομικών ενοτήτων σε κατοίκους και των αναγκών σε γη για κοινωνική υποδομή σε επίπεδο δήμου όπως φαίνεται στον πίνακα.

 

Β. Τις προτάσεις για το οδικό δίκτυο και τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής όπως φαίνονται στους χάρτες Π-1, Π-2 και Π-3 σε κλίμακα 1:10.000 και ειδικότερα:

 

α) Οδικό δίκτυο

 

Χαρακτηρισμός ως ελευθέρων ταχειών λεωφόρων της Εθνικής οδού No 1 (Αθηνών, Λαμίας) και Σταυρού, Ελευσίνας κατά μήκος της οποίας διέρχεται ο προαστιακός σιδηρόδρομος που συνδέει την Ελευσίνα με το αεροδρόμιο των Σπάτων.
Κατασκευή άνω διαβάσεων:

 

α) Στη συμβολή της Λεωφόρου Σταυρού, Ελευσίνας με την οδό Τατοΐου

 

β) Στην οδό Ηρακλείου δήμου Μεταμόρφωσης, η οποία μέσω των οδών Κλεισθένους και Αγίου Νεκταρίου θα συνδέει τις διαδημοτικές μετακινήσεις Λυκόβρυσης, Μεταμόρφωσης Ηρακλείου, Νέας Ιωνίας και

 

γ) Στην οδό Ελευσινίων.

 

Χαρακτηρισμός ως πρωτεύουσας αρτηρίας της οδού Δεκέλειας Τατοΐου, και της οδού Ηρακλείου, Γεωργίου Παπανδρέου ως δευτερεύουσας αρτηρίας.
Σύνδεση της δευτερεύουσας αρτηρίας Ειρήνης Αμαρουσίου μέσω της Γεωργίου Παπανδρέου με τον κόμβο Εθνικής οδού Τατοΐου.
Χαρακτηρισμός ως δευτερευουσών αρτηριών της οδού Αναγεννήσεως Ιφιγένειας στα νότια του δήμου καθώς και της οδού Οδυσσέως, Βάρναλη Αχιλλέως βόρεια της Σταυρού Ελευσίνας.
Σύνδεση της οδού Μπόσα (νότια του δήμου Αχαρνών) με την οδό Τατοΐου.

 

β) Δίκτυο ύδρευσης αποχέτευσης ομβρίων.

 

Πύκνωση και επέκταση του δικτύου ύδρευσης με τοποθέτηση αγωγού εγκάρσια στην Εθνική οδό για την υδροδότηση της βιομηχανικής περιοχής.
Κατασκευή αγωγών για την μεταφορά των ακαθάρτων.
Κατασκευή δεξαμενών για την συγκράτηση των ομβρίων.

 

γ) Ενεργειακό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο όπως φαίνεται στο χάρτη Π-3 (2 πινακίδες) σε κλίμακα 1:10.000.

 

2. Αντίτυπα των παραπάνω 4 χαρτών και ενός πίνακα, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 55873/1992 πράξη του δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση με την παρούσα απόφαση.

 

3. Εντός της περιοχής του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό, οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερα ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί στην αρμόδια πολεοδομική αρχή ο πλήρης φάκελος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκτελούνται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.55873.92

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 10-04-1992

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.