Απόφαση 41187/15 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Καθορισμός Γενικών Διατάξεων και Περιορισμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Καθορισμός Γενικών Διατάξεων και Περιορισμών ως εξής:

 

Σε ολόκληρη την έκταση του νησιού, εντός και εκτός οικισμών ισχύουν οι εξής γενικές διατάξεις και περιορισμοί:

 

Διευκρινίζεται ότι όπου αναφέρεται ο όρος όρια οικισμών νοούνται τα όρια που θα προκύψουν από την εφαρμογή επί του εδάφους και την απόδοση τους σε αξιόπιστα υπόβαθρα, των σκαριφημάτων που συνοδεύουν τις σχετικές Αποφάσεις για την οριοθέτηση των οικισμών.
Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίου σε pilotis
Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίου ύψους μεγαλύτερου των 7 m από το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος σε όλες τις περιοχές του νησιού εκτός αν από τις ειδικές διατάξεις προβλέπεται λιγότερο. Ισχύουν οι οικείοι περιορισμοί του άρθρου 2 παράγραφος Α του από 10-05-2002 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 402/Δ/2002) για τις εκτός σχεδίου και οικισμών περιοχές.
Απαγορεύεται η αλλοίωση του φυσικού ανάγλυφου με εκσκαφές και επιχωματώσεις. Διαμόρφωση με πρανή αντιστήριξης επιτρέπεται μόνο με μέγιστο ύψος 1.5 m και ελάχιστο πλάτος οριζόντιας επιφάνειας 5 m.
Επιβάλλεται σε κάθε κτίριο η κατασκευή δεξαμενής βρόχινου νερού με όγκο τουλάχιστον 50 m3 για κατοικία και 100 m3 για επαγγελματική εκμετάλλευση.
Επιβάλλεται για την κατοικία και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος η κατασκευή στεγανού βόθρου ή άλλης νόμιμης μονάδας τοπικής επεξεργασίας αστικών λυμάτων όπου δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο. Στις τουριστικής μονάδας επιβάλλεται όπου δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων.
Σε γήπεδα που βρίσκονται σε κορυφογραμμές (υδροκρίτες), το ανώτατο υψόμετρο των κτισμάτων απαγορεύεται να υπερβαίνει την κορυφογραμμή.
Στις περιπτώσεις λειτουργίας τουριστικών μονάδων και καταστημάτων εστίασης και αναψυχής σε περιοχές εντός και εκτός των οικισμών, επιβάλλεται η εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης, αριθμού ίσου με το 30% της δυναμικότητας της μονάδας.
Επιβάλλεται υποχρέωση στους ιδιοκτήτες και στους μηχανικούς κατά την έκδοση οικοδομικών αδειών να υποβάλλουν διάγραμμα φυτικής κάλυψης των οικοπέδων, με στόχο των περιορισμό της άσκοπης και καταχρηστικής αποψίλωσης τους.
Ισχύουν για τις εκτός σχεδίου και εκτός οικισμών περιοχές οι περιορισμοί και τα οριζόμενα στις διατάξεις του από 10-05-2002 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 402/Δ/2002).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.