Προεδρικό διάταγμα 10/5/02 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Η δόμηση κάθε άρτιου και οικοδομήσιμου γηπέδου στις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές καθορίζεται ως εξής:

 

1. Για την ανέγερση κτιρίων κατοικίας, καταστημάτων, κτιρίων αναψυχής και γραφείων η μέγιστη επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια ορίζεται σε 150 m2. Εφόσον οι οικοδομές κατασκευασθούν με φέρουσα ανεπίχριστη ή αρμολογημένη λιθοδομή πάχους τουλάχιστον 0,40 m, η καταλαμβανόμενη από αυτούς επιφάνεια δεν προσμετράται στη συνολική επιτρεπόμενη δόμηση του οικοπέδου. Σε κάθε περίπτωση η συνολική επιφάνεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 180 m2.

 

2. α) Επιβάλλεται τα κτίσματα να είναι μονώροφα με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 4,50 m. Το ύψος μετρείται από τη φυσική στάθμη του εδάφους σε κάθε σημείο του περιγράμματος του κτιρίου, έτσι ώστε η προβολή του ύψους του κτιρίου σε καμία περίπτωση να μην υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος.

 

β) Η οροφή του υπογείου δεν επιτρέπεται σε κανένα σημείο του κτιρίου να βρίσκεται σε ύψος μεγαλύτερο των 0,80 m από τη στάθμη του γύρω φυσικού εδάφους, χωρίς να ξεπερνάει συνολικά το κτίριο το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση προς το υπόγειο από τον εξωτερικό χώρο του κτιρίου, άλλως η επιφάνεια που καταλαμβάνει προσμετράται στον συντελεστή δόμησης.

 

γ) Το ύψος μετράται σε κάθε σημείο του περιγράμματος του κτιρίου από την στάθμη του φυσικού εδάφους ώστε η προβολή του ύψους του κτιρίου σε καμία περίπτωση να μην υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος και τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ορόφων. Πάνω από το επιτρεπόμενο μέγιστο ύψος του κτιρίου απαγορεύεται οποιαδήποτε κατασκευή, πλην της καπνοδόχου όχι μεγαλύτερης του 1,00 m και του συμπαγούς στηθαίου μεγίστου ύψους 0,50 m σε περίπτωση δώματος.

 

3. Για την ανέγερση κτιρίων γεωργικών - κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ή μονάδων μεταποίησης τοπικά παραγομένων προϊόντων (ιδίως οινοποιία) ή προϊόντων εξόρυξης που έχουν έγκριση από την αντίστοιχη αρμόδια υπηρεσία Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Βιομηχανίας, η μέγιστη δόμηση καθορίζεται σε 400 m2 και το μέγιστο ύψος 7.50 m. Το ύψος μετρείται από τη φυσική στάθμη του εδάφους σε κάθε σημείο του περιγράμματος του κτιρίου, έτσι ώστε η προβολή του ύψους του κτιρίου σε καμία περίπτωση να μην υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος.

 

4. Για την ανέγερση κτιρίων τουριστικών εγκαταστάσεων, ο μέγιστος επιτρεπόμενος όγκος των αρχιτεκτονικών συνόλων που δημιουργούνται ανά γήπεδο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 4.800 m3 ή άλλως η μέγιστη δόμηση τα 1.500 m2, μετρούμενος από τη στάθμη του φυσικού εδάφους. Οι τουριστικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι με τη μορφή οικίσκων (bungalows) και το διώροφο τμήμα τους δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του συνόλου με μέγιστο συνολικό ύψος 7,50 m. Το ύψος μετρείται από τη φυσική στάθμη του εδάφους σε κάθε σημείο του περιγράμματος του κτιρίου, έτσι ώστε η προβολή του ύψους του κτιρίου σε καμία περίπτωση να μην υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος.

 

5. Για τη δημιουργία αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση είναι 200 m2. Επιβάλλεται τα κτίσματα να είναι μονώροφα με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 4,50 m. Το ύψος μετρείται από τη φυσική στάθμη του εδάφους σε κάθε σημείο του περιγράμματος του κτιρίου, έτσι ώστε η προβολή του ύψους του κτιρίου σε καμία περίπτωση να μην υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος.

 

Προϋπόθεση υπαγωγής στην παράγραφο αυτή είναι να υπάρχει η σχετική έγκριση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

Β. Μορφολογικά στοιχείων των κτιρίων

 

1. Τα νέα κτίρια επιβάλλεται να έχουν λιτή γεωμετρική μορφή, με διάσπαση των όγκων, κατά τα τοπικά πρότυπα. Η αρχιτεκτονική σύνθεση πρέπει να διασφαλίζει την ένταξη του κτιρίου κατάλληλα στο τοπίο ώστε:

 

α) να προσαρμόζεται με τη φυσική μορφολογία του εδάφους,

 

β) να μην παραμορφώνει και να μην υπερβαίνει την κορυφογραμμή και το διάσελο,

 

γ) να διαφυλάττει και να εντάσσει αρμονικά τα τυχόν χαρακτηριστικά στοιχεία του φυσικού (δέντρα, βράχοι κ.λ.π.) και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

 

2. Η ογκοπλαστική διαμόρφωση του κτιρίου, η διάταξή του μέσα στο γήπεδο και τα μορφολογικά του χαρακτηριστικά πρέπει να προσαρμόζονται στα τοπικά επικρατούντα ιστορικά αρχιτεκτονικά πρότυπα.

 

3. α) Ο μέγιστος επιτρεπόμενος όγκος των επιμέρους κτιρίων με ενιαία στάθμη δώματος ενός αρχιτεκτονικού συνόλου ή μεμονωμένου κτιρίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 400 m3 για μονώροφο κτίριο και 700 m3 για διώροφο κτίριο (για τουριστικές εγκαταστάσεις), έστω και αν το ενιαίο λειτουργικά κτίριο έχει μεγαλύτερο όγκο.

 

β) Σε περίπτωση κτιρίου με μεγαλύτερο όγκο του αναφερομένου στο προηγούμενο εδάφιο, επιβάλλεται η διάσπαση του όγκου αυτού. Οι τμηματικοί όγκοι του ενιαίου κτιρίου διαχωρίζονται είτε ως προς το ύψος (διαφορά στάθμης) τουλάχιστον κατά 0,80 m, είτε ως προς την κάτοψη (μετάθεση κατόψεων) τουλάχιστον κατά 1,00 m ως προς την μία ή την άλλη διεύθυνση.

 

γ) Οι όγκοι που διαμορφώνονται μπορούν να βρίσκονται είτε σε επαφή μεταξύ τους είτε να συνδέονται με ημιυπαίθριους χώρους ή αυλές, δημιουργώντας απαραίτητα ενιαίο αρχιτεκτονικό σύνολο με ενότητα και συνοχή, σύμφωνα με τα τοπικά πρότυπα των κατοικιών μη επιτρεπόμενης κατ' αυτόν τον τρόπο της δημιουργίας ίσου όγκου ανεξάρτητων και διάσπαρτων κτιρίων στο γήπεδο.

 

δ) Το αρχιτεκτονικό σύνολο που δημιουργείται πρέπει να είναι τοποθετημένο στο γήπεδο κατά τρόπο ώστε να διαφυλάσσεται το φυσικό περιβάλλον, μη τηρουμένης για τον λόγο αυτό απαραίτητα κατά τον σχεδιασμό εκάστου αρχιτεκτονικού συνόλου, της αποστάσεως Δ, η οποία, πάντως, σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 2,5 m.

 

4. α) Οι όψεις των κτιρίων διαμορφώνονται σε επιμέρους τμήματα που πλησιάζουν τον κάναβο και τις διαστάσεις των τοπικών προτύπων, χωρίς να δημιουργείται ενιαίο και συνεχές μήκος όψης που να υπερβαίνει τα 10,00 m.

 

β) Οι εξωτερικοί τοίχοι των κτιρίων κατασκευάζονται είτε από οποιοδήποτε υλικό επιχρισμένο υποχρεωτικά εξωτερικά με σοβά, χωρίς οδηγούς, είτε χρωματίζονται σύμφωνα με τα τοπικά πρότυπα των κτισμάτων των οικισμών των νησιών, αποκλειομένου του artificiel, ρελιέφ, πεταχτού κ.λ.π., είτε λίθινοι ανεπίχριστοι χωρίς τονισμένους αρμούς. Απαγορεύονται οποιουδήποτε είδους επενδύσεις των εξωτερικών όψεων ή εσοχών με πλακίδια και γενικά με οποιοδήποτε άλλο υλικό.

 

γ) Συγκεκριμένα, για τα κτίρια που κατασκευάζονται στα νησιά:

 

i) Κίμωλος, Δονούσα, (Άνω) Κουφονήσι, Ηρακλειά, Σχοινούσα, Αμοργός, Ανάφη, Σίκινος, Φολέγανδρος, Αστυπάλαια, Λειψοί επιβάλλεται η κάλυψη των κτιρίων με επίπεδο δώμα και, σε περίπτωση χρωματισμού των όψεων, το επικρατούν χρώμα είναι το λευκό. Ειδικά στη νήσο Ανάφη, επιτρέπεται η κατασκευή θόλου, με μέγιστο ύψος του κτιρίου 5,00 μ, για την κάλυψη των ισογείων κτιρίων.

 

ii) Τήλος, Νίσυρος, Κάσος, Τέλενδος, Ψέριμος, Αγαθονήσι, Αρκοί, Φούρνοι, Θύμαινα, η κάλυψη των κτιρίων γίνεται είτε με επίπεδο δώμα, είτε με μονόρριχτη, ή δίρριχτη κεραμοσκεπή στέγη με χαμηλή κλίση (έως 25 μοιρών), η οποία δύναται να προεξέχει έως 0,15 m μόνο στις πλευρές του κτιρίου με το χαμηλότερο ύψος. Στις άλλες πλευρές θα ενσωματώνεται στο περίγραμμα της εξωτερικής τοιχοποιίας.

 

iii) Χάλκη, Μεγίστη, Άγιος Ευστράτιος, Οινούσσες, Ψαρά, η κάλυψη των κτιρίων γίνεται με δίρριχτη ή τετράρριχτη κεραμοσκεπή στέγη με χαμηλή κλίση έως 30 μοιρών, η οποία δεν προεξέχει και είναι ενσωματωμένη στο κτίσμα. Η διευθέτηση των ομβρίων γίνεται με περιμετρικό λούκι μεταξύ του εξωτερικού τοίχου και της εγκιβωτισμένης στέγης. Μονόρριχτη στέγη δύναται να κατασκευάζεται σε κτίρια με ορθογώνια ή παραλληλόγραμμη κάτοψη μεγίστης επιφάνειας 60 m2.

 

Στις κατηγορίες των νησιών i και ii η υδρορροή κατασκευάζεται σε εσοχή διαστάσεων 0,10 cm πλάτους και 0,10 cm βάθους εντός της τοιχοποιίας σε πλευρά του κτιρίου και οδηγεί στην υπόγεια δεξαμενή.

 

Στα κτίρια των περιοχών αυτών (i και ii), πέραν του λευκού, χρησιμοποιούνται και χρωματισμοί που ιστορικά συναντώνται σε κτίσματα του νησιού, και που είναι κυρίως ώχρα, γκρι, λουλακί, κεραμιδί.

 

5. α) Τα εξωτερικά ανοίγματα (θύρες, παράθυρα) δεν υπερβαίνουν συνολικά το 30% της επιφανείας της αντίστοιχης όψης και κατασκευάζονται με αναλογία πλάτους/ ύψους: 1/1,5 έως 1/2.

 

β) Τα ανοίγματα θύρες και παράθυρα στα ισόγεια κτίρια τοποθετούνται σε ένα οριζόντιο άξονα και όχι σε δύο ή περισσότερες στάθμες.

 

γ) Σε ειδικές περιπτώσεις (ιδίως τουριστικές μονάδες, καταστήματα) οι θύρες μπορούν να διαμορφώνονται με πλάτος έως 2.00 m, μετά από έγκριση των αρμοδίων υπηρεσιών.

 

δ) Τα ανοίγματα των όψεων μπορούν να τονίζονται με διακοσμητικά περιγράμματα (μαντώματα) ή διαμορφωμένα περιγράμματα από σοβά μεγίστου πλάτους 0,15 m.

 

ε) Η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών ανοιγμάτων στις όψεις ορίζεται τουλάχιστον σε 0,50 m, ενώ η απόσταση των ανοιγμάτων από τις ακμές του κτιρίου ορίζεται τουλάχιστον στο 1,00 m.

 

6. α) Τα κουφώματα επιβάλλεται να είναι ξύλινα με εξωτερικά παντζούρια, ανάλογης μορφής με τον επικρατέστερο τύπο των κτισμάτων του νησιού (ταμπλαδωτά, καρφωτά, αναδιπλούμενα με περσίδες, κ.α.), αποκλειομένων των συρόμενων και των ρολών.

 

β) Τα υαλοστάσια και τα εξώφυλλα των ανοιγμάτων βάφονται σε χρωματισμούς καφέ, πράσινου, γκρι, μπλε, βυσσινί και στις βασικές αποχρώσεις τους. Απαγορεύεται να παραμείνουν στο φυσικό χρώμα του ξύλου.

 

7. Οι εξώστες σε τουριστικές εγκαταστάσεις τοποθετούνται στο κεντρικό τμήμα της όψης του κτιρίου και δεν επιτρέπεται η στέγασή τους. Το μήκος των εξωστών δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερο του ημίσεως του συνολικού μήκους της όψης και σε κάθε περίπτωση έκαστος εξώστης δεν δύναται να υπερβαίνει τα 2,5 m. Το μέγιστο επιτρεπόμενο πλάτος ορίζεται σε 1,10 m. Το δάπεδο των εξωστών κατασκευάζεται από ξύλινο σανίδωμα και στηρίζεται σε ξύλινα ή μεταλλικά δοκάρια ή σε φουρούσια, ανάλογα με τα τοπικά πρότυπα.

 

Στους εξώστες τοποθετούνται ξύλινα κάγκελα ανάλογα με τα τοπικά παραδοσιακά αρχιτεκτονικά πρότυπα και βάφονται σε χρωματισμούς καφέ, πράσινου, γκρι, μπλε, βυσσινί και μουσταρδί.

 

8. Εάν υπάρχουν εξωτερικά κλιμακοστάσια, αυτά κατασκευάζονται συμπαγή και εφαπτόμενα παράλληλα στο σώμα του κτιρίου και όχι κάθετα ή υπό γωνία, με ή χωρίς κτιστό στηθαίο (πλάτους 0,30 m) ή ξύλινο κάγκελο απλής μορφής. Η επικάλυψη των βαθμίδων γίνεται με σχιστόπλακες μόνο στις οριζόντιες επιφάνειες (πατήματα) ή με πατητή τσιμεντοκονία.

 

9. Στους όρους της επιτρεπόμενης δόμησης των γηπέδων, συμπεριλαμβάνεται και η τυχόν κατασκευή κλειστού χώρου στάθμευσης, ή αγροτικής αποθήκης ή οποιασδήποτε άλλης χρήσης, υπό την προϋπόθεση ότι τα ανοίγματα των χώρων αυτών δεν προβάλλουν εις βάρος της κύριας όψης του κτιρίου.

 

10. Δεν επιτρέπεται η ανέγερση κτισμάτων με τη μορφή ανεμόμυλων. Επιτρέπεται η αναστήλωση, η στατική ενίσχυση, η επισκευή ή εσωτερική διαρρύθμιση των ήδη υπαρχόντων ανεμόμυλων του νησιού.

 

11. Επιβάλλεται η κατασκευή υπόγειας στεγανοποιημένης στέρνας για τη συλλογή των ομβρίων υδάτων, η οποία δύναται να κατασκευασθεί και εκτός του περιγράμματος της οικοδομής και δεν προσμετράται στο συντελεστή και στην επιτρεπόμενη κάλυψη. Απαγορεύεται η αλλαγή της χρήσης γης.

 

12. Δεν επιτρέπεται η εκσκαφή ή επιχωμάτωση στο γήπεδο, εκτός από τις απολύτως αναγκαίες στο περίγραμμα της οικοδομής και εκείνες για την κατασκευή της υπόγειας δεξαμενής.

 

13. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή τόξων, αψίδων, βόλτων ή άλλων διακοσμητικών στοιχείων στην εξωτερική όψη των κτιριακών όγκων, καθώς και στις περιφράξεις των γηπέδων.

 

14. Οι περιφράξεις των γηπέδων και οι τοίχοι αντιστήριξης στις πεζούλες κατασκευάζονται από λιθοδομή, ανεπίχριστη ή αρμολογημένη. Σε περίπτωση χρήσης άλλου υλικού (τσιμεντόλιθου, μπετόν κ.λ.π.), οι ως άνω περιφράξεις και τοίχοι επιχρίονται υποχρεωτικά με σοβά, χωρίς οδηγούς, είτε χρωματίζονται σύμφωνα με τα τοπικά πρότυπα των κτισμάτων των οικισμών των νησιών, αποκλειομένου του artificiel, ρελιέφ, πεταχτού κ.λ.π., είτε λίθινοι ανεπίχριστοι χωρίς τονισμένους αρμούς. Η μορφή και το ύψος των περιφράξεων ακολουθεί τα τοπικά πρότυπα.

 

15. Δεν επιτρέπονται κάθε είδους επενδύσεις των επιφανειών των περιφράξεων και τοίχων αντιστήριξης με διάφορα υλικά, όπως σχιστόπλακες ή άλλους πλακοειδείς, κεραμικά, λίθους.

 

16. Η κατασκευή στεγάστρων επιτρέπεται μόνον από φυσικά υλικά (ξύλο, καλαμωτές).

 

Επιτρέπεται η τοποθέτηση τεντών λευκού υφάσματος μόνο στις περιπτώσεις καταστημάτων, χώρων παραμονής ατόμων και κέντρων αναψυχής, μετά από έγκριση των αρμοδίων υπηρεσιών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

 

17. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση κλιματιστικών επί των όψεων των κτιρίων παρά μόνον σε σημεία που δεν είναι άμεσα ορατά στην κοινή θέα.

 

Κάθε στοιχείο παροχής (Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος) θα τοποθετείται σε εσοχή στο σώμα ή στην περίφραξη του κτιρίου.

 

18. Η κατασκευή πισίνας επιτρέπεται μόνο σε οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, που την αναγκαιότητα της εγκρίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αιγαίου.

 

19. Εξαιρούνται των περιορισμών του παρόντος κτίρια ή εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας ή δημοσίου χαρακτήρα, η κατασκευή των οποίων πρέπει να εντάσσεται αρμονικά στο περιβάλλον και να είναι κατά το δυνατόν σύμφωνη με τα πρότυπα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.