Απόφαση 40238/17

Απόφαση 40238/2017: Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης υπ' αριθμόν οίκοθεν ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/107017/2006 Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27-06-2001


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 40238/2017: Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης υπ' αριθμόν οίκοθεν ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/107017/2006 Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27-06-2001, (ΦΕΚ 3759/Β/2017), 25-10-2017.

 

Οι Υπουργοί Εσωτερικών - Οικονομίας και Ανάπτυξης - Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του νόμου 2077/1992 (ΦΕΚ 136/Α/1992) και της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 1338/1983 (ΦΕΚ 34/Α/1983).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 100/2014 Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 167/Α/2014).

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 70/2015 Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ 114/Α/2015).

 

5. Το προεδρικό διάταγμα 123/2016 Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 208/Α/2016).

 

6. Το προεδρικό διάταγμα 125/2016 Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 210/Α/2016).

 

7. Την υπ' αριθμόν Υ198/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλο (ΦΕΚ 3722/Β/2016).

 

8. Την κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμόν ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/107017/2006 (ΦΕΚ 1225/Β/2006) που αφορά στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ.

 

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

 

τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης υπ' αριθμόν οίκοθεν ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/107017/2006 (ΦΕΚ 1225/Β/2006) που αφορά στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ, ως εξής:

 

1. Η παράγραφος 1)β, του άρθρου 3, τροποποιείται ως εξής:

 

{Για όλα τα σχέδια και προγράμματα τα οποία στο σύνολό τους ή εν μέρει υλοποιούνται σε περιοχές του εθνικού σκέλους του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 και τα οποία ενδέχεται να τις επηρεάσουν σημαντικά, κατά το στάδιο κατασκευής και λειτουργίας τους. Εξαιρούνται τα προεδρικά διατάγματα χαρακτηρισμού περιοχών και καθορισμού ζωνών προστασίας δραστηριοτήτων και χρήσεων γης των προστατευόμενων περιοχών του άρθρου 6, του νόμου 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011), τα οποία εκδίδονται κατ' εφαρμογή Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, καθώς και τα σχέδια διαχείρισης και τα προγράμματα δράσης που συνδέονται άμεσα ή είναι απαραίτητα για τη διαχείριση και προστασία των προστατευτέων αντικειμένων των περιοχών αυτών.

 

Προκειμένου να κριθεί αν τα σχέδια και προγράμματα που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο, και δεν αφορούν σχέδια και προγράμματα της παραγράφου (α), ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά περιοχές του εθνικού σκέλους του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 και επομένως αν πρέπει να υποβληθούν σε διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης, πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία περιβαλλοντικού προελέγχου του άρθρου 5.}

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για τη διενέργεια Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης η αρχή σχεδιασμού υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια αρχή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας, συνοδευόμενη από τον φάκελο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.}

 

3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α) της παραγράφου 4.1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε περίπτωση που αρμόδια αρχή είναι η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 4, αυτή είτε διαβιβάζει το φάκελο είτε αναρτά το φάκελο στην ιστοσελίδα του οικείου Υπουργείου και διαβιβάζει σχετική ενημέρωση - πρόσκληση για τη διατύπωση γνώμης:}

 

4. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α) της παραγράφου 4.2 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η δημοσιοποίηση, που πραγματοποιείται μέσα σε 5 ημέρες από την παραλαβή του φακέλου από την αρμόδια αρχή, γίνεται με ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της αρχής σχεδιασμού ή με δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες.}

 

5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β) της παραγράφου 4.2 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η παραπάνω ανακοίνωση πρέπει να περιλαμβάνει τη διαδικτυακή διεύθυνση ανάρτησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και:}

 

6. Η παράγραφος 6 του άρθρου 7 αντικαθίσταται με την εξής:

 

{6. Η ως άνω προβλεπόμενη διαδικασία διαβούλευσης με τις γνωμοδοτούσες αρχές και το ενδιαφερόμενο κοινό μπορεί να ενσωματωθεί σε υφιστάμενες διαδικασίες για την έγκριση σχεδίων και προγραμμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται η προθεσμία της παραγράφου 8.}

 

7. Στο άρθρο 7 προστίθεται παράγραφος 13 ως ακολούθως:

 

{Στις περιπτώσεις που η Αρχή Σχεδιασμού και η αρμόδια για την περιβαλλοντική έγκριση του σχεδίου (ΣΜΠΕ) Περιβαλλοντική Υπηρεσία, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας ανήκουν στις Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η αρμόδια για την περιβαλλοντική έγκριση του σχεδίου (ΣΜΠΕ) Περιβαλλοντική Υπηρεσία προωθεί εισήγηση έγκρισης ΣΜΠΕ προς την Αρχή Σχεδιασμού, η οποία προωθεί την έγκριση του σχεδίου και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με ενιαία διοικητική πράξη.}

 

8. Στο Παράρτημα Ι, στην περίπτωση Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ) προστίθεται ή Περιοχές Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ιδιωτικής Πολεοδόμησης (ΠΠΑΙΠ), εκτός εάν έχει διεξαχθεί Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση στον υπερκείμενο σχεδιασμό (ΤΧΣ, ΓΠΣ).

 

Όπου στην κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμόν ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/107017/2006 (ΦΕΚ 1225/Β/2006) αναφέρεται έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων νοείται εφεξής η περιβαλλοντική έγκριση του σχεδίου ή προγράμματος και όχι η υιοθέτηση από την αρμόδια υπηρεσία του συνόλου του περιεχομένου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων όπως αυτή έχει κατατεθεί από το φορέα/αρχή σχεδιασμού του σχεδίου ή προγράμματος.

 

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 28-09-2017

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.