Απόφαση 107017/06 - Άρθρο p1

Παράρτημα Ι: Σχέδια και προγράμματα για τα οποία απαιτείται εκπόνηση στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Επιχειρησιακά Προγράμματα του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και λοιπά σχέδια και προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία αφορούν τους τομείς της παραγράφου 1 του άρθρου 3.
Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (όπως εκείνα για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, βιομηχανία, τουρισμό, ενέργεια, μεταφορές, οικιστικά δίκτυα).
Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.
Ρυθμιστικά Σχέδια.
Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια.
Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ).
Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ).
Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ).
Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ).
Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ) ή Περιοχές Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ιδιωτικής Πολεοδόμησης (ΠΠΑΙΠ), εκτός εάν έχει διεξαχθεί Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση στον υπερκείμενο σχεδιασμό (ΤΧΣ, ΓΠΣ).
Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ).
Σχέδια Διαχείρισης Υδάτινων Συστημάτων.
Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).
Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων.
Σχέδια Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Αξιοποίησης Εδαφοϋδατικών Πόρων.
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Τουριστικών Λιμένων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 της υπ' αριθμόν 40238/2017 απόφασης (ΦΕΚ 3759/Β/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.