Απόφαση 3923/17

Απόφαση 3923/2017: Τροποποίηση εγκεκριμένου Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δήμου Βιάννου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3923/2017: Τροποποίηση εγκεκριμένου Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δήμου Βιάννου, (ΦΕΚ 279/ΑΑΠ/2017), 01-12-2017.

 

Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των νόμων:

 

α) νόμος 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

 

β) νόμος 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997), άρθρα 4 και 5, Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις,

 

γ) νόμος 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/2016), άρθρο 7, παράγραφος 13, Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.

 

δ) νόμος 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), άρθρο 280, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

 

ε) νόμος 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015), Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση γραφειοκρατίας και ηλεκτρονική διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις, και συγκεκριμένα το άρθρο 28 και 28Α, όπως ισχύουν,

 

στ) νόμος 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997), Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις,

 

2. Τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων:

 

α) προεδρικού διατάγματος 136/2010 (ΦΕΚ 229/Α/2010), Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης,

 

β) από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987), Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

 

γ) από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999), άρθρο 39, Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας.

 

3. Την υπ' αριθμόν 625/2011 (ΦΕΚ 54/ΑΑΠ/2011) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Βιάννου νομού Ηρακλείου.

 

4. Την υπ' αριθμόν 14026/2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/2017), Διορισμός της Μαρίας Κοζυράκη του Εμμανουήλ ως Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 

5. Την υπ' αριθμόν 10/2012 εγκύκλιο (εγκύκλιος 29829/10/2012), Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

6. Την υπ' αριθμόν 178/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου σχετικά με το θέμα.

 

7. Το υπ' αριθμόν 7010/04-08-2017 έγγραφο του Δήμου Βιάννου προς την Υπηρεσία μας σχετικά με το θέμα.

 

8. Την υπ' αριθμόν 7562/22-08-2017 βεβαίωση του Δημάρχου Βιάννου για το ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις/αντιρρήσεις κατά της υπ' αριθμόν 178/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου σχετικά με το θέμα.

 

9. Το υπ' αριθμόν 2958/08-09-2017 έγγραφο του Δ. Κονσολάκη προς την Υπηρεσία.

 

10. Το υπ' αριθμόν 2733/24-10-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας, με τη συνημμένη σε αυτό εισήγηση, με το οποίο διαβιβάζεται η με ημερομηνία 19-10-2017 σχετική εισήγηση προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

 

11. Το υπ' αριθμόν 107/16-11-2017 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, με το οποίο διαβιβάζεται η ορθή επανάληψη του υπ' αριθμόν 7/2017 πρακτικού της συνεδρίασης της 27-10-2017.

 

12. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Τη σημειακή τροποποίηση του εγκεκριμένου Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δήμου Βιάννου (αριθμός απόφασης 625/2011 Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 54/ΑΑΠ/2011)) στην περιοχή ελέγχου και περιορισμού της δόμησης που εκτείνεται δυτικά της Άρβης και έως τον ποταμό Βακουδιανό, χαρακτηρισμένη ως Περιοχή τουρισμού - αναψυχής, ΠΕΠΔ-2Β (παράγραφος 2.5) με την προσθήκη της δραστηριότητας Γραφεία μεταφοράς αγροτικών προϊόντων (logistics) στις επιτρεπόμενες χρήσεις γης της συγκεκριμένης περιοχής.

 

Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η παραπάνω σχετική (3) απόφαση.

 

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ηράκλειο, 20-11-2017

 

Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.