Απόφαση 280443/17

Απόφαση 280443/2017: Σημειακή τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Καλαμάτας ως προς τις χρήσεις γης στην περιοχή Κορδία Καλαμάτας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 280443/2017: Σημειακή τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Καλαμάτας ως προς τις χρήσεις γης στην περιοχή Κορδία Καλαμάτας, (ΦΕΚ 298/ΑΑΠ/2017), 29-12-2017.

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 139/2010 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 232/Α/2010).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 2503/1997 Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/97) άρθρα 4 και 5.

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999) Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 30, παράγραφος 3)β του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010).

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/2016) Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις, άρθρο 7, παράγραφος 13.

 

9. Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμόν οίκοθεν 23668/2017 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για την τροποποίηση της υπ' αριθμόν 3319/79/2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 16-03-2016) απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 53864/1538/24-06-2016 όμοια απόφαση, για την συγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 του νόμου 4030/2011 (ΑΔΑ: 9ΔΗΞΟΡ1Φ-ΞΥΨ).

 

10. Την υπ' αριθμόν 27549/934/1986 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 281/Δ/1986) με την οποία εγκρίθηκε το πρώτο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Καλαμάτας με τις διατάξεις του νόμου 1337/1983.

 

11. Την υπ' αριθμόν 1591/2005 (ΦΕΚ 586/Δ/2005) απόφαση Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την οποία τροποποιήθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Καλαμάτας προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες υλοποίησης χρήσεων αθλητισμού στην περιοχή Κορδία.

 

12. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 1015/2011 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 77/ΑΑΠ/2011) με την οποία εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Καλαμάτας, που περιελάμβανε την περιοχή του τέως Καποδιστριακού Δήμου Καλαμάτας και συντάχθηκε με τις διατάξεις του νόμου 2508/1997.

 

13. Την 303/2017 (ΑΔΑ ΨΑΝΟΩΕΕ-68Β) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καλαμάτας.

 

14. Την από 2-9-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Καλαμάτας προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καλαμάτας.

 

15. Το δεδομένο ότι σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, με την παρούσα σημειακή τροποποίηση επιχειρείται αφενός η επικαιροποίηση των προβλεπόμενων χρήσεων γης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου με τις ήδη υπάρχουσες στη συγκεκριμένη περιοχή και αφετέρου η προσαρμογή στις νέες, άμεσες ανάγκες για ελεύθερους χώρους, που θα εξυπηρετήσουν λειτουργικά όχι μόνο τη δυτική παραλιακή ζώνη, αλλά και ολόκληρη την πόλη.

 

16. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 200542/06-09-2017 θετική εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

 

17. Την ομόφωνη Θετική ως η εισήγηση γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, για την εν θέματι τροποποίηση του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Καλαμάτας, πρακτικό 3/07-09-2017 - Θέμα 2o Ε.Η.Δ. ως αυτή διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία με το υπ' αριθμόν 109/ 16-10-2017 έγγραφο του Συμβουλίου (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣ Πελοποννήσου 280443/07-11-2017), αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Καλαμάτας (ΦΕΚ 77/ΑΑΠ/2011), ως προς τις χρήσεις γης στην περιοχή Κορδία Καλαμάτας, και συγκεκριμένα:

 

1. Στο χώρο γηπέδου ποδοσφαιρικών σωματείων, που έχει παραχωρηθεί από την ΚΕΔ στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσηνίας για το σκοπό αυτό, όπου από το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο προβλέπεται χρήση εκπαίδευσης, εγκρίνεται χρήση αθλητισμού.

 

2. στο χώρο του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής όπου από το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο προβλέπεται χρήση πρόνοιας, εγκρίνεται χρήση εκπαίδευσης.

 

3. στο χώρο όπου έχει διαμορφωθεί από το Δήμο Καλαμάτας γήπεδο ποδοσφαίρου και από το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο προβλέπεται χρήση πρόνοιας, εγκρίνεται χρήση αθλητισμού.

 

4. στο χώρο των γηπέδων τένις, που έχουν κατασκευασθεί από τον Δήμο Καλαμάτας, από το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο προβλέπεται χρήση αθλητισμού και εκπαίδευσης. Εγκρίνεται η τροποποίηση της χρήσης εκπαίδευσης σε χρήση αθλητισμού και στην υπόλοιπη έκταση βόρεια των γηπέδων εγκρίνεται χρήση αστικού πρασίνου.

 

5. για την υπόλοιπη έκταση που σήμερα από το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο προβλέπονται χρήσεις εκπαίδευσης και πολιτιστικών λειτουργιών εγκρίνεται χρήση αστικού πρασίνου.

 

Στόχος είναι η αναζωογόνηση και αναβάθμιση της δυτικής παράκτιας ζώνης, που θα συμβάλλει καθοριστικά στην εκτόνωση των αναγκών αναψυχής της πόλης και των επισκεπτών, αλλά και ανάδειξης της ευρύτερης περιοχής σε ισχυρό τουριστικό πόλο σε ισόρροπη ανάπτυξη με τη ζώνη της Ανατολικής Παραλίας.

 

Επισημαίνεται ότι οι τυχόν επιπλέον ανάγκες για χώρους εκπαίδευσης, πολιτισμού κ.λ.π. θα αναζητηθούν με την πολεοδόμηση της περιοχής βόρεια της δυτικής παραλιακής ζώνης του Κορδία, όπου από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ήδη προβλέπεται ως περιοχή ειδικού επιχειρησιακού κέντρου δραστηριοτήτων του τριτογενή τομέα με αυξημένη χρήση της κατοικίας (ΕΠΧ1).

 

Αναλυτικά οι ως άνω τροποποιήσεις φαίνονται στο απόσπασμα χάρτη Π. 3.1.1. κλίμακας 1:5000 που συνοδεύει αναπόσπαστα την παρούσα.

 

Από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.280443.17

 

Η απόφαση αυτή, μαζί με τον συνημμένο χάρτη, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Τρίπολη, 17-11-2017

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.