Απόφαση 16440/93

Απόφαση 16440/Φ.10.4/445/1993: Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 16440/Φ.10.4/445/1993: Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών, (ΦΕΚ 756/Β/1993), 28-09-1993.

 

Οι Υπουργοί Εργασίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

2. Το προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 229/1986 Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΦΕΚ 96/Α/1987) όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α/1989).

 

3. Το άρθρο 22 του νόμου 1682/1987 Μέσα και όργανα αναπτυξιακής πολιτικής... και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 14/Α/1987).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου [Ν] 372/1976 περί συστάσεως και λειτουργίας του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΦΕΚ 166/Α/1976).

 

5. Το προεδρικό διάταγμα 1073/1981 Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος πολιτικού μηχανικού (ΦΕΚ 260/Α/1981).

 

6. Το προεδρικό διάταγμα 778/1980 περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών (ΦΕΚ 193/Α/1980), το νόμο 1396/1983 (ΦΕΚ 126/Α/1983) υποχρέωση λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά έργα, τις διατάξεις του νόμου 1568/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παράγραφος 6 του νόμου 1682/1987 (ΦΕΚ 3 4/Α/1987) και το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 70/1990 υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες (ΦΕΚ 31/Α/1990).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

9. Την Υ1943/1992 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας Θεόδωρο Δαμιανό.

 

10. Την Υ1941/1992 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας Νικόλαο Αγγελόπουλο (ΦΕΚ 732/Β/1992), αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Ι: Πεδίο Εφαρμογής

 

Άρθρο 1

 

Κεφάλαιο ΙΙ: Κατασκευή και διάθεση στην αγορά σκαλωσιών

 

Άρθρο 2: Εγχωρίως κατασκευαζόμενες σκαλωσιές

Άρθρο 3: Χορήγηση βεβαίωσης εξέτασης τύπου εγχωρίως κατασκευαζόμενων σκαλωσιών

Άρθρο 4: Εισαγόμενες σκαλωσιές

 

Κεφάλαιο ΙΙΙ: Συναρμολόγηση και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών

 

Άρθρο 5: Σκαλωσιές που κατασκευάζονται μετά την θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού

Άρθρο 6: Σκαλωσιές που βρίσκονται σε χρήση πριν την θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού

 

Κεφάλαιο ΙV: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 7: Κυρώσεις

Άρθρο 8

Άρθρο 9

 

Παράρτημα 1Α: Βεβαίωση εξέτασης τύπου

Παράρτημα 1Β: Βεβαίωση εξέτασης τύπου εισαγόμενης σκαλωσιάς

Παράρτημα 1Γ: Έγκριση παράτασης χρήσης

Παράρτημα 2: Περιεχόμενο τεχνικού φακέλλου

Παράρτημα 3: Έλεγχος σκαλωσιάς πριν τη διάθεση στην αγορά

 

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει μετά παρέλευση 6 μηνών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 16-09-1993

 

Οι Υφυπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.