Απόφαση 15485/15

Απόφαση 15485/4451/2015: Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόμου 4305/2014 για την αρχική καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή των δημοσίων φορέων σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του ανωτέρω νόμου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 15485/4451/2015: Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόμου 4305/2014 για την αρχική καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή των δημοσίων φορέων σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του ανωτέρω νόμου, (ΦΕΚ 1473/Β/2015), 14-07-2015.

 

Οι Υπουργοί Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Κεφαλαίου Α' του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014) Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα, τροποποίηση του νόμου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/2006), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ και άλλες διατάξεις.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 25/2015 Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 99/2014 (ΦΕΚ 166/Α/2014) Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

5. Την υπ' αριθμόν Υ95/2015 (ΦΕΚ 299/Β/2015) απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γεώργιο Κατρούγκαλο.

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015) Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις.

 

7. Το υπ' αριθμόν ΔΗΔ/Φ.40/407/2015 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του νόμου 4305/2014.

 

8. Το με αριθμό Γ99/20/2015 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, σχετικά με παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Κεφαλαίου Α' του νόμου 4305/2014.

 

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Παρατείνουμε την προθεσμία, η οποία ορίζεται στη παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Κεφαλαίου Α' του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014) για την αρχική καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή των δημοσίων φορέων μέχρι 31-03-2016 για το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας του, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του Κεφαλαίου Α' του ανωτέρω Νόμου.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 03-07-2015

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.