Απόφαση 121-7238/18

Απόφαση 121/7238: Σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Χαλκιδέων Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, για την ανέγερση σχολικού κτηρίου προς μετεγκατάσταση του 26 ου Δημοτικού σχολείου Χαλκίδας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 121/7238: Σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Χαλκιδέων Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, για την ανέγερση σχολικού κτηρίου προς μετεγκατάσταση του 26 ου Δημοτικού σχολείου Χαλκίδας, (ΦΕΚ 30/ΑΑΠ/2018), 23-02-2018.

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) Διοίκηση, Στελέχωση Περιφέρειας, θέματα οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης κ.λ.π..

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999), Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας κ.λ.π..

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5 αυτού.

 

7. Τις διατάξεις του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης, όπως ισχύει σήμερα.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Δ/2016) Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.

 

9. Την υπ' αριθμόν 13074/319/1987 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 137/Δ/1987) Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Χαλκίδας (νομού Ευβοίας).

 

10. Την υπ' αριθμόν 17440/3520/1997 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 932/Δ/1997) Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Χαλκίδας (νομού Ευβοίας).

 

11. Την υπ' αριθμόν 36/2017 (πρακτικό 3/2017) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκιδέων, σχετικά με την έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Χαλκιδέων, προκειμένου να εγκριθεί το απαιτούμενο τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο για την ανέγερση σχολικού κτηρίου προς μετεγκατάσταση του 26ου Δημοτικού σχολείου Χαλκίδας.

 

12. Το υπ' αριθμόν 649/10-05-2017 αίτημα της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Χαλκιδέων περί τροποποίησης του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Χαλκιδέων, προκειμένου να εγκριθεί το απαιτούμενο τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο για την ανέγερση σχολικού κτηρίου προς μετεγκατάσταση του 26ου Δημοτικού σχολείου Χαλκίδας.

 

13. Το υπ' αριθμόν 6/Φ.ΣΥΠΟΘΑ/11-01-2018 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, με το οποίο διαβίβασε το πρακτικό 8/2017 (θέμα 6ο) με την γνωμοδότηση επί της αιτούμενης τροποποίησης του θέματος.

 

14. Το άρθρο 28 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

 

15. Την υπ' αριθμόν 13917/2017 (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/2017) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

 

και επειδή

 

1. Σύμφωνα με το νόμο 4447/2016, άρθρο 7, παράγραφος 13)β:

 

{Τα ισχύοντα κατά τη δημοσίευση του παρόντος Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης δύναται να τροποποιούνται σημειακά κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 4 και 5 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997).}

 

2. Με βάση την παράγραφο 7 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 όπως ισχύει:

 

{Αναθεώρηση ή τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου δεν επιτρέπεται πριν παρέλθει πενταετία από την έγκρισή του. Στο χρονικό αυτό διάστημα είναι κατ' εξαίρεση δυνατή η τροποποίηση του σχεδίου μόνον προκειμένου:

 

α) να καθορισθούν περιοχές ειδικής προστασίας σύμφωνα με την παράγραφο 4,

 

β) να καθορισθούν ζώνες ειδικών περιβαλλοντικών ενισχύσεων σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου αυτού και

 

γ) να αντιμετωπισθούν εξαιρετικές πολεοδομικές ανάγκες που δεν μπορούν να καλυφθούν στο πλαίσιο του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και αφορούν τον κοινωνικό εξοπλισμό της πόλης ή την εφαρμογή έργων και προγραμμάτων ή αναπλάσεων ή κυκλοφοριακών παρεμβάσεων μεγάλης κλίμακας ή τεχνικής υποδομής, καθώς και προκειμένου αυτό να εναρμονισθεί προς τις επιλογές ή κατευθύνσεις εγκεκριμένων, κατά τα άρθρα 6 έως και 8 του νόμου 2742/1999, Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης ή και κατά τα άρθρα 11 και 12 του νόμου 2742/1999 Περιοχών Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων και Σχεδίων και Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ).}

 

3. Η τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και εν συνεχεία η έγκριση απαιτούμενου ρυμοτομικού σχεδίου είναι αναγκαία για την ανέγερση σχολικού κτηρίου προς μετεγκατάσταση του 26ου Δημοτικού σχολείου Χαλκίδας, επί γηπέδου 4.300,00 m2 το οποίο είναι ιδιοκτησίας του Δήμου Χαλκιδέων μετά από δωρεά για το σκοπό αυτό.

 

4. Με το εγκεκριμένο γενικό πολεοδομικό σχέδιο, όπως αυτό τροποποιήθηκε, στην περιοχή του συγκεκριμένου γηπέδου προβλέπεται χρήση: Αστικό πράσινο - Ελεύθεροι χώροι.

 

5. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων με την υπ' αριθμόν 36/2017 (πρακτικό 3/2017) απόφασή του ενέκρινε ομόφωνα τη τροποποίηση του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Χαλκιδέων, προκειμένου να εγκριθεί το απαιτούμενο τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο για την ανέγερση σχολικού κτηρίου προς μετεγκατάσταση του 26ου Δημοτικού σχολείου Χαλκίδας.

 

6. Με το υπ' αριθμόν 649/10-05-2017 αίτημα η Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Χαλκιδέων αιτείται την τροποποίηση του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Χαλκιδέων, προκειμένου να εγκριθεί το απαιτούμενο τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο για την ανέγερση σχολικού κτηρίου προς μετεγκατάσταση του 26ου Δημοτικού σχολείου Χαλκίδας.

 

7. Με το υπ' αριθμόν 8/2017 (θέμα 6ο) πρακτικό το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Χαλκιδέων του Δήμου Χαλκιδέων σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας.

 

8. Η αρμοδιότητα έγκρισης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, ανήκει στο Γενικό Γραμματέα και νυν Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος, σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 2508/1997 σε συνδυασμό με το άρθρο 280 παράγραφος ΙΙ (8) του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), μετά από γνώμη του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων

 

9. Από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Τη σημειακή τροποποίηση της υπ' αριθμόν 13074/319/1987 απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Χαλκίδας (νομού Ευβοίας) (ΦΕΚ 137/Δ/1987), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 17440/3520/1997 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Χαλκίδας (νομού Ευβοίας) (ΦΕΚ 932/Δ/1997), ως κάτωθι:

 

Οι χρήσεις γης στην περιοχή του δημοτικού γηπέδου 4.300,00 m2, όπου προτείνεται για την ανέγερση σχολικού κτηρίου προς μετεγκατάσταση του 26ου Δημοτικού σχολείου Χαλκίδας, από Αστικό πράσινο - ελεύθεροι χώροι σε χώρο εκπαίδευσης, όπως απεικονίζεται και στο θεωρημένο από 10-05-2017 συνημμένο σχέδιο Π-1.11 (κλίμακας 1:10.000), από το Διευθυντή Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Χαλκιδέων.

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.121.18

 

Η απόφαση αυτή, με το συνημμένο σχέδιο να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λαμία, 30-01-2018

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.