Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 83

Άρθρο 83: Καθορισμός αμοιβής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα ποσοστά αμοιβών μελετών κτιριακών έργων υπολογίζονται με βάση το γενικό τύπο του άρθρου 2. Οι συντελεστές κ και μ έχουν για κάθε κατηγορία τις παρακάτω τιμές:

 

α) Αρχιτεκτονικών Μελετών.

 

Για έργα κατηγορίας Ι κ = 0,80 μ = 29,00

Για έργα κατηγορίας ΙΙ κ = 1,00 μ = 36,00

Για έργα κατηγορίας ΙΙΙ κ = 1,80 μ = 48,00

Για έργα κατηγορίας IV κ = 2,40 μ = 43,00

Για έργα κατηγορίας V κ = 2,90 μ = 63,00

 

β) Μελετών φέρουσας κατασκευής

 

Για έργα κατηγορίας Ι κ = 2,00 μ = 26,00

Για έργα κατηγορίας ΙΙ κ = 2,40 μ = 28,00

Για έργα κατηγορίας ΙΙΙ κ = 3,00 μ = 37,00

Για έργα κατηγορίας IV κ = 3,70 μ = 35,00

 

γ) Μελέτες εγκαταστάσεων

 

Για έργα κατηγορίας Ι κ = 1,50 μ = 20,00

Για έργα κατηγορίας ΙΙ κ = 2,00 μ = 35,00

Για έργα κατηγορίας ΙΙΙ κ = 2,30 μ = 45,00

Για έργα κατηγορίας IV κ = 2,50 μ = 45,00.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παράγραφο 1 του άρθρου 42 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 

2. Η ολική αμοιβή μελετών κατανέμεται σε ποσοστά κατά στάδια ως ακολούθως:

 

Μελέτες

Αρχιτεκτονική

Στατική

Εγκαταστάσεων

Προμελέτη

35%

25%

25%

Οριστική μελέτη

25%

35%

35%

Μελέτη εφαρμογής (άνευ τευχών δημοπράτησης)

40%

40%

40%

 

Στο στάδιο της προμελέτης των αρχιτεκτονικών περιλαμβάνεται και το προσχέδιο, το οποίο αποτιμάται σε ποσοστό 20% της ολικής αμοιβής.

 

3. Η αμοιβή της αρχιτεκτονικής μελέτης Κτιριακού έργου υπολογίζεται επί του συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης περιλαμβάνοντος και τους προϋπολογισμούς φέρουσας κατασκευής και εγκαταστάσεων.

 

4. Η αμοιβή των μελετών φέρουσας κατασκευής Κτιριακού έργου υπολογίζεται βάσει του αντιστοίχου προϋπολογισμού δαπάνης αυτής.

 

5. Η αμοιβή των μελετών εγκαταστάσεων κτιριακού έργου υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε ανεξάρτητο είδος εγκαταστάσεων όπως αυτό αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 80 και επί τη βάσει του προϋπολογισμού κάθε είδους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παράγραφο 2 του άρθρου 42 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 

6. Ο Μελετητής της αρχιτεκτονικής μελέτης υποχρεούται να παρέχει στοιχεία στους Μελετητές της φέρουσας κατασκευής και των εγκαταστάσεων, στα δε ποσοστά της αμοιβής της αρχιτεκτονικής μελέτης περιλαμβάνεται και η υποχρέωσις αυτή.

 

7. Σε περίπτωση έργων που απαιτούν υπολογισμούς σε δυναμικές ενέργειες, όπως αντισεισμικών και άλλων αναλόγων, η αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης που προκύπτει από τον πίνακα 2 του άρθρου 83 προσαυξάνεται κατά 80%.

 

Εάν απαιτείται από τον αντισεισμικό κανονισμό αντισεισμικός έλεγχος έργου Ι και ΙΙ κατηγορίας ή απαιτείται υπολογισμός σε δυναμικές ενέργειες, η μελέτη φέρουσας κατασκευής υπάγεται στην ΙΙΙ κατηγορία. Στην προσαύξηση της παρούσας παραγράφου δεν περιλαμβάνεται το ποσό των αμοιβών που αντιστοιχεί στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου μόνου του προεδρικού διατάγματος 152/1987 (ΦΕΚ 80/Α/1987).

 

8. Η αμοιβή για τη μελέτη συγκροτήματος κτιρίων υπολογίζεται θεωρουμένου ότι κάθε ένα από τα κτίρια του συγκροτήματος αποτελεί ανεξάρτητη μονάδα.

 

9. Στην περίπτωση ανάθεσης μελέτης ενός και του αυτού έργου κατά τμήματα αυτής σε περισσότερους από έναν Μελετητές που δεν είναι συνεταιρισμένοι ή δεν αποτελούν κοινοπραξία, η αμοιβή κάθε ενός εξ' αυτών υπολογίζεται ιδιαίτερα για το τμήμα της μελέτης το οποίο εκπόνησε.

 

10. Στην περίπτωση ανάθεσης στον ίδιο Μελετητή περισσότερων της μιας επιμέρους μελέτες, που αφορούν στο ίδιο και το αυτό έργο, η αμοιβή για κάθε μελέτη υπολογίζεται ιδιαίτερα όπως εάν είχε ανατεθεί σε διάφορους Μελετητές.

 

11. Εάν το αυτό έργο υπάγεται, ως προς τις επιμέρους μελέτες αυτού, σε διάφορες κατηγορίες, η αμοιβή του Μελετητή υπολογίζεται ιδιαίτερα στη βάσει της καθοριζομένης αναλόγως της κατηγορίας στην οποία ανήκει κάθε μια από τις επιμέρους μελέτες.

 

12. Οποιαδήποτε τροποποίηση επέρχεται στη μελέτη μετά την έγκριση αυτής συνεπάγεται πρόσθετη αποζημίωση ίση με την αμοιβή που εξάγεται από τον αντίστοιχο πίνακα αμοιβών, αλλά μόνο για τη δαπάνη του τροποποιουμένου τμήματος, άσχετα με τον αρχικό προϋπολογισμό.

 

13. Για κάθε πρόσθετη απασχόληση του Μελετητή που δεν περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις της μελέτης κατά τις προδιαγραφές ή σε άλλες διατάξεις αμοιβών, ο Μελετητής δικαιούται ιδιαίτερη αποζημίωση.

 

14. Στην περίπτωση που με εντολή τροποποίησης της μελέτης από τον εργοδότη κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης, επέρχεται λόγω της εντολής αυτής επαύξηση της εργασίας χωρίς όμως να προκληθεί ανάλογη αύξηση του προϋπολογισμού, η νέα εργασία αμείβεται ιδιαίτερα προσθέτοντας τον προϋπολογισμό αυτής στο συνολικό προϋπολογισμό του έργου.

 

15. Η αμοιβή μελέτης εγκαταστάσεων κτιριακού έργου όπως προσδιορίζεται βάσει του άρθρου γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ισχύει για κτιριακά έργα των οποίων η αρχιτεκτονική μελέτη κατατάσσεται στις κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. Η αμοιβή μελέτης εγκαταστάσεων κτιριακών έργων των οποίων η αρχιτεκτονική μελέτη κατατάσσεται στις κατηγορίες άνω των ΙΙΙ και η οποία προσδιορίζεται ομοίως ως ανωτέρω προσαυξάνεται κατά 20%.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 42 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 

16. Η προκαταρκτική μελέτη κτιριακών έργων, αποτελεί ιδιαίτερο στάδιο και η αμοιβή της είναι ίση με ποσοστό 15% της ολικής αμοιβής της αντίστοιχης μελέτης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 16 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 42 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.