Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 82

Άρθρο 82: Κατηγορίες μελετών κτιριακών έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κάθε μια από τις αναφερόμενες στο άρθρο 80 μελέτες κτιριακού έργου, αναλόγως των απαιτήσεων, του αντικείμενου και της δυσχέρειας αυτού υπάγεται σε μία κατηγορία από αυτές που παρατίθενται στις επόμενες παραγράφους. Σε ένα έργο οι επιμέρους μελέτες μπορούν να υπάγονται σε διάφορες κατηγορίες.

 

2. Κατηγορίες Αρχιτεκτονικών Μελετών: Οι κατηγορίες αρχιτεκτονικών μελετών κτιριακών έργων είναι οι ακόλουθες:

 

α) Κατηγορία Ι

 

Αρχιτεκτονικές μελέτες που έχουν ως αντικείμενο κτίρια μονώροφα με στοιχειώδη εσωτερική διάταξη και απλούστατη διαμόρφωση του όγκου τους, όπως αποθήκες και υπόστεγα αγροτικής χρήσης, δεξαμενές υπόγειες, μικρού μεγέθους στάβλοι, μεμονωμένα κτίρια χώρων στάθμευσης ενός ή δύο μικρών αυτοκινήτων.

 

β) Κατηγορία ΙΙ

 

Αρχιτεκτονικές μελέτες που έχουν ως αντικείμενο κτίρια με απλή λειτουργία, εσωτερική διάταξη και διαμόρφωση του όγκου τους, όπως βιομηχανικές και εμπορικές αποθήκες, δεξαμενές υπέργειες, κτίρια στάθμευσης αυτοκινήτων, βιοτεχνικά κτίρια με απλή λειτουργική διάταξη.

 

γ) Κατηγορία ΙΙΙ

 

Αρχιτεκτονικές μελέτες που έχουν ως αντικείμενα κτίρια με αυξημένες απαιτήσεις λειτουργίας, εσωτερικής διάταξης και διαμόρφωση του όγκου τους, όπως κτίρια κατοικιών, κτίρια γραφείων, καταστήματα, νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί, σχολικά κτίρια στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, σιδηροδρομικοί σταθμοί, σταθμοί λεωφορείων, βιομηχανικά κτίρια, υδατόπυργοι, τουριστικές εγκαταστάσεις μέχρι και Β' τάξης, κινηματογράφοι, ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις, μικρής κλίμακας κτίρια προνοιακού χαρακτήρα, και γενικά κάθε φύσεως έργα που δεν εμπίπτουν στις άλλες κατηγορίες.

 

δ) Κατηγορίας IV

 

Αρχιτεκτονικές μελέτες που έχουν ως αντικείμενο κτίριο με σύνθετη λειτουργία και αυξημένες τεχνικές ή αισθητικές απαιτήσεις, όπως κτίρια ανώτατης και ανώτερης εκπαίδευσης, θέατρα, εκκλησίες, νοσοκομεία, διοικητικά κτίρια, μουσεία, βιβλιοθήκες, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, εμπορικά κέντρα, κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, αεροσταθμοί, τουριστικές εγκαταστάσεις τάξης ανώτερης της Β'.

 

ε) Κατηγορία V

 

Αρχιτεκτονικές μελέτες που έχουν ως αντικείμενο έργο ή τμήμα έργων των οποίων οι αυξημένες λειτουργίες, αισθητικές ή τεχνικές απαιτήσεις επιβάλλουν αναζήτηση και μελέτη δυσανάλογη προς τη δαπάνη εκτέλεσης, όπως εντάξεις μνημείων εν γένει, διαμορφώσεις ελεύθερων χώρων και τοπίου (πλατειών, κήπων, πάρκων, περιβάλλοντος χώρου κτιρίου), περίπτερα εκθέσεων, επίπλωση και εξοπλισμό χώρων, εσωτερικές διακοσμήσεις, εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης ή επέμβασης σε κτίρια χαρακτηρισμένα σαν μνημεία, διατηρητέα ή παραδοσιακά).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τροποποιήθηκε ως άνω από την παράγραφο 1 του άρθρου 41 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 

3. Κατηγορίες μελετών φέρουσας κατασκευής. Οι κατηγορίες μελετών φέρουσας κατασκευής κτιριακών έργων είναι οι ακόλουθες:

 

α) Κατηγορία Ι. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι μελέτες απλών φερουσών κατασκευών που απαιτούν στοιχειώδεις μόνο υπολογισμούς, όπως μελέτες κατασκευών μέχρι διωρόφου από τοιχοποιία και οποιασδήποτε φέρουσας κατασκευής δαπέδων και στεγών, ελαφρές ξύλινες κατασκευές, βοηθητικές κατασκευές εργοταξίου (συνήθη ικριώματα, προστατευτικά προστεγάσματα κ.λ.π.).

 

β) Κατηγορία ΙΙ. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι μελέτες φερουσών κατασκευών που απαιτούν απλούς υπολογισμούς αλλά ακριβέστερους της προηγούμενης κατηγορίας, καθορισμό και απεικόνιση των φερόντων στοιχείων όπως μελέτες κατασκευών μέχρι διωρόφου μικτής κατασκευής εξ υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος και τοιχοποιιών, δοκών και πλακών απλής διάταξης, σιδηρών κατασκευών απλών κτιρίων των οποίων οι κύριοι φορείς (δοκοί και υποστυλώματα) προβλέπονται αποκλειστικά από πρότυπα ελάσματα, απλές μεταλλικές στέγες μέχρι ανοίγματος 10 m.

 

γ) Κατηγορία ΙΙΙ. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι μελέτες φερουσών κατασκευών που απαιτούν πλήρη στατικό υπολογισμό όλων των φερόντων στοιχείων βάσει των εν χρήσει μεθόδων και βοηθημάτων, όπως μελέτες σκελετών από οπλισμένο σκυρόδεμα, υπολογιζομένων ως επιπέδων φορέων, πλαισίων εξ ευθυγράμμων ράβδων, σιδηρών κατασκευών, τοίχων αντιστήριξης εξ οπλισμένου σκυροδέματος, έργων αντιστήριξης γειτονικών κτιρίων, ξύλινων κατασκευών ιδιαζούσης μορφής, και εν γένει πάσης φύσεως στατικών μελετών έργων που δεν εμπίπτουν στις άλλες κατηγορίες.

 

δ) Κατηγορία IV. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι μελέτες φερουσών κατασκευών που απαιτούν ιδιάζοντες στατικούς υπολογισμούς (εξαιρουμένων των αντισεισμικών τοιούτων των έργων των προηγούμενων κατηγοριών), όπως μελέτες σκελετών από οποιοδήποτε υλικό υπολογιζομένων ως φορέων στο χώρο, κελυφών, πτυχωτών φορέων και εν γένει φορέων ειδικής μορφής, προεντεταμένων κατασκευών, σιλό, υδατόπυργων, ιστών τρούλων, ειδικών θεμελιώσεων, τόξων, αναρτημένων στεγών, σύμμεικτων φορέων και σιδηρών κατασκευών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εδάφιο δ) τροποποιήθηκε ως άνω από την παράγραφο 2 του άρθρου 41 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 

4. Κατηγορίες μελετών εγκαταστάσεων

 

α) Κατηγορία Ι

 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μελέτες εκλογής είδους, μεγέθους και διάταξης μηχανημάτων εξυπηρετούντων τη λειτουργία του κτιρίου άνευ μελέτης των τροφοδοτούντων τα μηχανήματα ταύτα παντός είδους δικτύων, δηλαδή μελέτες που συνίστανται από ενιαία μηχανημάτων σημαντικής αξίας ή τυποποιημένης συνήθους κατασκευής, ως και τέτοιες περιλαμβάνουν σύνολο μηχανημάτων απάντων επιλεγομένων προς ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων βάσει απλών συλλογικών ή σχετικής επιλογής.

 

Ενδεικτικώς στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι παρακάτω μελέτες εγκαταστάσεων:

 

- Εξοπλισμός μαγειρείου ή κυλικείου (μαγειρικές συσκευές, ψυκτικές συσκευές, βραστήρες, φούρνοι, θερμοτράπεζες, μηχανές πλύσεως σκευών, μηχανές, αποφλοιώσεως γεωμήλων, φορητά ψυγεία, ψύκτες ύδατος κ.λ.π.).

- Εξοπλισμός πλυντηρίου (πλυντικές μηχανές, σπιτικές μηχανές, στεγνωτικές μηχανές, αποσκληρυντικές μηχανές κ.λ.π.).

- Εγκαταστάσεις πυροσβέσεως με φορητούς πυροσβεστήρες (όχι με νερό).

- Καπνοσυλλέκτες.

- Αποτεφρωτικοί κλίβανοι.

- Συγκροτήματα εξοπλισμού ιατρείων ή νοσοκομείων (βραστήρες, αποστειρωτήρες, μηχανήματα ακτίνων κ.λ.π.)

- Συγκροτήματα συσκευών τυποποιημένης συνήθους κατασκευής, που εξυπηρετούν συγκεκριμένη χρήση.

 

β) Κατηγορία ΙΙ

 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μελέτες συνήθων εγκαταστάσεων εξυπηρετικών του έργου που περιλαμβάνουν τα μηχανήματα, τα εξαρτήματα, τις συσκευές και τα δίκτυα, εφόσον αυτά αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο εγκατάστασης. Ενδεικτικώς ως ανήκουσες στην κατηγορία αυτή αναφέρονται οι κάτωθι μελέτες εγκατάστασης:

 

- Ανυψωτικά και μεταφορικά συστήματα συνήθους τυποποιημένης κατασκευής (ανελκυστήρες ευθύγραμμοι, γερανογέφυρες, κυλιόμενες κλίμακες, συγκροτήματα μεταφορικών ταινιών, κυλιόμενοι τάπητες κ.λ.π.).

- Συγκροτήματα επεξεργασίας ύδατος.

- Παροχή και διανομή ύδατος πόλεως και θερμού τοιούτου (πιεστικά δοχεία, δεξαμενές, αντλίες θερμαντήρες, δίκτυο διανομής θερμού - ψυχρού ύδατος, υδραυλικοί υποδοχείς κ.λ.π.).

- Εγκαταστάσεις αποχέτευσης, συνήθεις μετά των ειδών υγιεινής (δίκτυο αποχέτευσης, βόθροι, δεξαμενές καθιζήσεως, λιποσυλλέκτες κ.λ.π.).

- Πυροσβεστικές εγκαταστάσεις με νερό μη αυτόματο, ως δεξαμενές, αντλίες πυροσβεστικές φωλεές, διάφορα εξαρτήματα κ.λ.π.)

- Εγκαταστάσεις τηλεφωνικού δικτύου μετά ή άνευ τηλεφωνικού κέντρου.

- Εγκαταστάσεις ενδοσυνεννοήσεως.

- Εγκαταστάσεις ηλεκτρικών σημάνσεων (κώδωνες, εγκαταστάσεις συναγερμού, ανιχνεύσεως πυρκαγιάς κ.λ.π.).

- Εγκαταστάσεις παροχής οξυγόνου, πεπιεσμένου αέρα, υγραερίου, φωταερίου και αερίων εν γένει (συσκευές παραγωγής ή αποθήκευσης αερίου, δίκτυο διανομής, μετρητές, εξαρτήματα παροχής, στόμια κ.λ.π.).

- Εγκαταστάσεις αντλητικών συγκροτημάτων.

- Εγκαταστάσεις αναρροφήσεως (κενού).

- Συνήθεις εγκαταστάσεις φωτισμού ανοικτών χώρων (οδοί μέσα σε συγκροτήματα οικοδομών περιβάλλων χώρος κτιρίων, γυμναστήρια, στάδια, χώροι αποθηκεύσεων κ.λ.π.).

- Εγκαταστάσεις μεταφοράς με πεπιεσμένο αέρα.

- Εγκαταστάσεις θερμομονώσεων.

- Εγκαταστάσεις ηχομονώσεων.

- Διατάξεις αναζητήσεως προσώπων.

- Διατάξεις ελέγχου πορείας νυκτοφυλάκων.

- Μεγαφωνικές εγκαταστάσεις.

- Εγκαταστάσεις φωτοσήμανσης.

- Εγκαταστάσεις ηλεκτροακουστικές (μετάδοση ήχου μουσικής).

- Εγκαταστάσεις τηλεόρασης, ως εσωτερικά ανοικτά ή κλειστά κυκλώματα τηλεοράσεως.

- Εγκαταστάσεις αλεξικέραυνων.

- Εγκαταστάσεις που δεν περιλαμβάνονται στις υπόλοιπες κατηγορίες.

 

γ) Κατηγορία ΙΙΙ.

 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μελέτες ειδικών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν το έργο και περιλαμβάνουν τα μηχανήματα, τα εξαρτήματα, τις συσκευές και τα δίκτυα εφόσον αυτά αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο εγκατάστασης. Έτσι στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται μελέτες εγκαταστάσεων που απαιτούν εμπεριστατωμένη αντιμετώπιση μελέτες που απαιτούν ειδικές τεχνικές γνώσεις.

 

- Εγκαταστάσεις θερμάνσεως με νερό ή ατμό.

- Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις φωτισμού (μετά φωτιστικών σωμάτων) και κίνησης (υποσταθμός, πίνακες διανομής, δίκτυα, συσκευές, όργανα, εξαρτήματα, γειώσεις κ.λ.π.).

- Λεβητοστάσια παραγωγής υπέρθερμου νερού υπό πίεση και δίκτυα διανομής του.

- Εγκαταστάσεις φωτισμού ειδικών απαιτήσεων (π.χ. εκθέσεων, αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, σκηνών θεάτρου, πινακοθηκών, διακοσμητικοί φωτισμοί κ.λ.π.).

- Ειδικές εγκαταστάσεις, εργαστηρίων, ινστιτούτων και Βιομηχανιών.

- Εγκαταστάσεις με μη συνήθη υλικά ή προοριζόμενες για πειραματικούς σκοπούς.

- Εγκαταστάσεις αυτομάτων δικτύων κατασβέσεως πυρκαϊάς με νερό ή διοξείδιο του άνθρακα.

- Εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνίας και τηλεσημάνσεως που απαιτούν ειδικές γνώσεις.

- Εγκαταστάσεις αλεξικέραυνων με ειδική προστασία.

- Εγκαταστάσεις γειώσεων υψηλής στάθμης για εργαστηριακούς σκοπούς.

 

δ) Κατηγορία IV.

 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μελέτες υπολογισμού και σχεδίασης εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, συσκευών, εξαρτημάτων και δικτύων εξυπηρετικών του κτιρίου που απαιτούν ειδικό σχεδιασμό. Ενδεικτικά στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:

 

- Εγκαταστάσεις κλιματισμού και αερισμού.

- Λεβητοστάσια παραγωγής ατμού και δίκτυα διανομής του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τροποποιήθηκε ως άνω από την παράγραφο 3 του άρθρου 41 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 

5. Σε περίπτωση αμφιβολίας περί της κατηγορίας στην οποία υπάγεται το έργο αποφασίζει για αυτή, εάν μεν πρόκειται περί έργων του Δημοσίου ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ο οικείος φορέας ή η εποπτεύουσα το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου αρχή, εάν δε πρόκειται περί ιδιωτικών έργων η αρμόδια πολεοδομική Υπηρεσία.

 

6. Πέρα της διάκρισης των μελετών στις ανωτέρω κατηγορίες, οι μελέτες των Κτιριακών έργων διακρίνονται επίσης:

 

α) Μελέτες έργων εκτελούμενων από την αρχή.

β) Μελέτες επέκτασης υφιστάμενων έργων.

γ) Μελέτες μεταρρυθμίσεως ή αποκατάστασης, που δημιουργούν στον Μελετητή ευθύνες δυσανάλογες προς την δαπάνη των προς εκτέλεση εργασιών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.