Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Ταχυμετρικές αποτυπώσεις στην ύπαιθρο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη λήψη στοιχείων χαρακτηριστικών υψομετρικών σημείων και σημείων λεπτομερειών του εδάφους, με την ταχυμετρική μέθοδο, υπολογισμό και μεταφορά τους με αναγωγές επί του διαγράμματος, σχεδίαση οριζοντιογραφίας και χάραξη καμπυλών, μελάνωμα σχεδίου, δημιουργία αντιγράφου σε πλαστικό διαφανές ή οθόνη με μια διαφανή φωτοτυπία και πέντε κοινών φωτοτυπιών, για κάθε στρέμμα εδάφους που αποτυπώνεται, οι τιμές ορίζονται στον ακόλουθο πίνακα: (υπάρχοντος του τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου).

 

Α/Α

Κατηγορία εδάφους αναλόγως κλίσεων

1:200

1:500

1:1000

1:2000

1:5000

1:10000

Α

0 έως 5%

325

130

65

33

13

6.5

Β

5 έως 20%

357

143

71

36

14

7

Γ

20 έως 50%

455

182

91

45

18

9

Δ

50 έως 100%

650

260

130

65

26

13

Ε

100 και άνω

728

286

143

71

29

14

 

2. Η υψομέτρηση (εργασία υπαίθρου) αμείβεται με το 60% της τιμής που αντιστοιχεί.

 

3. Σε καλυμμένα από δέντρα εδάφη η τιμή προσαυξάνεται κατά 80% της αντίστοιχης τιμής κατηγορίας εδάφους Α.

 

4. Στα καλυμμένα από νερά εδάφη η τιμή προσαυξάνεται κατά 60% της αντίστοιχης τιμής κατηγορίας εδάφους Α.

 

5. Οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους τιμές εφαρμόζονται για αποτύπωση λωρίδας πλάτους ίσου ή μεγαλυτέρου του ακόλουθου πίνακα.

 

Ενδείξεις/Κλίμακα

1:200

1:500

1:1000

1:2000

1:5000

1:10000

Συμβατικό πλάτος σε m

 

 

 

 

 

 

α) Σε συνηθισμένο έδαφος

80

150

200

300

500

600

β) Σε δασωμένο έδαφος

40

75

100

150

250

300

 

6. Σε περίπτωση αποτυπώσεων λωρίδας πλάτους μικρότερου αυτού που αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα, οι τιμές της αποτύπωσης προσαυξάνονται ως εξής:

 

- Για πλάτος ζώνης ίσο με το 75% του πίνακα, προσαύξηση 10% της εκάστοτε αντίστοιχης τιμής,

- Για πλάτος ζώνης ίσο με το 50% του πίνακα, προσαύξηση 20% της εκάστοτε αντίστοιχης τιμής.

- Για πλάτος ζώνης ίσο με το 25% του πίνακα, προσαύξηση 30% της εκάστοτε αντίστοιχης τιμής.

- Για ενδιάμεσες τιμές ισχύει γραμμική παρεμβολή.

 

Ως ελάχιστη τιμή λωρίδας αποτύπωσης ορίζεται η εξαγόμενη σύμφωνα με τα παραπάνω για πλάτος 25% του συμβατικού.

 

7. Για την αποτύπωση ζώνης για προμελέτη οδοποιίας οι ανωτέρω τιμές εκτός των προσαυξήσεων από τις άλλες κατηγορίες λαμβάνουν πρόσθετη προσαύξηση 5% επί των βασικών τιμών του πεδινού εδάφους, λόγω της λήψης των επιπλέον απαιτούμενων ειδικών στοιχείων.

 

8. Σε περίπτωση μη ύπαρξης χαρακτηριστικών ορίων αποτύπωσης ο προσδιορισμός αυτών αμείβεται με 650 δραχμές ανά χιλιόμετρο μήκους. Σε περίπτωση αποτύπωσης λωρίδας αμείβεται με 650 δραχμές ανά χιλιόμετρο μήκους ο προσδιορισμός του άξονα αυτής.

 

9. Καλυμμένα από μεν δέντρα θεωρούνται τα εδάφη σε περίπτωση ύπαρξης δέντρων οποιασδήποτε φύσεως θάμνων ή καλαμιών τέτοιου ύψους ώστε να παρεμποδίζεται σημαντικά η εκτέλεση των εργασιών σκοπεύσεων και μετρήσεων, ενώ από νερά εφόσον τα εδάφη που αναγκαστικά αποτυπώνονται κατά το χρόνο της κάλυψης, είναι σε κατάσταση βαλτώδη, η δε αποτύπωση μπορεί να γίνει χωρίς πλωτό μέσο.

 

10. Καλυμμένα από κατασκευές, δηλαδή οικοδομές, μάνδρες, συρματοπλέγματα, φρεάτια, υπόστεγα τεχνικά έργα κ.λ.π. θεωρούνται τα εδάφη όταν ο αριθμός των απαιτούμενων χαρακτηριστικών σημείων, για την αποτύπωση των κατασκευών αυτών, είναι μεγαλύτερος του 20 ανά 10 στρέμματα και κατατάσσονται όπως ο κατωτέρω πίνακας:

 

Α/Α

Κατηγορία κάλυψης

Αριθμός χαρακτηριστικών σημείων

Ι

Εξαιρετικά πυκνό

200 και πλέον

II

Πυκνό

120 έως 200

III

Λιγότερο πυκνό

40 έως 120

ΙV

Αραιό

20 έως 40

V

Ακάλυπτο

μέχρι 20

 

Η επιμέτρηση γίνεται πάνω στα σχέδια που παραδίδονται και επιμετρώνται όλα τα χαρακτηριστικά σημεία που περιγράφουν με σαφήνεια τις κατασκευές.

 

11. Σε καλυμμένα από κατασκευές εδάφη οι τιμές της παραγράφου 1 του παρόντος, προσαυξάνονται κατά τα παραπάνω ποσοστά της αντίστοιχης τιμής κατηγορίας εδάφους Α.

 

Για την κατηγορία κάλυψης Ι κατά 80%

Για την κατηγορία κάλυψης ΙΙ κατά 50%

Για την κατηγορία κάλυψης ΙΙΙ κατά 30%

Για την κατηγορία κάλυψης IV κατά 10%

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παράγραφοι 10 και 11 προστέθηκαν από το άρθρο 5 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.