Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 143

Άρθρο 143: Υποβλητέα τεύχη και σχέδια προμελέτης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο φάκελλο της προμελέτης περιέχονται τα ακόλουθα:

 

1. Τεύχη.

 

Αυτά περιλαμβάνουν:

 

α) Τεχνική έκθεση στην οποία περιγράφονται λεπτομερώς οι πρόσφορες λύσεις που εξετάστηκαν και αιτιολογείται επαρκώς από τεχνικοοικονομικής πλευράς η προτεινόμενη λύση από το μελετητή. Αναφέρονται επίσης οι πηγές λήψης των δοκίμων υλικών και τα αποτελέσματα της σχετικής εργαστηριακής εξέτασης αυτών, εάν αυτές έχουν προταθεί από το Μελετητή και εγκριθεί από τον Εργοδότη (αρμόδια αρχή).

 

β) Μελέτη θεμελίωσης.

Αυτή συντάσσεται βασισμένη στα αποτελέσματα των γεωτρήσεων και τυχόν λοιπών συμπληρωματικών ερευνών και δοκιμασιών, προτείνεται δε σε αυτή ο ενδεικνυόμενος οικονομοτεχνικός τρόπος θεμελίωσης με πλήρη αιτιολόγηση. Όπου δεν απαιτούνται γεωτρήσεις ή άλλες έρευνες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 141 της παρούσας, η μελέτη θεμελίωσης γίνεται βάσει αιτιολογημένων παραδοχών από το μελετητή.

 

γ) Στατικούς υπολογισμούς.

Με αυτούς αιτιολογείται η επάρκεια των κυρίων διατομών του έργου.

 

2. Αναλυτική προμέτρηση των εργασιών κατ' είδος.

 

3. Προϋπολογισμός δαπάνης του έργου για κάθε μια από τις λύσεις που εξετάστηκαν βάσει τιμών μονάδας που εξάγονται από εγκεκριμένες αναλύσεις τιμών ή αν αυτές δεν υπάρχουν βάσει τρεχουσών τιμών μονάδας, που ισχύουν για τις κατασκευές στην περιοχή στην οποία βρίσκεται το έργο.

 

4. Σχέδια.

Τα σχέδια που υποβάλλονται περιλαμβάνουν:

 

α) Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500.

Σε αυτό φαίνεται ο άξονας της οδού με τους πασσάλους και τα υψόμετρά τους στη θέση του έργου, όπως και η ακριβής τοποθέτηση του τεχνικού.

β) Απόσπασμα μηκοτομής της οριστικής μελέτης της οδού στη θέση της γεφύρωσης σε κλίμακα 1:1.000/1:100.

γ) Γενικά σχέδια διάταξης για κάθε λύση που εξετάστηκε στα οποία περιλαμβάνονται σε κατάλληλες κλίμακες, κάτοψη, οριζόντια τομή ή ημιτελή, κατά μήκος τομή ή ημιτελή, πρόσοψη ή μισή πρόσοψη και οι απαιτούμενες τομές. Επίσης πάνω στα σχέδια αναγράφονται σε πινακίδες οι βάσεις και παραδοχές του υπολογισμού, δηλαδή:

 

γ)α) κλάση φορτίων,

γ)β) σταθερές των γαιών,

γ)γ) σεισμικός συντελεστής,

γ)δ) ανεκτή τάση εδάφους θεμελίωσης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.