Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 142

Άρθρο 142: Υποβλητέα τεύχη και σχέδια προκαταρκτικής επεξεργασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο φάκελο της προκαταρκτικής επεξεργασίας περιέχονται:

 

1. Γενικό λεπτομερές τοπογραφικό διάγραμμα σε κατάλληλη κλίμακα της περιοχής της θέσης του έργου με ένδειξη των γενικών γραμμών αυτού.

 

2. Έκθεση που περιγράφει το σκοπό του έργου, τα γενικά χαρακτηριστικά του έργου όπως επίσης και τις τυχόν επιπτώσεις αυτού σε άλλα γειτονικά υφιστάμενα ή προβλεπόμενα έργα. Επίσης τις θέσεις και ποσότητες λήψης δοκίμων υλικών.

 

3. Υδραυλική μελέτη, για την περίπτωση γεφύρωσης ή διευθέτησης υδάτινης φυσικής ροής, στην οποία περιλαμβάνονται:

 

α) Η λεκάνη απορροής.

β) Ο υπολογισμός της μέγιστης απορροής με τη βοήθεια προσεγγιστικών μεθόδων.

γ) Κάθε πληροφορία σχετικά με τη μέγιστη στάθμη πλημμύρας.

δ) Υδραυλικός υπολογισμός, με εφαρμογή των καλυτέρων δυνατών προσεγγιστικών μεθόδων προσδιορισμού της ανώτατης στάθμης πλημμυρών. Σε αυτό εξαντλείται και η έρευνα κίνδυνου διάβρωσης των βάθρων της γέφυρας και προσχώσεως της κοίτης χειμάρρων, ποταμών κ.λ.π.

ε) Διατομή της ροής στη θέση γεφύρωσης στην οποία να φαίνεται στο ενδεδειγμένο (υδραυλικά) ελάχιστο άνοιγμα γέφυρας σύμφωνα με τον Μελετητή.

 

4. Για την περίπτωση γεφύρωσης τεχνητής ροής η έκθεση συμπληρώνεται με τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί από τον Μελετητή. Επίσης υποβάλλεται οριζοντιογραφία γενικής διάταξης και διατομή της ροής στη θέση γεφύρωσης στην οποία σημειώνεται και το άνοιγμα της γέφυρας.

 

5. Στην περίπτωση διασταύρωσης γεφύρωσης οδού ή σιδηροδρομικής γραμμής, η έκθεση συμπληρώνεται με αιτιολόγηση του προτεινόμενου ανοίγματος. Υποβάλλεται επίσης διατομή του περιτυπώματος που αφήνεται πάνω (CABARI). Σε ειδικές περιπτώσεις όπως π.χ. σε γεφυρώσεις σιδηροδρομικών γραμμών, ανισόπεδων διασταυρώσεων αστικών οδών κ.λ.π. επιζητείται και η έγγραφη άποψη της αρμόδιας Υπηρεσίας.

 

6. Εισήγηση για τις απαραίτητες έρευνες, του τρόπου εκτέλεσης τους κ.λ.π. επαρκώς δικαιολογημένων. Αυτή συνοδεύεται και από τοπογραφικό διάγραμμα κατάλληλης κλίμακας στο οποίο φαίνονται οι θέσεις γεωτρήσεων, δειγματοληψιών κ.λ.π.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.