Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 141

Άρθρο 141: Γεωτεχνικές έρευνες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αυτές γίνονται με πρόταση (όπως αυτή διατυπώνεται στο στάδιο της προκαταρκτικής επεξεργασίας) του Μελετητή και τη εντολή του Εργοδότη (αρμόδια αρχή). Στη πρότασή του ο Μελετητής παρέχει πληροφορίες ως προς το είδος του έργου και το είδος της επιβαλλόμενης έρευνας. Εκτελεί την πασσάλωση των θέσεων των γεωτρήσεων κατά την εκτέλεσή τους και την χωροσταθμική εξάρτηση αυτών. Επίσης εισηγείται το βάθος των γεωτρήσεων, τις επιθυμητές διαμέτρους αυτών, τις δειγματοληψίες και τα αναφερόμενα στις διενέργειες των αναγκαίων δοκιμασιών επί των δειγμάτων.

 

2. Σε τεχνικά έργα μικρής σημασίας ανοίγματος μέχρι 10,00 m μπορεί κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του Μελετητή και έγκρισης του Εργοδότη (αρμόδια αρχή) να παραλείπεται η εκτέλεσις ερευνών. Στην περίπτωση μη εκτέλεσης ερευνών ο Μελετητής υποχρεούται να παράσχει στοιχεία από επιφανειακές ενδείξεις και επιτόπου πληροφοριών από παρακείμενα έργα σχετικά με τη φύση του εδάφους θεμελίωσης καθορίζοντας και την ανεκτή τάση θεμελίωσης, ελεγχομένης κατά την κατασκευή του έργου.

 

3. Μετά την έγκριση της προμελέτης, μπορεί εφόσον κριθεί από τον Μελετητή τεχνικά απαραίτητο και εγκριθεί από τον Εργοδότη (αρμόδια αρχή) να εκτελεσθούν συμπληρωματικές γεωτρήσεις ή άλλες έρευνες. Επίσης γίνονται οι δειγματοληψίες προς διαπίστωση της καταλληλότητας των αδρανών υλικών και της προσφερόμενης δόκιμης ποσότητας αυτών κ.λ.π. Και στην περίπτωση αυτή ο Μελετητής υποχρεούται να υποδεικνύει και να προγραμματίζει τις δειγματοληψίας όπως επίσης και τις απαιτούμενες εργαστηριακές δοκιμές, να επισημαίνει τις θέσεις δειγματοληψιών και να τις εξαρτά οριζοντιογραφικά και υψομετρικά. Ειδικά στην περίπτωση των δειγματοληψιών και εργαστηριακών δοκιμών, ακολουθούνται τα αναγραφόμενα στις ισχύουσες προδιαγραφές, ελλείψει δε τέτοιων έχουν ισχύ οι Αμερικανικοί Κανονισμοί της ΑΑSΗΟ.

 

4. Κατά τις μελέτες των τεχνικών έργων εφαρμόζονται οι τυχόν ισχύοντες τύποι, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία ο Μελετητής προτείνει άλλα λύση τεχνικοοικονομικά αιτιολογημένη.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.