Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 118

Άρθρο 118: Φωτογραμμετρικές εργασίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι εργασίες αυτές έχουν σκοπό τη σύνταξη οριζοντιογραφικών και υψομετρικών διαγραμμάτων με ειδικά στερεοαναγωγικά μηχανήματα σε οποιαδήποτε προκαθορισμένη κλίμακα με τη χρήση αεροφωτογραφικών.

 

2. Για την ανωτέρω εργασία πρέπει να χρησιμοποιηθούν αεροφωτογραφίες που προέρχονται απαραίτητα από μετρητική μηχανή λήψης, και πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις επικάλυψης και ποιότητας που τίθενται από την επιστήμη.

 

3. Για την επιλογή της καταλληλότερης κλίμακας αεροφωτογραφιών για την απόδοση ορισμένης κλίμακας φωτογραμμετρικού διαγράμματος πρέπει να ικανοποιείται η σχέση:

 

Eqn052

 

όπου ο συντελεστής C πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ των τιμών 100<C<300

Μb ο παρανομαστής της κλίμακας της αεροφωτογραφίας και

Μκ ο παρανομαστής κλίμακας του συντασσομένου διαγράμματος.

 

4. Οι παράγραφοι 1/γ και 1/στ του άρθρου 115 του παρόντος εφαρμόζονται προκειμένου και περί των φωτογραμμετρικών εργασιών.

 

5. Η πρωτότυπος εργασία των οργάνων συντάσσεται επί οπλισμένου δια φύλλου αλουμινίου χάρτου ή πλαστικού διαφανούς αδιάσταλτου μη δυναμένου να καταστραφεί ευκόλως.

 

6. Η επιλογή του μηχανήματος που χρησιμοποιείται εξαρτάται από την ακρίβεια των υψομετρικών καμπυλών οι οποίες πρόκειται να χαραχθούν.

 

7. Για την προσαρμογή των στερεοσκοπικών ζευγών πρέπει να προσδιορισθούν στην ύπαιθρο τα αναγκαία φωτοσταθερά σημεία όπως στο άρθρο 117 του παρόντος. Η προσαρμογή γίνεται κατά την υπό της επιστήμης παραδεδεγμένη μέθοδο και ακρίβεια.

 

8. Δύναται να γίνει πύκνωση των σημείων προσαρμογής των στερεοσκοπικών ζευγών, με αεροτριγωνισμούς σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, εφόσον η διάταξη των αεροφωτογραφικών πτήσεων το επιτρέπει και η κατά περίπτωση ανάγκη το υπαγορεύει.

 

9. Η ανεκτή οριζοντιογραφική ανοχή πρέπει να μη υπερβαίνει το 0,3 ΜΜ επί του διαγράμματος που συντάσσεται ή δε υψομετρική των μεν μεμονωμένων σημείων το 0,1%ο έως 0,15%ο του ύψους πτήσεως, των δε καμπυλών το 0,3%ο του ύψους πτήσεως. Οι ως ανωτέρω ανοχές πρέπει να ελέγχονται με μεθόδους και όργανα μεγαλύτερης ή ίσης ακρίβειας με αυτά που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της εργασίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.